ಶ್ರೀ ರಾಮರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ ಬುಧಕೌಶಿಕಋಷಿಃ! ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮಚಂದ್ರೋ ದೇವತಾ! ಅನುಷ್ಟಪ್ ಛಂದಃ ! ಸೀತಾ ಶಕ್ತಿಃ\\ ಶ್ರೀಮದ್ಧನುಮಾನ್ ಕೀಲಕಂ!! ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಿತ್ಯರ್ಥೇ ರಾಮ ರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗ!! !!ಧಾನ್ಯ!! ಧ್ಯಾಯೇದಾಜಾನುಬಾಹುಂ ಧೃತಶರಧನುಷಂ ಬದ್ಧ ಪದ್ಮಾ ಸನಸ್ಥಂ ಪೀತಂ ವಾಸೋ ವಸನಂ ನವಮಕಮಲದಲಸ್ಪರ್ಧಿನೇತ್ರಂ ಪ್ರಸನ್ನಂ!! ವಾಮಾಂಕಾರೂಢಸೀತಾಮುಕಕಮಲಮಿಲಲ್ಲೋಚನಂ ನೀರದಾಭಂ! ನಾ ನಾ ಲಂಕಾರದೀಪ್ತಂದ ಧತಮುರುಜಟಾಮಂಡಲಂ ರಾಮಚಂದ್ರಮ್!! ಚರಿತಂ ರಘುನಾಥಸ್ಯ ಶತಕೋಟಿಪ್ರವಿಸ್ತರಂ! ಏಕೈಕಮಕ್ಷರಂ ಪುಂಸಾಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ನಿಲೋತ್ಪಲಶ್ಯಾಮಂ ರಾಮಂ ರಾಜೀವಲೋಚನಂ! ಜಾನಕೀಲಕ್ಷ್ಮಣೋಪೇತಂ ಜಟಾಮುಕುಟಮಂಡಿತಂ ಸಾಸಿತೂಣಧನುರ್ಬಾಣಪಾಣಿಂ …

Continue reading

ದಶಾವತಾರಸ್ತೋತ್ರಂ

ಪ್ರಲಯಪಯೋಧಿಜಲೇ ಧೃತವಾನಸಿ ವೇದಂ ವಿಹಿತವಹಿತ್ರ ಚರಿತ್ರಮಖೇದಮ್ ಕೇಶವ ಧೃತಮೀನಶರೀರ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ ಕ್ಷಿತಿರವಿಪುಲತರೇ ತವ ತಿಷ್ಠತಿ ಪೃಷ್ಠೇ ಧರಣಿಧರಣಿಕಿಂಣ ಚಕ್ರಗರಿಷ್ಠೇ ಕೇಶವ ಧೃತಕಚ್ಫಪರೂಪ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ ವಸತಿ ದಶನಶಿಖರೇ ಧರಣೀ ತವ ಲಗ್ನಾ ಶಶಿನಿ ಕಲಂಕಕಲೇವ ನಿಮಗ್ನಾ ಕೇಶವ ಧೃತಸೂಕರರೂಪ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ ತವ ಕರಕಮಲವರೇನಖಮದ್ಭುತಶೃಂಗಂ ದಲಿತಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುತನುಭೃಂಗಮ್ ಕೇಶವ ಧೃತನರಹರಿರೂಪ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ ಛಲಯಸಿ ವಿಕ್ರಮಣೇ ಬಲಮದ್ಭುತ ವಾಮನ ಪದನಖನೀರಜನೀತ ಜನ ಪಾವನ ಕೇಶವ …

Continue reading

दशावतारस्तोत्रं

प्रलयपयोधिजले धृतवानसि वेदं विहितवहित्र चरित्रमखेदम् केशव धृतमीनशरीर जय जगदीश हरे क्षितिरविपुलतरे तव तिष्ठति पृष्ठे धरणिधरणिकिंण चक्रगरिष्ठे केशव धृतकच्फपरूप जय जगदीश हरे वसति दशनशिखरे धरणी तव लग्ना शशिनि कलंककलेव निमग्ना केशव धृतसूकररूप जय जगदीश हरे तव करकमलवरेनखमद्भुतशृंगं दलितहिरण्यकशिपुतनुभृंगम् केशव धृतनरहरिरूप जय जगदीश हरे छलयसि विक्रमणे बलमद्भुत वामन पदनखनीरजनीत जन पावन केशव …

Continue reading

पांडरंगाष्टकं

महायोगपीठे तटे भीमरथ्या वरं पुंडरीकायदतुं मुनींद्रैः समागत्य तिष्ठंतमानंद कंदं परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगं तडिद्त्वाससं नीलमेघावभासं रमामंदिरं सुंदरं चित्प्रकाशं वरं त्विष्टिकायां समन्यस्तपादं परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगं प्रमाणं भवाब्धेरिदं मामकानां नितंभः कराभ्यां दृतो ये नतस्मात् विधातुर्वसत्यै दृतो नाभिकोश्ः परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगं स्फुरत्कौस्तुभालंकृतं कंठदेशे श्री याजुष्टकेयूरकं श्रीनिवासं शिव शांतमीड्यं वरं लोकपालं परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगं शरच्चंद्रबिंबाननं …

Continue reading

ಹರಿನಾಮಮಾಲಾಸ್ತೋತ್ರಂ

ಗೋವಿಂದಂ ಗೋಕುಲಾನಂದಂ ಗೋಪಾಲಂ ಗೋಪಿವಲ್ಲಭಂ ಗೋವರ್ಧನೋದ್ದರಂ ರಂ ಧೀರಂ ತಂ ವಂದೇ ಗೋಮತೀಪ್ರಿಯಂ ನಾರಾಯಣಂ ನಿರಾಕಾರಂ ನರವೀರಂ ನರೋತ್ತಮಂ ನೃಸಿಂಹಂ ನಾಗನಾಥಂ ಚ ತಂ ವಂದೇ ನರಕಾಂತಕಂ ಪಿತಾಂಬರಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ ಪರಿತ್ರಂ ಪರಮಾನಂದಂ ವಂದೇ ಪರಮೇಶ್ವರಂ ರಾಘವಂ ರಾಮಚಂದ್ರಂ ಚ ರಾವಣಾರಿಂ ರಮಾಪತಿಂ ರಾಜೀವಲೋಚನಂ ರಾಮಂ ತಂ ವಂದೇ ರಘುನಂದನಂ ವಾಮನಂ ವಿಶ್ವರೂಪಂ ಚ ವಾಸುದೇವಂ ಚ ವಿಠ್ಠಲಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಂ ವಿಧುಂ ವ್ಯಾಸಂ ತಂ ವಂದೇ ವೇದವಲ್ಲ …

Continue reading

श्रीराम स्तोत्रं

प्रातः स्मरामि रघुनाथमुखारविंदं मंदस्मितं मृदुलभाषि विशालभालं कर्णावलंबिचलकुंडलशोभिगंडं कर्णांतदीर्घनयनं नयानाभिरामं प्रातर्भजामि रघुनथकरारविंदं रक्षोगणाय भयदं वरदं निजेभ्यः यद्राजसंसदि विभज्य महेंद्र चापं सीताकरग्रहणमंगलमाप शस्तम् प्रातर्नमामि रघुनाथपदारविंदं वज्रांकुशादिशुभरेखि शुभावहं मे योगींद्र मानसमधुव्रतसेव्य मानं शापापहं सपदि गौतमधर्मपत्न्याः प्रातर्वदामि वचसा रघुनाथनाम वाग्दोषहारि सकलं शमलं निहंति यत्पार्वती स्वपतिना सह मोक्षकामा प्रीत्या सहस्रहरिनामसमं जजाप प्रातः श्रये श्रुतिनुतां रघुनाथमूर्तिं …

Continue reading

विष्णुस्तोत्रं

प्रातः स्मरामि भवभीतिमहार्तिशांत्यै नारायणं गरुडवाहनमब्ज नाभं ग्राहभिभूतवरवारण मुक्तिहेतुं चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रं प्रातर्नमामि मनसा वचना च मूर्ध्य पादारविंदयगलं परमस्य पुंसः नारायणस्य नरकार्णवतारणस्य पारायणप्रवणविप्रपरायणस्य प्रातर्भजामि भजतामभयंकरं तं प्राक्सर्वजन्म कृतपापभयापहत्यै यो ग्राहवक्त्रपतितांघ्रि गजेंद्रघोर शोकप्रणाशमकरॊद्धृतशंखचक्रः श्लोकत्रयमिदं विष्णोः प्रातुत्था यः पठेत् लोकत्रयगुरुस्तस्मै दद्यादात्म पदं हरिः नारायणं रमाश्लिष्टं सर्वमंगलभाजनं चिंतयेत्प्रातरुत्थाय सर्वदुःखोपशांतये

Continue reading

ವಿಷ್ಣುಸ್ತೋತ್ರಂ

ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ಭವಭೀತಿಮಹಾರ್ತಿಶಾಂತ್ಯೈ ನಾರಾಯಣಂ ಗರುಡವಾಹನಮಬ್ಜ ನಾಭಂ ಗ್ರಾಹಭಿಭೂತವರವಾರಣ ಮುಕ್ತಿಹೇತುಂ ಚಕ್ರಾಯುಧಂ ತರುಣವಾರಿಜಪತ್ರನೇತ್ರಂ ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ಮನಸಾ ವಚನಾ ಚ ಮೂರ್ಧ್ಯ ಪಾದಾರವಿಂದಯಗಲಂ ಪರಮಸ್ಯ ಪುಂಸಃ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ನರಕಾರ್ಣವತಾರಣಸ್ಯ ಪಾರಾಯಣಪ್ರವಣವಿಪ್ರಪರಾಯಣಸ್ಯ ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮಿ ಭಜತಾಮಭಯಂಕರಂ ತಂ ಪ್ರಾಕ್ಸರ್ವಜನ್ಮ ಕೃತಪಾಪಭಯಾಪಹತ್ಯೈ ಯೋ ಗ್ರಾಹವಕ್ತ್ರಪತಿತಾಂಘ್ರಿ ಗಜೇಂದ್ರಘೋರ ಶೋಕಪ್ರಣಾಶಮಕರೊದ್ಧೃತಶಂಖಚಕ್ರಃ ಶ್ಲೋಕತ್ರಯಮಿದಂ ವಿಷ್ಣೋಃ ಪ್ರಾತುತ್ಥಾ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಲೋಕತ್ರಯಗುರುಸ್ತಸ್ಮೈ ದದ್ಯಾದಾತ್ಮ ಪದಂ ಹರಿಃ ನಾರಾಯಣಂ ರಮಾಶ್ಲಿಷ್ಟಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಭಾಜನಂ ಚಿಂತಯೇತ್ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಸರ್ವದುಃಖೋಪಶಾಂತಯೇ

Continue reading

Vishnu Sahasranamam Lyrics in English

Vishnu Sahasra Namam   viçvaà viñëur vañaökäro bhütabhavyabhavat prabhuù | bhütakåd bhütabhåd bhävo bhütätmä bhütabhävanaù ||svähä|| pütätmä paramätmä ca muktänäà paramä gatiù | avyayaù puåñaù säkñé kñetrajïo’kñara eva ca ||svähä|| yogo yogavidäà netä pradhänapuåñeçvaraù | närasiàhavapuù çrémän keçavaù puåñottamaù ||svähä|| sarvaù çarvaù çivaù sthäëur bhütädirnidhi ravyayaù | sambhavo bhävano bhartä …

Continue reading

Sriman Narayana Devotional Song Lyrics

Sriman Narayana Song Lyrics – Venkateswara Bhajan Songs Lyrics Pallavi Shriman Narayana Sriman Narayana Shriman Narayana Ni Shripadame Sharanu Caranam Kamalasati Mukhakamala Kamalahita Kamalapriya Kamalekshana Kamala Sana-Sahita, Garuda Gamana Shri Kamalanabha Ni Padakamalame Sharanu || 1 || Parama Yogijana Bhagadheya Shri Paramapurusha Paratpara Paramatma Paramanurupa Shri TiruvenKatagirideva Sharanu || 2 …

Continue reading

Bhavayami Gopalabalam Devotional Song Lyrics

Bhavayami Gopalabalam Song Lyrics – Annamacharya Keerthana Lyrics Pallavi Bhavayami Gopalabalam Mana Sevitham Tat Padam Chintayeyam Sada Caranam 1 Ghati Ghatita Mekhala Kacitamani Khandika Patala Nina Dena Viprajamanam kuTila pada khaTita samkula simjitE natam caTula naTanA samujvala vilAsam Ghati Ghatitha Mekhala Khachita Mani Ghantika Patala Ninadena Vibharaja Manam Kutilapada Ghatitha …

Continue reading