ಚರ್ಪಟಕ ಪಂಜರಿಕಾಸ್ತೋತ್ರಮ್

[ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ] ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಮೂಢಮತೇ ಸಂಪ್ರಾಪ್ರೇ ಸನ್ನಿಹಿತೇ ಮರನೇ ನಹಿ ನಹಿ ರಕ್ಷತಿ ಡುಕೃ- ಕರಣೇ ನದಿನಮಪಿ ರಜನೀ ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಶಿಶಿರವಸಂತೌ ಪುನರಾಯಾತಃ ಕಾಲಃ ಕ್ರೀಡತಿ ಗಚ್ಛತ್ಯಾಯುಃ ತದಪಿನ ಮುಂಚತ್ಯಾಶಾವಾಯುಃ ಅಗ್ರೇವಹ್ನಿಃಪೃಷ್ಠೇ ಭಾನೂ ರಾತ್ರೌ ಚಿಬುಕಸಮರ್ಪಿತಜಾನುಃ ಕರತಲಭಿಕ್ಷಾ ತರುತಲಾವಾಸಃ ತದಪಿನ ಮುಂಚತ್ಯಾಶಾಪಾಶಃ ಯಾವದ್ವಿತ್ತೋಪಾರ್ಜಶಕ್ತಃ ತಾವನ್ನಿ ಜಪರಿವಾರೋ ರಕ್ತಃ ಪಶ್ಚಾದ್ಧಾವತಿ ಜರ್ಜರದೇಹೇ ವಾರ್ತಾಂ ಪೃಚ್ಛತಿ ಕೋಪಿ ನ ಗೇಹೇ ಜಟಿಲೋ ಮುಂಡೀ ಲಂಚಿತಕೇಶಃ ಕಾಷಾಯಾಂಬರ …

Continue reading

चर्पटक पंजरिकास्तोत्रम्

[भज गोविंदं ] भज गोविंदं भज गोविंदं मूढमते संप्राप्रे सन्निहिते मरने नहि नहि रक्षति डुकृ- करणे नदिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसंतौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपिन मुंचत्याशावायुः अग्रेवह्निःपृष्ठे भानू रात्रौ चिबुकसमर्पितजानुः करतलभिक्षा तरुतलावासः तदपिन मुंचत्याशापाशः यावद्वित्तोपार्जशक्तः तावन्नि जपरिवारो रक्तः पश्चाद्धावति जर्जरदेहे वार्तां पृच्छति कोपि न गेहे जटिलो मुंडी लंचितकेशः काषायांबर …

Continue reading

Venkatesa Suprabhatam MS Subbulakshmi with Meanings

Venkatesa Suprabhatam MS Subbulakshmi Lyrics: 1. Kowsalya supraja Rama poorva sandhya pravarthathe Uthishta narasardoola karthavyam daivamahnikam (Twice) 1. Sri Rama! Kausalya’s endearing son! Wake up, dear; You have to do Your day-to-day duties; Do wake up please. 2. Uthishtothishta Govinda uthishta garudadhwaja Uthishta kamalakantha thrilokyam mangalam kuru (Twice) 2. Sri …

Continue reading

Venkateswara Suprabhatam Devotional Song Lyrics in English

Venkateswra Stotram Kamalakucha choochuka kunkumatho Niyatharunithathula neelathano Kamalayatha lochana lokapathe Vijayeebhava Venkatasaila pathe Sachadhurmukha shanmukha panchamukha Pram ukakhila daivatha mouli mane Saranagatha vathsala saranidhe Paripalayamam vrishasailapathe Athivelathaya thava durvishahai Ranuvela Kruthairaparada sathai: Paritham thvaritham vrishasailapathe Paraya krupaya paripahi Hare Adhivenkata saila mudaramather Janathabimathadhika danarathath Paradevathaya gathithannigamai: Kamaladayithtanna param kalaye Kalavenuravavasa …

Continue reading