Sankashta Nashana Ganesha Stotram in Kannada

ಸಂಕಷ್ಟನಾಶನ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರ ಒಂ ಪ್ರಣಮ್ಯಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಗೌರೀಪುತ್ರಂ ವಿನಾಯಕಮ್ ಭಕ್ತಾವಾಸಂ ಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಮಾಯುಃ ಕಾಮಾರ್ಥದ್ದಯೇ ಪ್ರಥಮಂ ವಕ್ರತುಂಡಂ ಚ ಏಕದಂತಂ ದ್ವಿತೀಯಕಮ್ ತೃತೀಯಂ ಕೃಷ್ಣಪಿಂಗಾಕ್ಷಂ ಗಜವಕ್ತ್ರಂಚತುರ್ಥಕಮ್ ಲಂಬೋದರಂ ಪಂಚಮಂ ಚ ಷಷ್ಠಂ ವಿಕಟಮೀವ ಚ ಸಪ್ತಮಂ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಚ ಧೊಮ್ರುವರ್ಣಂ ತಥಾಽಷ್ಟಮಮ್ ನವಮಂ ಫಾಲಚಂದ್ರಂ ಚ ದಶಮಂ ತು ವಿನಾಯಕಮ್ ಏಕಾದಶಂ ಗಣಪತಿಂ ದ್ವಾದಶಂ ತು ಗಜಾನನಮ್ ದ್ವಾದಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ ನ ಚ ವಿಘ್ನ ಭಯಂ …

Continue reading

Hanuman Chalisa Devotional Song Lyrics in English

Hanuman Chalisa Lyrics Shri Guru Charan Saroj Raj After cleansing the mirror of my mind with the pollen Nij mane mukure sudhar dust of holy Guru’s Lotus feet. I Profess the pure, Varnao Raghuvar Vimal Jasu untainted glory of Shri Raghuvar which bestows the fourJo dayaku phal char fold fruits …

Continue reading

गणपति मंगळ स्तोत्र

गजाननाय गांगेय सहजाय सदात्मने गौरिप्रिय तनूजाय गणेशायास्तु मंगलम् नागयज्ञोपवीताय नतविघ्न विनाशिने नंद्यादि गणनाथाय नायकायास्तु मंगलम् इभवक्त्राय चंद्रादि वंदिताय चिदात्मने ईशान प्रेमपात्राय जैष्पदायास्तु मंगलम् सुमुखाय सुशुंडाग्रोक्पिप्रामृत घटायच सुरवृंद निषेव्याय सुखदायास्तु मंगलम् चतुर्भुजाय चंद्रार्धविलसन् मस्तकाय च चरणावनतानंत-तारणायास्तु मंगलम् वक्रतुंडाय वटवेवंद्याय वरदाय च विरूपाक्ष सुतायास्तु विघ्ननाशाय मंगलम् प्रमोदा मोदरूपाय सिद्दि विज्ञान रूपिणी प्रहृष्ट …

Continue reading

श्री महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रं

अयि गिरिनंदिनि नंदतमेदिनि विश्वविनोदिनि नंदनुते गिरवर विंध्य शिरोधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हे शितिकंठकुटुंबिनि भूरिकुटुंबिनि भूरिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते आयि जगदंब मदंब कदंब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुंगहिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधुमधुरे मधुकैटभभंजिनि कैटभभंजिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते अयि रवणदुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर …

Continue reading

ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಯಿ ಗಿರಿನಂದಿನಿ ನಂದತಮೇದಿನಿ ವಿಶ್ವವಿನೋದಿನಿ ನಂದನುತೇ ಗಿರವರ ವಿಂಧ್ಯ ಶಿರೋಧಿನಿವಾಸಿನಿ ವಿಷ್ಣುವಿಲಾಸಿನಿ ಜಿಷ್ಣುನುತೇ ಭಗವತಿ ಹೇ ಶಿತಿಕಂಠಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿಕೃತೇ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ಆಯಿ ಜಗದಂಬ ಮದಂಬ ಕದಂಬ ವನಪ್ರಿಯವಾಸಿನಿ ಹಾಸರತೇ ಶಿಖರಿ ಶಿರೋಮಣಿ ತುಂಗಹಿಮಾಲಯ ಶೃಂಗ ನಿಜಾಲಯ ಮಧ್ಯಗತೇ ಮಧುಮಧುರೇ ಮಧುಕೈಟಭಭಂಜಿನಿ ಕೈಟಭಭಂಜಿನಿ ರಾಸರತೇ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ಅಯಿ ರವಣದುರ್ಮದ ಶತ್ರುವಧೋದಿತ ದುರ್ಧರ ನಿರ್ಜರ …

Continue reading

गायत्रीकवचं

नारद उवाच स्वामिन् सर्वजगन्नाथ संशयोस्ति मम प्रभो चतुष्पष्टिकलाभिज्ञपातकाद्योगविद्वर मुच्येत केन पुण्येन ब्रह्म रूपः कथं भवेत् देहश्य देवतारूपो मंत्ररूपो विशेषतः कर्म तच्छोतुमिच्छामि न्यासं च विधिपूर्वकं ऋषिश्छंदो७धिदैवं च ध्यानं च विधित्प्रभो श्री नारायण उवाच अस्त्येकं परमं गुह्यं गायत्री वचनं तथा पठनाद्धारणान्मर्त्यः सर्वपापैः प्रमुच्यते सर्वन्कामानवाप्नोति डॆवीरूपश्चचायते गायत्री कवचस्यास्य ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ऋषयो ऋग्यजुस्सामाथर्व श्फंदांसि नारद …

Continue reading

ಗಾಯತ್ರೀಕವಚಂ

ನಾರದ ಉವಾಚ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸರ್ವಜಗನ್ನಾಥ ಸಂಶಯೋಸ್ತಿ ಮಮ ಪ್ರಭೋ ಚತುಷ್ಪಷ್ಟಿಕಲಾಭಿಜ್ಞಪಾತಕಾದ್ಯೋಗವಿದ್ವರ ಮುಚ್ಯೇತ ಕೇನ ಪುಣ್ಯೇನ ಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪಃ ಕಥಂ ಭವೇತ್ ದೇಹಶ್ಯ ದೇವತಾರೂಪೋ ಮಂತ್ರರೂಪೋ ವಿಶೇಷತಃ ಕರ್ಮ ತಚ್ಛೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ನ್ಯಾಸಂ ಚ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕಂ ಋಷಿಶ್ಛಂದೋ೭ಧಿದೈವಂ ಚ ಧ್ಯಾನಂ ಚ ವಿಧಿತ್ಪ್ರಭೋ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಉವಾಚ ಅಸ್ತ್ಯೇಕಂ ಪರಮಂ ಗುಹ್ಯಂ ಗಾಯತ್ರೀ ವಚನಂ ತಥಾ ಪಠನಾದ್ಧಾರಣಾನ್ಮರ್ತ್ಯಃ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ಡೆವೀರೂಪಶ್ಚಚಾಯತೇ ಗಾಯತ್ರೀ ಕವಚಸ್ಯಾಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಮಹೇಶ್ವರಾಃ ಋಷಯೋ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಾಥರ್ವ ಶ್ಫಂದಾಂಸಿ ನಾರದ …

Continue reading

ಶ್ರೀ ರಾಮಾಷ್ಟಕಂ

ಭೆಜೇ ವಿಶೇಷಸುಂದರಂ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಖಂಡನಮ್ ಸ್ವಭಕ್ತಚಿತ್ತರಂಜನಂ ಸದೈವ ರಾಮಮದ್ವಯಮ್ ಜಟಾಕಲಾಪಶೋ ಭಿತಂ ಸಮಸ್ತಪಾಪನಾಶಕಮ್ ಸ್ವಣಕ್ತಭೀತಿಬಂಜನಂ ಭಜೇಹ ರಾಮಮದ್ವಯಮ ನಿಜಸ್ವರೂಪಬೋಧಕಮ್ ಕೃಪಾಕರಂ ಭವಾಪಹಮ್ ಸಮಂ ಶಿವಂ ನಿರಂಜನಂ ಭಜೇಹ ರಾಮಮದ್ವಯಮ್ ಸಪ್ರಪಂಚಕಲ್ಪಿತಂ ಹ್ಯನಾಮ ರೂಪವಾಸ್ತವಮ್ ನಿರಾಕೃತಿಂ ನಿರಾಮಯಂ ಭಜೇಹ ರಾಮಮದ್ವಯಮ್ ನಿಷ್ಟ್ರಪಂಚನಿರ್ವಿಕಲ್ಪನಿರ್ಮಲಂ ನಿರಾಮಯಂ ಚಿದೇಕರೂಪಸಂತತಂ ಬಜೇಹ ರಾಮಮದ್ವಯಮ್ ಭವಬ್ದಿ ಪ್ತೋರೂಪಕಂ ಹ್ಯ ಶೇಷದೇಹಕಲ್ಪಿತಮ್ ಗುಣಕರಂ ಕೃಪಾಕರಂ ಭಜೇಹರಾಮಮದ್ವಯಮ್ ಮಹಾಸುವಾಕ್ಯ ಬೋಧಕೈರ್ವಿರಾಜಮಾನವಾಕ್ಪದೈಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವ್ಯಾಪಕಂ ಭಜೇಹ ರಾಮಮದ್ವಯಮ್ ಶಿವಪ್ರದಂ ಸುಖಪ್ರದಂಭವಚ್ಛಿದಂ ಭ್ರಮಾಪಹಮ್ ವಿರಾಜಮಾನದೈಶಿಕಂ …

Continue reading

गायत्रीस्तोत्रं

भक्तानुकंपिन् सर्वज्ञ हृदयं पापनाशनं गायत्र्या कथितं तस्माद्गायत्र्याः स्तोत्रमीरय श्री नारायण उवच आदिशक्ते जगन्मातर्भक्तानुग्रहकारिणि सर्वत्र व्यापिके७नंते त्रिसंध्ये ते नमो ७स्तुते त्वमेद संध्या गायत्री सावित्रि च सरस्वति ब्राह्मी च वैष्णवी रौद्री रक्ता श्वेता सितेतारा प्रातर्बाला च मध्याह्ने यौवनस्थाभवेत्पुनुः वृद्धासायं भगवती चिंत्यते मुनिभिः सदा हंसस्थागरुढारूढा तथा वृषभवाहिनि ऋग्वेदाध्यायिनी भूमौ दृश्यते या तपस्विभिः यजुर्वेदं …

Continue reading

ಗಾಯತ್ರೀಸ್ತೋತ್ರಂ

ಭಕ್ತಾನುಕಂಪಿನ್ ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೃದಯಂ ಪಾಪನಾಶನಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾ ಕಥಿತಂ ತಸ್ಮಾದ್ಗಾಯತ್ರ್ಯಾಃ ಸ್ತೋತ್ರಮೀರಯ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಉವಚ ಆದಿಶಕ್ತೇ ಜಗನ್ಮಾತರ್ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣಿ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪಿಕೇ೭ನಂತೇ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯೇ ತೇ ನಮೋ ೭ಸ್ತುತೇ ತ್ವಮೇದ ಸಂಧ್ಯಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಸಾವಿತ್ರಿ ಚ ಸರಸ್ವತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಚ ವೈಷ್ಣವೀ ರೌದ್ರೀ ರಕ್ತಾ ಶ್ವೇತಾ ಸಿತೇತಾರಾ ಪ್ರಾತರ್ಬಾಲಾ ಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಯೌವನಸ್ಥಾಭವೇತ್ಪುನುಃ ವೃದ್ಧಾಸಾಯಂ ಭಗವತೀ ಚಿಂತ್ಯತೇ ಮುನಿಭಿಃ ಸದಾ ಹಂಸಸ್ಥಾಗರುಢಾರೂಢಾ ತಥಾ ವೃಷಭವಾಹಿನಿ ಋಗ್ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀ ಭೂಮೌ ದೃಶ್ಯತೇ ಯಾ ತಪಸ್ವಿಭಿಃ ಯಜುರ್ವೇದಂ …

Continue reading