Sankashta Nashana Ganesha Stotram in Kannada

ಸಂಕಷ್ಟನಾಶನ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರ ಒಂ ಪ್ರಣಮ್ಯಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಗೌರೀಪುತ್ರಂ ವಿನಾಯಕಮ್ ಭಕ್ತಾವಾಸಂ ಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಮಾಯುಃ ಕಾಮಾರ್ಥದ್ದಯೇ ಪ್ರಥಮಂ ವಕ್ರತುಂಡಂ ಚ ಏಕದಂತಂ ದ್ವಿತೀಯಕಮ್ ತೃತೀಯಂ ಕೃಷ್ಣಪಿಂಗಾಕ್ಷಂ ಗಜವಕ್ತ್ರಂಚತುರ್ಥಕಮ್ ಲಂಬೋದರಂ ಪಂಚಮಂ ಚ ಷಷ್ಠಂ ವಿಕಟಮೀವ ಚ ಸಪ್ತಮಂ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಚ ಧೊಮ್ರುವರ್ಣಂ ತಥಾಽಷ್ಟಮಮ್ ನವಮಂ ಫಾಲಚಂದ್ರಂ ಚ ದಶಮಂ ತು ವಿನಾಯಕಮ್ ಏಕಾದಶಂ ಗಣಪತಿಂ ದ್ವಾದಶಂ ತು ಗಜಾನನಮ್ ದ್ವಾದಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ ನ ಚ ವಿಘ್ನ ಭಯಂ …

Continue reading

गणपति मंगळ स्तोत्र

गजाननाय गांगेय सहजाय सदात्मने गौरिप्रिय तनूजाय गणेशायास्तु मंगलम् नागयज्ञोपवीताय नतविघ्न विनाशिने नंद्यादि गणनाथाय नायकायास्तु मंगलम् इभवक्त्राय चंद्रादि वंदिताय चिदात्मने ईशान प्रेमपात्राय जैष्पदायास्तु मंगलम् सुमुखाय सुशुंडाग्रोक्पिप्रामृत घटायच सुरवृंद निषेव्याय सुखदायास्तु मंगलम् चतुर्भुजाय चंद्रार्धविलसन् मस्तकाय च चरणावनतानंत-तारणायास्तु मंगलम् वक्रतुंडाय वटवेवंद्याय वरदाय च विरूपाक्ष सुतायास्तु विघ्ननाशाय मंगलम् प्रमोदा मोदरूपाय सिद्दि विज्ञान रूपिणी प्रहृष्ट …

Continue reading

ಸಂಕಷ್ಟನಾಶನಂ ಗಣೇಶಸ್ತೋತ್ರಂ

ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಗೌರೀಪುತ್ರಂ ವಿನಾಯಕಂ ಭಕ್ತಾವಾಸಂ ಸ್ಮರೇನಿತ್ಯ ಮಾಯುಃ ಕಾಮಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ಪ್ರಥಮಂ ವಕ್ರತುಂಡಂ ಚ ಏಕದಂತಂ ದ್ವಿತೀಯಕಂ ತೃತೀಯಂ ಕೃಷ್ಣಪಿಂಗಾಕ್ಷಂ ಗಜವಕ್ತ್ರಂ ಚತುರ್ಥಕಂ ಲಂಬೋದರಂ ಪಂಚಮಂ ಚ ಷಷ್ಠಂ ವಿಕಟಮೇವ ಚ ಸಪ್ತಮಂ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಚ ಧೂಮ್ರವರ್ಣಂ ತಥಾಷ್ಟಮಂ ನವಮಂ ಫಾಲಚಂದ್ರ ಚ ದಶಮಂ ತು ವಿನಾಯಕಂ ಏಕಾದಶಂ ಗಣಪತಿಂ ದ್ವಾದಶಂ ತು ಗಜಾನನಂ ದ್ವಾದಶೈತಾಮೊ ನಾಮಾನಿ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ ನ ಚ ವಿಘ್ನಭಯಂ ತಸ್ಯ ಸರ್ವಸಿದ್ದಿಕರಂ …

Continue reading

ಶ್ರೀಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಧಾಮ ಪರೇಶಂ ಪರಮೀಶ್ವರಂ ವಿಘ್ನನಿಘ್ನಕರಂ ಶಾಂತಂ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮಿ ಗಜಾನನಂ ಸುರಾಸುರೇಂದ್ರೈ ಃ ಸಿದ್ಧೇಂದ್ರೈಸ್ತುತಂ ಸ್ತೌಮಿ ಪರಾತ್ವರಂ ಸುರಪದ್ಮ ದಿನೇಶಂ ತು ಗಣೇಶಂ ಮಂಗಲಾಲಯಂ ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಹಾಪುಣ್ಯಂ ವಿಘ್ನಶೋಕಹರಂ ಪರಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಸರ್ವವಿಘ್ನಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ

Continue reading

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಸ್ತವಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಜಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ನಿರಾಕಾರಮೇಕಂ ನಿರಾನಂದಮಾನಂದಮದ್ವೈತಪೂರ್ಣಂ ಪರಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ನಿರ್ವಿಶೇಷಂ ನಿರೀಹಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಗಣೇಶ ಭಜೇಂ ಗುಣಾತೀತಮಾನಂ ಚಿದಾನಂದರೂಪಂ ಚಿದಾಭಾಸಕಂ ಸರ್ವಗಂ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಂ ಮುನಿಧ್ಯೇಯಮಾಕಾಶರೂಪಂ ಪರೇಶಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಗಣೇಶ ಭಜೇಮ ಜಗತ್ಕಾರಣಂ ಕಾರಣಜ್ಞನರೂಪಂ ಸುರಾದಿಂ ಸುಖಾದಿಂ ಗುಣೇಶಂ ಗಣೇಶಂ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿನಂ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಂ ಸುರೇಶಂ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿನಂ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಂ ಸುರೇಶಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ಭಜೇಮ

Continue reading

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಪಂಚರತ್ನಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಮುದಾ ಕರಾತ್ತಮೋದಕಂ ಸದಾ ವಿಮುಕ್ತಿ ಸಾಧಕಂ ಕಲಧರಾವತಂಸಕಂ ವಿಲಾಸಿಲೋಕರಕ್ಷಕಮ್ ಅನಾಯಕೈಕನಾಯಕಂ ವಿನಾಶಿತೇಭದೈತ್ಯ ಕಂ ನತಾಶುಭಾಸುನಾಶಕಂ ನಮಾಮಿ ತಂ ವಿನಾಯಕಮ್ ನತೇತರಾತಿಭೀಕರಂ ನವೋದಿತಾರ್ಕ ಭಾಸ್ವರಂ ನಮತ್ಸುರಾರಿನಿರ್ಜಂ ನತಾಧಿಕಾಪದುದ್ಧರಮ್ ಸುರೇಶ್ವರಂ ನಿಧೀಶ್ವರಂ ಗಜೇಶ್ವರಂ ಗಣೇಶ್ವರಂ ಮಹೇಶ್ವರಂ ತಮಾಶ್ರಯೇ ಪರಾತ್ಪರಂ ನಿರಂತರಮ್ ಸಮಸ್ತಲೋಕಶಂಕರಂ ನಿರಸ್ತದೈತ್ಯಕುಂಜರಂ ದರೇತರೋದರಂ ವರಂ ವರೇ ಭವಕ್ತ್ರಮಕ್ಷರಮ್ ಕೃಪಾಕರಂ ಕ್ಷಮಾಕರಂ ಮುದಾಕರಂ ಯಶಸ್ಕರಂ ಮನಸ್ಕರಂ ನಮಸ್ಕ್ರತಾಂ ನಮಸ್ಕರೋಮಿ ಭಾಸ್ವರಮ್ ಅಕಿಂಚನಾರ್ತಿಮಾರ್ಜನಂ ಚಿರಂತನೋಕ್ತಿಭಾಜನಂ ಪುರಾರಿಪೂರ್ವನಂದನಂ ಸುರಾಗಿಗರ್ವಚರ್ವಣಮ್ ಪ್ರಪಂಚನಾಶಭೀಷಣಂ ಧನಂಜಯಾದಿಭೂಷಣಂ ಕಪೋಲದಾನವಾರಣಂ ಭಜೇ ಪುರಾಣವಾರಣಮ್ …

Continue reading

श्रीगणेशकवचं

\\ गौर्युवाच\\ एषो/तिचपलो दैत्यान् बाल्यॆ पि राशयत्य हो अग्रे किं कर्म कर्तेति न जाने मुनिसत्तम दैत्या नानाविधा दुष्टाः साधुदेवद्रुहः खलाः अतोस्य कंठे किंचित् त्वं रक्षार्थं बद्दुमर्हसि \\मुनिरुवाच\\ ध्यायेत् सिंहगतं विनायकममुंदिग्बाहुमाद्येयुगे त्रेतायां तु मयूरवाहनममुं षड् बाहुकं सिद्दिदं द्वापारेतु गजाननं युगभुजं रक्तांगरागंविभुं तुर्येतु द्विभुजं सितांगरुचिरं सर्वार्थदं सर्वदा विनायक ः शिखां पातु परमात्मा …

Continue reading

संकष्टनाशनं गणेशस्तोत्रं

प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेनित्य मायुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुंडं च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं फालचंद्र च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतामॊ नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्दिकरं …

Continue reading

श्रीगणेश स्तोत्रं

परं ब्रह्म परं धाम परेशं परमीश्वरं विघ्ननिघ्नकरं शांतं त्वां नमामि गजाननं सुरासुरेंद्रै ः सिद्धेंद्रैस्तुतं स्तौमि परात्वरं सुरपद्म दिनेशं तु गणेशं मंगलालयं इदं स्तोत्रं महापुण्यं विघ्नशोकहरं परं यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वविघ्नात् प्रमुच्यते

Continue reading

श्री गणेशस्तवः स्तोत्रं

अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानंदमानंदमद्वैतपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेश भजें गुणातीतमानं चिदानंदरूपं चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यं मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं परब्रह्मरूपं गणेश भजेम जगत्कारणं कारणज्ञनरूपं सुरादिं सुखादिं गुणेशं गणेशं जगद्व्यापिनं विश्ववंद्यं सुरेशं जगद्व्यापिनं विश्ववंद्यं सुरेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम

Continue reading

श्री गणेशपंचरत्नमालिका स्तोत्रं

मुदा करात्तमोदकं सदा विमुक्ति साधकं कलधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशितेभदैत्य कं नताशुभासुनाशकं नमामि तं विनायकम् नतेतरातिभीकरं नवोदितार्क भास्वरं नमत्सुरारिनिर्जं नताधिकापदुद्धरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरंतरम् समस्तलोकशंकरं निरस्तदैत्यकुंजरं दरेतरोदरं वरं वरे भवक्त्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्क्रतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिंचनार्तिमार्जनं चिरंतनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनंदनं सुरागिगर्वचर्वणम् प्रपंचनाशभीषणं धनंजयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् …

Continue reading

विघ्नेशस्तोत्रं

प्रातः स्मरामि गणनाथमनाथ बंधुं सिंधूर पूरपरिशोभितगंडयग्मं उद्दंड विघ्नपरिखंडन चंददंड माखंडलादिसुनायकवृंदवंद्यम् प्रातर्नमामि चतुराननवंद्यमान मिच्छानुकूलमुखिलं चढिवरं ददानं तं तुदिलं द्विरसनप्रिययज्ञसूत्रं पुत्रं विलासचतरं शिवयोः शिवाय प्रातर्भजाम्यभयदं खलु भक्तशोक दावानलं गणविभु वरकुंजरास्यं अज्ञानकननविनाशनहव्यवाह मुत्साहवर्धनमहं सुतमीश्वरस्य श्लोकत्रयमिदं-पुण्यं सदा साम्राज्यदायकं प्रातरुत्थाय सततं यः पठेत्प्रयतः पुमान्

Continue reading