ಹರಿನಾಮಮಾಲಾಸ್ತೋತ್ರಂ

ಗೋವಿಂದಂ ಗೋಕುಲಾನಂದಂ ಗೋಪಾಲಂ ಗೋಪಿವಲ್ಲಭಂ ಗೋವರ್ಧನೋದ್ದರಂ ರಂ ಧೀರಂ ತಂ ವಂದೇ ಗೋಮತೀಪ್ರಿಯಂ ನಾರಾಯಣಂ ನಿರಾಕಾರಂ ನರವೀರಂ ನರೋತ್ತಮಂ ನೃಸಿಂಹಂ ನಾಗನಾಥಂ ಚ ತಂ ವಂದೇ ನರಕಾಂತಕಂ ಪಿತಾಂಬರಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ ಪರಿತ್ರಂ ಪರಮಾನಂದಂ ವಂದೇ ಪರಮೇಶ್ವರಂ ರಾಘವಂ ರಾಮಚಂದ್ರಂ ಚ ರಾವಣಾರಿಂ ರಮಾಪತಿಂ ರಾಜೀವಲೋಚನಂ ರಾಮಂ ತಂ ವಂದೇ ರಘುನಂದನಂ ವಾಮನಂ ವಿಶ್ವರೂಪಂ ಚ ವಾಸುದೇವಂ ಚ ವಿಠ್ಠಲಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಂ ವಿಧುಂ ವ್ಯಾಸಂ ತಂ ವಂದೇ ವೇದವಲ್ಲ …

Continue reading

ವಿಷ್ಣುಸ್ತೋತ್ರಂ

ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ಭವಭೀತಿಮಹಾರ್ತಿಶಾಂತ್ಯೈ ನಾರಾಯಣಂ ಗರುಡವಾಹನಮಬ್ಜ ನಾಭಂ ಗ್ರಾಹಭಿಭೂತವರವಾರಣ ಮುಕ್ತಿಹೇತುಂ ಚಕ್ರಾಯುಧಂ ತರುಣವಾರಿಜಪತ್ರನೇತ್ರಂ ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ಮನಸಾ ವಚನಾ ಚ ಮೂರ್ಧ್ಯ ಪಾದಾರವಿಂದಯಗಲಂ ಪರಮಸ್ಯ ಪುಂಸಃ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ನರಕಾರ್ಣವತಾರಣಸ್ಯ ಪಾರಾಯಣಪ್ರವಣವಿಪ್ರಪರಾಯಣಸ್ಯ ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮಿ ಭಜತಾಮಭಯಂಕರಂ ತಂ ಪ್ರಾಕ್ಸರ್ವಜನ್ಮ ಕೃತಪಾಪಭಯಾಪಹತ್ಯೈ ಯೋ ಗ್ರಾಹವಕ್ತ್ರಪತಿತಾಂಘ್ರಿ ಗಜೇಂದ್ರಘೋರ ಶೋಕಪ್ರಣಾಶಮಕರೊದ್ಧೃತಶಂಖಚಕ್ರಃ ಶ್ಲೋಕತ್ರಯಮಿದಂ ವಿಷ್ಣೋಃ ಪ್ರಾತುತ್ಥಾ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಲೋಕತ್ರಯಗುರುಸ್ತಸ್ಮೈ ದದ್ಯಾದಾತ್ಮ ಪದಂ ಹರಿಃ ನಾರಾಯಣಂ ರಮಾಶ್ಲಿಷ್ಟಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಭಾಜನಂ ಚಿಂತಯೇತ್ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಸರ್ವದುಃಖೋಪಶಾಂತಯೇ

Continue reading