ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ನಾಗೇಂದ್ರಹಾರಾಯ ತ್ರಿ ಲೋಚನಾಯ ಭಸ್ಮಾಂಗರಾಗಾಯ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಿತ್ಯಾಯ ಶುದ್ಧಾಯ ದಿಗಂಬರಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಕಾರಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ ಮಂದಾಕೀನೀಸಲಿಲಚಂದನಚರ್ಚಿತಾಯ ನಂದೀಶ್ವರ ಪ್ರಮಥನಾಥ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ಮಂದಾರಪುಷ್ಟೇಣ ಸುಪೂಜಿತಾಯ ತಸ್ಮೈಮಕಾರಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ ಶಿವಾಯ ಗೌರೀವದನಾಬ್ಜವೃಂದ ಸೂರ್ಯಾಯ ದಕ್ಷಾಧ್ವರನಾಶಕಾಯ ಶ್ರೀನೀಲಕಂಠಾಯ ವೃಷಧ್ವಜಾಯ ತಸ್ಮೈಶಿಕಾರಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ ವಸಿಷ್ಠಕುಂಭೋದ್ಭವಗೌತಮಾರ್ಯ ಮುನಿಂದ್ರ ದೇವಾರ್ಚಿತಶೇಖರಾಯ ಚಂದ್ರಾರ್ಕವೈಶ್ವಾನರಲೋಚನಾಯ ತಸ್ಮೈವಕಾರಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ ಯಕ್ಷಸ್ವರೂಪಾಯ ಜಟಧರಾಯ ಪಿನಾಕಹಸ್ತಾಯ ಸನಾತನಾಯ ದಿವ್ಯಾ ದೇವಾಯ ದಿಗಂಬರಾಯ ತಸ್ಮೈಯಕಾರಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ ಪಂಚಾಕ್ಷರಮಿದಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಶವಸನ್ನಿಧೌ ಶಿವಲೋಕಮವಾಪ್ನೋತಿ ಶಿವೇನ ಸಹ ಮೋದತೇ

Continue reading

Shiv prarthana mp3 Free Download

Shiva Prarthana MP3 Free Download [mp3player width=400 height=75 config=posts.xml file=https://www.devotionalsongs.net/Sanskrit-Devotional/Arogyam-Anandanam/02.Shiv-Prarthana.mp3] (To Download Right click & save target as)

Continue reading