Vishnu Sahasranamam Lyrics in English

Vishnu Sahasra Namam

 

viçvaà viñëur vañaökäro bhütabhavyabhavat prabhuù |

bhütakåd bhütabhåd bhävo bhütätmä bhütabhävanaù ||svähä||

pütätmä paramätmä ca muktänäà paramä gatiù |

avyayaù puåñaù säkñé kñetrajïo’kñara eva ca ||svähä||

yogo yogavidäà netä pradhänapuåñeçvaraù |

närasiàhavapuù çrémän keçavaù puåñottamaù ||svähä||

sarvaù çarvaù çivaù sthäëur bhütädirnidhi ravyayaù |

sambhavo bhävano bhartä prabhavaù prabhuréçvaraù ||svähä||

svayambhüù çambhurädityaù puñkaräkño mahäsvanaù |

anädinidhano dhätä vidhätä dhätuåttamaù ||svähä||

aprameyo håñékeçaù padmanäbho’maraprabhuù |

viçvakarmä manustvañöä sthaviñöhaù sthaviro dhåvaù ||svähä||

agrähyaù çäçvataù kåñëo lohitäkñaù pratardanaù

prabhüta strikakubdhäma pavitraà maìgaøaà paraà ||svähä||

éçänaù präëadaù präëo jyeñöhaù çreñöhaù prajäpatiù |

hiraëyagarbho bhügarbho mädhavo madhusüdanaù ||svähä||

éçvaro vikramédhanvé medhävé vikramaù kramaù |

anuttamo durädarñaù kåtajïaù kåtirätmavän ||svähä||

sureçaù çaraëaà çarma viçvaretäù prajäbhavaù |

ahassaàvatsaro vyäøaù pratyayaù sarvadarçanaù ||svähä||

ajaù sarveçvaraù siddhaù siddhiù sarvädi racyutaù |

våñäkapi rameyätmä sarvayogavinissåtaù ||svähä||

vasurvasumanässatyaù samätmä sammitaù samaù |

amoghaù puëòarékäkño våñakarmä våñäkåtiù ||svähä||

ådro bahuçirä babhår viçvayoniù çuciçraväù |

amåtaù çäçvataù sthäëur varäroho mahätapäù ||svähä||

sarvagaù sarvavidbhänur viñvakseno janärdanaù |

vedo vedavidavyaìgo vedäìgo vedavitkaviù ||svähä||

lokädhyakñaù surädhyakño dharmädhyakñaù kåtäkåtaù |

caturätmä caturvyühaù caturdaàñöraçcaturbhujaù ||svähä||

bhräjiñëurbhojanaà bhoktä sahiñëurjagadädijaù |

anagho vijayo jetä viçvayoniù punarvasuù ||svähä||

upendro vämanaù präàçuramoghaù çucirurjitaù |

aténdraù saìgrahassargo dhåtätmä niyamo yamaù ||svähä||

vedyo vaidyaù sadäyogé vérahä mädhavo madhuù |

aténdriyo mahämäyo mahotsäho mahäbalaù ||svähä||

mahäbuddhirmahävéryo mahäçakti rmahädyutiù |

anirdeçyavapuù çrémän ameyätmä mahädridhåk ||svähä||

maheñväso mahébhartä çréniväsaù satäà gatiù |

aniåddhaù suränando govindo govidäà patiù ||svähä||

marécirdamano haàsaù suparëo bhujagottamaù |

hiraëyanäbhaù sutapäù padmanäbhaù prajäpatiù ||svähä||

amåtyuù sarvadåksiàhaù sandhätä sandhimän sthiraù |

ajo durmarñaëaù çästä viçåtätmä surärihä ||svähä||

gururgurutamo dhäma satya ssatyaparäkramaù |

nimiño’nimiñaù sragvé väcaspati ådäradhéù ||svähä||

agraëér grämaëéù çrémän nyäyo netä saméraëaù |

sahasramürdhä viçvätmä sahasräkñaù sahasrapät ||svähä||

ävartano nivåttätmä saàvåtaù sampramardanaù |

ahassaàvartako vahni ranilo dharaëédharaù ||svähä||

suprasädaù prasannätmä viçvasåòviçvabhugvibhuù |

satkartä satkåtassädhuù jahnu rnäräyaëo naraù ||svähä||

asaìkhyeyo’prameyätmä viçiñöaù çiñöakåcchuciù |

siddhärthaù siddhasaìkalpaù siddhidassiddhisädhanaù ||svähä||

våñähé våñabho viñëuù våñaparvä våñodaraù |

vardhano vardhamänaçca viviktaù çåtisägaraù ||svähä||

subhujo durdharo vägmé mahendhro vasudo vasuù |

naikarupo båhadrupaù çipiviñöaù prakäçanaù ||svähä||

ojastejodyutidharaù prakäçätmä pratäpanaù |

åddhaù spañöäkñaro mantraçcandräàçurbhäskaradyutiù ||svähä||

amåtäàçüdbhavo bhänuù çaçabindu ssureçvaraù |

auñadhaà jagataù setuù satyadharmaparäkramaù ||svähä||

bhütabhavyabhavannäthaù pavanaù pävano’nalaù |

kämahä kämakåtkäntaù kämaù kämapradaù prabhuù ||svähä||

yugädikådyugävarto naikamäyo mahäçanaù |

adåçyo vyaktaåpaçca sahasrajidanantajit ||svähä||

iñöo’viçiñöaù çiñöeñöaù çikhaëòé nahuño våçaù |

krodhahä krodhakåtkartä viçvabähu rmahédharaù ||svähä||

acyutaù prathitaù präëaù präëado väsavänujaù |

apäà nidhi radhiñöhäna mapramattaù pratiñöhitaù ||svähä||

skandaù skandadharo dhuryo varado väyuvähanaù |

väsudevo båhadbhänurädidevaù purandaraù ||svähä||

açokastäraëastäraù çüraù çaurirjaneçvaraù |

anukülaù çatävartaù padmé padmanibhekñaëaù ||svähä||

padmanäbho’ravindäkñaù padmagarbhaù çarérabhåt |

maharddhiråddho våddhätmä mahäkño gaåòadhvajaù ||svähä||

atulaù çarabho bhémaù samayajïo havirhariù |

sarvalakñaëalakñaëyo lakñmévän samitiïjayaù ||svähä||

vikñaro rohito märgo hetu rdämodara ssahaù |

mahédharo mahäbhägo vegavänamitäçanaù ||svähä||

udbhavaù kñobhaëo devaù çrégarbhaù parameçvaraù |

karaëaà käraëaà kartä vikartä gahano guhaù ||svähä||

vyavasäyo vyavasthänaù saàsthänaù sthänado dhåvaù |

pararddhiù paramaspañöaù tuñöaù puñöaù çubhekñaëaù ||svähä||

rämo virämo virajomärgo neyo nayo’nayaù |

véraù çaktimatäà çreñöho dharmo dharmaviduttamaù ||svähä||

vaikuëöhaù puåñaù präëaù präëadaù praëavaù påthuù |

hiraëyagarbhaççatrughno vyäpto väyuradhokñajaù ||svähä||

åtu sudarçanaù kälaù parameñöhé parigrahaù |

ugraù saàvatsaro dakño viçrämo viçvadakñiëaù ||svähä||

vistäraù sthävaraù sthäëuù pramäëaà béjamavyayam |

artho’nartho mahäkoço mahäbhogo mahädhanaù ||svähä||

anirviëëaù sthaviñöho bhürdharmayüpo mahämakhaù |

nakñatranemi rnakñatré kñamaù kñäma ssaméhanaù ||svähä||

yajïa ijyo mahejyaçca kratussatraà satäà gatiù |

sarvadarçé nivåttätmä sarvajïo jïänamuttamam ||svähä||

suvrataù sumukhaù sükñmaù sughoñaù sukhadaù suhåt |

manoharo jitakrodho vérabähurvidäraëaù ||svähä||

sväpanaù svavaço vyäpé naikätmä naikakarmakåt |

vatsaro vatsalo vatsé ratnagarbho dhaneçvaraù ||svähä||

dharmagubdharmakåddharmé sadasatkñaramakñaram |

avijïätä sahasräàçuù vidhätä kåtalakñaëaù ||svähä||

gabhastinemiù sattvasthaù siàho bhütamaheçvaraù |

ädidevo mahädevo deveço devabhådguåù ||svähä||

uttaro gopatirgoptä jïänagamyaù purätanaù |

çarérabhütabhåt bhoktä kapéndro bhüridakñiëaù ||svähä||

somapo’måtapaù somaù purujit purusattamaù |

vinayo jayaù satyasandho däçärhaù sätvatäà patiù ||svähä||

jévo vinayitä säkñé mukundo’mitavikramaù |

ambhonidhi ranantätmä mahodadhiçayo’ntakaù ||svähä||

ajo mahärhaù sväbhävyo jitämitraù pramodanaù |

änando nandano nandaù satyadharmä trivikramaù ||svähä||

maharñiù kapiläcäryaù kåtajïo medinépatiù |

tripadastridaçädhyakño mahäçåìgaù kåtäntakåt ||svähä||

mahävaräho govindaù suñeëaù kanakäìgadé |

guhyo gabhéro gahano guptaçcakragadädharaù ||svähä||

vedhäù sväìgo’jitaù kåñëo dåòhaù saìkarñaëo’cyutaù |

varuëo väruëo våkñaù puñkaräkño mahämanäù ||svähä||

bhagavän bhagahä”nandé vanamälé haläyudhaù |

ädityo jyotirädityaù sahiñëu rgatisattamaù ||svähä||

sudhanvä khaëòaparaçuù däruëo draviëapradaù |

divispåk sarvadåg vyäso väcaspati rayonijaù ||svähä||

trisämä sämagaù säma nirväëaà bheñajaà bhiñak |

sannyäsakåcchamaù çänto niñöhä çäntiù paräyaëaà ||svähä||

çubhäìgaù çäntidaù srañöä kumudaù kuvaleçayaù |

gohito gopatirgoptä våñabhäkño våñapriyaù ||svähä||

anivarté nivåttätmä saìkñeptä kñemakåcchivaù |

çrévatsavakñäù çréväsaù çrépatiù çrématäà varaù ||svähä||

çrédaù çréçaù çréniväsaù çrénidhiù çrévibhävanaù |

çrédharaù çrékaraù çreyaù çrémän lokatrayäçrayaù ||svähä||

svakñaù svaìgaù çatänando nandi rjyotirgaëeçvaraù |

vijitätmä vidheyätmä satkérti çchinnasaàçayaù ||svähä||

udérëaù sarvataçcakñu ranéçaù çäçvatasthiraù |

bhüçayo bhüñaëo bhütiraçokaù çokanäçanaù ||svähä||

arciñmänarcitaù kumbho viçuddhätmä viçodhanaù |

aniåddho’pratirathaù pradyumno’mitavikramaù ||svähä||

kälaneminihä véraù çüraù çürajaneçvaraù |

trilokätmä trilokeçaù keçavaù keçihä hariù ||svähä||

kämadevaù kämapälaù kämé käntaù kåtägamaù |

anirdeçyavapu rviñëuù véro’nanto dhanaïjayaù ||svähä||

brahmaëyo brahmakåt brahmä brahma brahmavivardhanaù |

brahmavit brähmaëo brahmé brahmagjo brähmaëapriyaù ||svähä||

mahäkramo mahäkarmä mahätejä mahoragaù |

mahäkratu rmahäyajvä mahäyajïo mahähaviù ||svähä||

stavyaù stavapriyaù stotraà stutiù stoträ raëapriyaù |

pürëaù pürayitä puëyaù puëyakérti ranämayaù ||svähä||

manojavastérthakaro vasuretä vasupradaù |

vasuprado väsudevo vasurvasumanä haviù ||svähä||

sadgatiù satkåtiù sattä sadbhütiù satparäyaëaù |

çüraseno yaduçreñöhaù sanniväsaù suyämunaù ||svähä||

bhütäväso väsudevaù sarväsunilayo’nalaù |

darpahä darpado’ dåpto durdharo’thäparäjitaù ||svähä||

viçvamürtirmahämürtirdéptamürtiramürtimän |

anekamürtiravyaktaù çatamürtiççatänanaù ||svähä||

eko naikaù sa vaù kaù kià yattatpada manuttamam |

lokabandhu rlokanätho mädhavo bhaktavatsalaù ||svähä||

suvarëavarëo hemäìgo varäìga çcandanäìgadé |

vérahä viñamaù çünyo ghåtäçé racalaçcalaù ||svähä||

amäné mänado mänyo lokasvämé trilokadhåt |

sumedhä medhajo dhanyaù satyamedhä dharädharaù ||svähä||

tejovåño dyutidharaù sarvaçastrabhåtäà varaù |

pragraho nigraho vyagro naikaçåìgo gadägrajaù ||svähä||

caturmürtiçcaturbähuù caturvyühaçcaturgatiù |

caturätmä caturbhävaù caturvedavidekapät ||svähä||

samävarto’nivåttätmä durjayo duratikramaù |

durlabho durgamo durgo duräväso durärihä ||svähä||

çubhäìgo lokasäraìgaù sutantustantuvardhanaù |

indrakarmä mahäkarmä kåtäkarmä kåtägamaù ||svähä||

udbhavaù sundaraù sundo ratnanäbhaù sulocanaù |

arko väjasanaù çåìgé jayantaù sarvavijjayé ||svähä||

suvarëabindu rakñobhyaù sarvavägéçvareçvaraù |

mahährado mahägarto mahäbhüto mahänidhiù ||svähä||

kumudaù kundaraù kundaù parjanyaù pävano’nilaù |

amåtäço’måtavapuù sarvajïaù sarvatomukhaù ||svähä||

sulabhaù suvrataù siddhaù çatåjit çatåtäpanaù |

nyagrodhodumbaro’çvatthaù cäëürändhraniñüdanaù ||svähä||

sahasrärciù saptajihvaù saptaidhäù saptavähanaù |

amürti ranagho’cintyo bhayakådbhayanäçanaù ||svähä||

aëurbåhat kåçaù sthülo guëabhånnirguëo mahän |

adhåtaù svadhåtaù svästhyaù prägvaàço vaàçavardhanaù |

bhärabhåtkathito yogé yogéçaù sarvakämadaù |

äçramaù çramaëaù kñämaù suparëo väyuvähanaù ||svähä||

dhanurdharo dhanurvedo daëòo damayutä damaù |

aparäjitaù sarvasaho niyantä niyamo yamaù ||svähä||

sattvavän sättvikaù satyaù satyadharmaparäyaëaù |

abhipräyaù priyärho’rhaù priyakåt prétivardhanaù ||svähä||

vihäyasagatirjyotiù suåcir hutabhugvibhuù |

ravirvirocanaù süryaù savitä ravilocanaù ||svähä||

ananto hutabhuk bhoktä sukhado naikado’grajaù |

anirviëëaù sadämarñé lokädhiñöhänamadbhutaù ||svähä||

sanät sanätanatamaù kapilaù kapiravyayaù |

svastidaù svastikåt svasti svastibhuk svastidakñiëaù ||svähä||

araudraù kuëòalé cakré vikramyürjitaçäsanaù |

çabdätigaù çabdasahaù çiçiraù çarvarékaraù ||svähä||

akåraù peçalo dakño dakñiëaù kñamiëäà varaù |

vidvattamo vétabhayaù puëyaçravaëakértanaù ||svähä||

uttäraëo duñkåtihä puëyo dussvapnanäçanaù |

vérahä rakñaëaù santo jévanaù paryavasthitaù ||svähä||

anantarupo’nantaçréù jitamanyurbhayäpahaù |

caturaçro gabhérätmä vidiço vyädiço diçaù ||svähä||

anädir bhürbhuvo lakñméù suvéro åcirämgadaù |

janano janajanmädir bhémo bhémaparäkramaù ||svähä||

ädhäranilayo’dhätä puñpahäsaù prajägaraù |

ürdhvagaù satpathäcäraù präëadaù praëavaù paëaù ||svähä||

pramäëaà präëanilayaù präëadhåt präëajévanaù |

tattvaà tattvavidekätmä janmamåtyujarätigaù ||svähä||

bhürbhuvaùsvastaåstäraù savitä prapitämahaù |

yajïo yajïapatiryajvä yajïäìgo yajïavähanaù ||svähä||

yajïabhåt yajïakåt yajïé yajïabhuk yajïasädhanaù |

yajïäntakåt yajïaguhyamannamannäda eva ca ||svähä||

ätmayoniù svayaïjäto vaikhänassämagäyanaù |

devakénandanaù srañöä kñitéçaù päpanäçanaù ||svähä||

çaìkhabhånnandaké cakré çärìgadhanvä gadädharaù |

rathäìgapäëirakñobhyaù sarvapraharaëäyudhaù ||svähä||

vanamälé gadé çärìgé çaìkhé cakré ca nandaké |

çrémännäräyaëo viñëur väsudevo’bhirakñatu ||svähä||

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *