SrIkRuShNa stOtraM

kRuShNatvadIyapadapaMkajarAMtE adyaiva mE viSatu mAnasarAjahaMsaH\ prANaprayANasamayE kaPavAtapittaiH kaMThAvarOdhanavidhau smaraNaM kutasE gOviMda gOviMda harE murArE gOviMda gOviMda mukuMda kRuShNa gOviMda gOviMda rathAMgapANE gOviMda gOviMda namAmi nityam gOviMdadEti sadA snAnaM gOviMdEti sadA japaM gOviMdEti sadA dhyAnaM sadA gOviMdakIrtanam kRuShNAya vAsudEvAya dEvakInaMdanAya ca naMdagOpakumAra gOviMdAya namO namaH kRuShNaya vAsudEvAya harayE paramAtmanE praNataklESanASAya gOviMdAya …

Continue reading