ಶ್ರೀ ರಾಮಾಷ್ಟಕಂ

ಭೆಜೇ ವಿಶೇಷಸುಂದರಂ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಖಂಡನಮ್ ಸ್ವಭಕ್ತಚಿತ್ತರಂಜನಂ ಸದೈವ ರಾಮಮದ್ವಯಮ್ ಜಟಾಕಲಾಪಶೋ ಭಿತಂ ಸಮಸ್ತಪಾಪನಾಶಕಮ್ ಸ್ವಣಕ್ತಭೀತಿಬಂಜನಂ ಭಜೇಹ ರಾಮಮದ್ವಯಮ ನಿಜಸ್ವರೂಪಬೋಧಕಮ್ ಕೃಪಾಕರಂ ಭವಾಪಹಮ್ ಸಮಂ ಶಿವಂ ನಿರಂಜನಂ ಭಜೇಹ ರಾಮಮದ್ವಯಮ್ ಸಪ್ರಪಂಚಕಲ್ಪಿತಂ ಹ್ಯನಾಮ ರೂಪವಾಸ್ತವಮ್ ನಿರಾಕೃತಿಂ ನಿರಾಮಯಂ ಭಜೇಹ ರಾಮಮದ್ವಯಮ್ ನಿಷ್ಟ್ರಪಂಚನಿರ್ವಿಕಲ್ಪನಿರ್ಮಲಂ ನಿರಾಮಯಂ ಚಿದೇಕರೂಪಸಂತತಂ ಬಜೇಹ ರಾಮಮದ್ವಯಮ್ ಭವಬ್ದಿ ಪ್ತೋರೂಪಕಂ ಹ್ಯ ಶೇಷದೇಹಕಲ್ಪಿತಮ್ ಗುಣಕರಂ ಕೃಪಾಕರಂ ಭಜೇಹರಾಮಮದ್ವಯಮ್ ಮಹಾಸುವಾಕ್ಯ ಬೋಧಕೈರ್ವಿರಾಜಮಾನವಾಕ್ಪದೈಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವ್ಯಾಪಕಂ ಭಜೇಹ ರಾಮಮದ್ವಯಮ್ ಶಿವಪ್ರದಂ ಸುಖಪ್ರದಂಭವಚ್ಛಿದಂ ಭ್ರಮಾಪಹಮ್ ವಿರಾಜಮಾನದೈಶಿಕಂ …

Continue reading

ಶ್ರೀ ರಾಮರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ ಬುಧಕೌಶಿಕಋಷಿಃ! ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮಚಂದ್ರೋ ದೇವತಾ! ಅನುಷ್ಟಪ್ ಛಂದಃ ! ಸೀತಾ ಶಕ್ತಿಃ\\ ಶ್ರೀಮದ್ಧನುಮಾನ್ ಕೀಲಕಂ!! ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಿತ್ಯರ್ಥೇ ರಾಮ ರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗ!! !!ಧಾನ್ಯ!! ಧ್ಯಾಯೇದಾಜಾನುಬಾಹುಂ ಧೃತಶರಧನುಷಂ ಬದ್ಧ ಪದ್ಮಾ ಸನಸ್ಥಂ ಪೀತಂ ವಾಸೋ ವಸನಂ ನವಮಕಮಲದಲಸ್ಪರ್ಧಿನೇತ್ರಂ ಪ್ರಸನ್ನಂ!! ವಾಮಾಂಕಾರೂಢಸೀತಾಮುಕಕಮಲಮಿಲಲ್ಲೋಚನಂ ನೀರದಾಭಂ! ನಾ ನಾ ಲಂಕಾರದೀಪ್ತಂದ ಧತಮುರುಜಟಾಮಂಡಲಂ ರಾಮಚಂದ್ರಮ್!! ಚರಿತಂ ರಘುನಾಥಸ್ಯ ಶತಕೋಟಿಪ್ರವಿಸ್ತರಂ! ಏಕೈಕಮಕ್ಷರಂ ಪುಂಸಾಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ನಿಲೋತ್ಪಲಶ್ಯಾಮಂ ರಾಮಂ ರಾಜೀವಲೋಚನಂ! ಜಾನಕೀಲಕ್ಷ್ಮಣೋಪೇತಂ ಜಟಾಮುಕುಟಮಂಡಿತಂ ಸಾಸಿತೂಣಧನುರ್ಬಾಣಪಾಣಿಂ …

Continue reading

ಅಚ್ಯುತಾಷ್ಟಕಂ

ಅಚ್ಯುತಂ ಕೇಶವಂ ರಾಮನಾರಾಯಣಂ ಕೃಷ್ಣದಾಮೋದರಂ ವಾಸುದೇವಂ ಹರಿಂ ಶ್ರೀಧರಂ ಮಾಧವಂ ಗೋಪಿಕಾವಲ್ಲಭಂ ಜಾನಕೀನಾಯಕಂ ರಾಮಚಂದ್ರಂ ಭಜೇ ಅಚ್ಯುತಂ ಕೇಶವಂ ಸತ್ಯಭಾಮಾಧವಂ ಮಾಧವಂ ಶ್ರೀಧರಂ ರಾಧಿಕಾರಾಧಿತಂ ಇಂದಿರಾಮಂದಿರಂ ಚೇತಸಾ ಸುಂದರಂ ದೇವಕೀನಂದನಂ ನಂದಜಂ ಸಂದಧೇ ವಿಷ್ಣವೇ ಜಿಷ್ಣವೇ ಶಂಖಿನೇ ಚಕ್ರಿಣೇ ರುಕ್ಮಿಣೀರಾಗಿಣೇ ಜಾನಕೀಜಾನಯೇ ಬಲ್ಲವೀವಲ್ಲಭಾಯಾರ್ಚಿತಾಯಾತ್ಮನೇ ಕಂಸವಿಧ್ವಂಸಿನೇ ವಂಶಿನೇ ತೇ ನಮಃ ಕೃಷ್ಣಗೋವಿಂದ ಹೇ ರಾಮ ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಪತೇ ವಸುದೇವಾಜಿತ ಶ್ರೀನಿಧೇ ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಹೇ ಮಾಧವಾಧೋಕ್ಷಜ ದ್ವಾರಕಾನಾಯಕ ದ್ರೌಪದೀರಕ್ಷಕ ರಾಕ್ಷಸಕ್ಷೋಭಿತಃ ಸೀತಯಾ ಶೋಭಿತೋ …

Continue reading

ಪಾಂಡರಂಗಾಷ್ಟಕಂ

ಮಹಾಯೋಗಪೀಠೇ ತಟೇ ಭೀಮರಥ್ಯಾ ವರಂ ಪುಂಡರೀಕಾಯದತುಂ ಮುನೀಂದ್ರೈಃ ಸಮಾಗತ್ಯ ತಿಷ್ಠಂತಮಾನಂದ ಕಂದಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗಂ ಭಜೇ ಪಾಂಡುರಂಗಂ ತಡಿದ್ತ್ವಾಸಸಂ ನೀಲಮೇಘಾವಭಾಸಂ ರಮಾಮಂದಿರಂ ಸುಂದರಂ ಚಿತ್ಪ್ರಕಾಶಂ ವರಂ ತ್ವಿಷ್ಟಿಕಾಯಾಂ ಸಮನ್ಯಸ್ತಪಾದಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗಂ ಭಜೇ ಪಾಂಡುರಂಗಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಭವಾಬ್ಧೇರಿದಂ ಮಾಮಕಾನಾಂ ನಿತಂಭಃ ಕರಾಭ್ಯಾಂ ದೃತೋ ಯೇ ನತಸ್ಮಾತ್ ವಿಧಾತುರ್ವಸತ್ಯೈ ದೃತೋ ನಾಭಿಕೋಶ್ಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗಂ ಭಜೇ ಪಾಂಡುರಂಗಂ ಸ್ಫುರತ್ಕೌಸ್ತುಭಾಲಂಕೃತಂ ಕಂಠದೇಶೇ ಶ್ರೀ ಯಾಜುಷ್ಟಕೇಯೂರಕಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಶಿವ ಶಾಂತಮೀಡ್ಯಂ ವರಂ ಲೋಕಪಾಲಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗಂ ಭಜೇ ಪಾಂಡುರಂಗಂ ಶರಚ್ಚಂದ್ರಬಿಂಬಾನನಂ …

Continue reading

ಶ್ರೀ ರಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀರಾಘವಂ ದಶರಥಾತ್ಮ ಜಮಪ್ರಮೇಯಂ ಸೀತಾಪತಿಂ ರಘುಕುಲಾನ್ವಯರತ್ನದೀಪಂ ಅಜಾನುಬಾಹುಮರವಿಂದದಳಾಯತಾಕ್ಷಂ ರಾಮಂ ನಿಶಾಚರವಿನಾಶಕರಂ ನಮಾಮಿ ವೈದೇಹಿಸಹಿತಂ ಸುರದ್ರು ಮಲತೇ ಹೈಮೇ ಮಹಾಮಂಡಪೇ ಮಧ್ಯೇ ಪುಷ್ಪಕಮಾಸನೇ ಮಣಿಮಯೇ ವೀರಸನೇ ಸುಸ್ಥಿತಂ ಅಗ್ರೇ ವಾಚಯತಿ ಪ್ರಭಂಜನಸುತೇ ತತ್ತ್ವಂ ಮುನಿಭ್ಯಃಪರಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂತಂ ಭರತಾದಿಭಿಃ ಪರಿವೃತ್ತ್ರಾಮಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಂ ಶ್ರೀರಾಮೋ ರಮಭದ್ರಶ್ಚರಾಮಚಂದ್ರಶ್ಚಶಾಶ್ವತಃ ರಾಜೀವಲೋಚನಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಜೇಂದ್ರೋ ರಘುಪುಂಗವಃ ಜಾನಕೀವಲ್ಲಭೋ ಜೈತ್ತೋ ಜರಾಮಿತ್ರೋ ಜನಾರ್ದನಃ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪ್ರಿಯೋ ದಾಂತಶ್ಮರಣತ್ರಾಣತತ್ಪರಂ ವಾಲಿಪ್ರಮಥಕೋ ವಾಗ್ಮೀ ಸತ್ಯವಾಕ್ಸಕ್ಯ ವಿಕ್ರಮಃ ಸತ್ಯವ್ರತೋ ವ್ರತಧರಃ ಸದಾ ಹನುಮದಾಶ್ರಿತಃ ಕೌಸಲೇಯಃ …

Continue reading

ಶ್ರೀರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ರಘುನಾಥಮುಖಾರವಿಂದಂ ಮಂದಸ್ಮಿತಂ ಮೃದುಲಭಾಷಿ ವಿಶಾಲಭಾಲಂ ಕರ್ಣಾವಲಂಬಿಚಲಕುಂಡಲಶೋಭಿಗಂಡಂ ಕರ್ಣಾಂತದೀರ್ಘನಯನಂ ನಯಾನಾಭಿರಾಮಂ ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮಿ ರಘುನಥಕರಾರವಿಂದಂ ರಕ್ಷೋಗಣಾಯ ಭಯದಂ ವರದಂ ನಿಜೇಭ್ಯಃ ಯದ್ರಾಜಸಂಸದಿ ವಿಭಜ್ಯ ಮಹೇಂದ್ರ ಚಾಪಂ ಸೀತಾಕರಗ್ರಹಣಮಂಗಲಮಾಪ ಶಸ್ತಮ್ ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ರಘುನಾಥಪದಾರವಿಂದಂ ವಜ್ರಾಂಕುಶಾದಿಶುಭರೇಖಿ ಶುಭಾವಹಂ ಮೇ ಯೋಗೀಂದ್ರ ಮಾನಸಮಧುವ್ರತಸೇವ್ಯ ಮಾನಂ ಶಾಪಾಪಹಂ ಸಪದಿ ಗೌತಮಧರ್ಮಪತ್ನ್ಯಾಃ ಪ್ರಾತರ್ವದಾಮಿ ವಚಸಾ ರಘುನಾಥನಾಮ ವಾಗ್ದೋಷಹಾರಿ ಸಕಲಂ ಶಮಲಂ ನಿಹಂತಿ ಯತ್ಪಾರ್ವತೀ ಸ್ವಪತಿನಾ ಸಹ ಮೋಕ್ಷಕಾಮಾ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಸಹಸ್ರಹರಿನಾಮಸಮಂ ಜಜಾಪ ಪ್ರಾತಃ ಶ್ರಯೇ ಶ್ರುತಿನುತಾಂ ರಘುನಾಥಮೂರ್ತಿಂ …

Continue reading