ಶ್ರೀಗಣೇಶಕವಚಂ

\ ಗೌರ್ಯುವಾಚ\\ ಏಷೋ/ತಿಚಪಲೋ ದೈತ್ಯಾನ್ ಬಾಲ್ಯೆ ಪಿ ರಾಶಯತ್ಯ ಹೋ ಅಗ್ರೇ ಕಿಂ ಕರ್ಮ ಕರ್ತೇತಿ ನ ಜಾನೇ ಮುನಿಸತ್ತಮ ದೈತ್ಯಾ ನಾನಾವಿಧಾ ದುಷ್ಟಾಃ ಸಾಧುದೇವದ್ರುಹಃ ಖಲಾಃ ಅತೋಸ್ಯ ಕಂಠೇ ಕಿಂಚಿತ್ ತ್ವಂ ರಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಬದ್ದುಮರ್ಹಸಿ \\ಮುನಿರುವಾಚ\\ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸಿಂಹಗತಂ ವಿನಾಯಕಮಮುಂದಿಗ್ಬಾಹುಮಾದ್ಯೇಯುಗೇ ತ್ರೇತಾಯಾಂ ತು ಮಯೂರವಾಹನಮಮುಂ ಷಡ್ ಬಾಹುಕಂ ಸಿದ್ದಿದಂ ದ್ವಾಪಾರೇತು ಗಜಾನನಂ ಯುಗಭುಜಂ ರಕ್ತಾಂಗರಾಗಂವಿಭುಂ ತುರ್ಯೇತು ದ್ವಿಭುಜಂ ಸಿತಾಂಗರುಚಿರಂ ಸರ್ವಾರ್ಥದಂ ಸರ್ವದಾ ವಿನಾಯಕ ಃ ಶಿಖಾಂ ಪಾತು ಪರಮಾತ್ಮಾ …

Continue reading

नारायणीस्तुतिः

सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधकॆ शरण्येत्र्यंबके गौरि नारायणि नमो७स्तुते सृष्टिस्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनि गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमो७स्तुते शरणागतदीनार्तपुरित्राणपरायणी सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमो७स्तुते गृहीतोग्रहमहाचक्रे दंष्ट्रोद्धृतवसुंदरे वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमो७स्तुते शिवदूतीस्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपेमहारावे नारायणि नमो७स्तुते दंष्ट्राकरालवदने शिरोमालाविभूषणॆ चामुंडे मुंडमथने नारायणि नमो७स्तुते लक्ष्मीलज्जे महावित्ये श्रद्धेपुष्टिस्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमो७स्तुते मेधे सरस्वति वरे भूति …

Continue reading

ನಾರಾಯಣೀಸ್ತುತಿಃ

ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಕೆ ಶರಣ್ಯೇತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ವಿನಾಶಾನಾಂ ಶಕ್ತಿಭೂತೇ ಸನಾತನಿ ಗುಣಾಶ್ರಯೇ ಗುಣಮಯೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ ಶರಣಾಗತದೀನಾರ್ತಪುರಿತ್ರಾಣಪರಾಯಣೀ ಸರ್ವಸ್ಯಾರ್ತಿಹರೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ ಗೃಹೀತೋಗ್ರಹಮಹಾಚಕ್ರೇ ದಂಷ್ಟ್ರೋದ್ಧೃತವಸುಂದರೇ ವರಾಹರೂಪಿಣಿ ಶಿವೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ ಶಿವದೂತೀಸ್ವರೂಪೇಣ ಹತದೈತ್ಯಮಹಾಬಲೇ ಘೋರರೂಪೇಮಹಾರಾವೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲವದನೇ ಶಿರೋಮಾಲಾವಿಭೂಷಣೆ ಚಾಮುಂಡೇ ಮುಂಡಮಥನೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಲಜ್ಜೇ ಮಹಾವಿತ್ಯೇ ಶ್ರದ್ಧೇಪುಷ್ಟಿಸ್ವಧೇ ಧ್ರುವೇ ಮಹಾರಾತ್ರಿ ಮಹಾವಿದ್ಯೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ ಮೇಧೇ ಸರಸ್ವತಿ ವರೇ ಭೂತಿ …

Continue reading

अन्नपूर्णास्तोत्रम्

श्रीमत् शंकरचार्य विरचित अन्नपूर्णाष्षकम् नित्यानंदकरी वराभयकरी सौंदर्यरत्नाकरी निर्धूताखिल घोरपावनकरी प्रत्यक्षमाहेश्वरी प्रालेयाचल वंशपावनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी नानारत्न विचित्रभूषणकरी हेमांबराडंबरी मुक्ताहारविलंबमानविलसद्वक्षोज कुंभांतरी काश्मीरा गरुवासितारुचिकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी योगानंदकरी रिपुक्षयकरी धर्मैकनिष्टाकरी चंद्रार्कानलभासमानलहरी त्रैलोक्य रक्षाकरी सर्वैश्वर्यकरी तपःफलकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी कैलासाचलकंदरालयकरी गौरी उमाशंकरी कौमारी निगमार्थ गोचरकरी ओं कार …

Continue reading

ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶ್ರೀಮತ್ ಶಂಕರಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಷ್ಷಕಮ್ ನಿತ್ಯಾನಂದಕರೀ ವರಾಭಯಕರೀ ಸೌಂದರ್ಯರತ್ನಾಕರೀ ನಿರ್ಧೂತಾಖಿಲ ಘೋರಪಾವನಕರೀ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಪ್ರಾಲೇಯಾಚಲ ವಂಶಪಾವನಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ ನಾನಾರತ್ನ ವಿಚಿತ್ರಭೂಷಣಕರೀ ಹೇಮಾಂಬರಾಡಂಬರೀ ಮುಕ್ತಾಹಾರವಿಲಂಬಮಾನವಿಲಸದ್ವಕ್ಷೋಜ ಕುಂಭಾಂತರೀ ಕಾಶ್ಮೀರಾ ಗರುವಾಸಿತಾರುಚಿಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ ಯೋಗಾನಂದಕರೀ ರಿಪುಕ್ಷಯಕರೀ ಧರ್ಮೈಕನಿಷ್ಟಾಕರೀ ಚಂದ್ರಾರ್ಕಾನಲಭಾಸಮಾನಲಹರೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ರಕ್ಷಾಕರೀ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಕರೀ ತಪಃಫಲಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ ಕೈಲಾಸಾಚಲಕಂದರಾಲಯಕರೀ ಗೌರೀ ಉಮಾಶಂಕರೀ ಕೌಮಾರೀ ನಿಗಮಾರ್ಥ ಗೋಚರಕರೀ ಓಂ ಕಾರ …

Continue reading

श्री देवीनमनं

ओं सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वर्थसाधिकॆ शरण्ये त्र्यंबके गौरि नारायणि नमो ७स्तुते सृष्टिस्थिति विनाशानां सक्तिभूते शनातनि गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमो७स्तुते शरणागत दीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमो७सुते जय नारायणि नमो७स्तुते जय नारायणि नमो७स्तुते जय नारायणि नमो७स्तुते जय नारायणि नमो७स्तुते

Continue reading

ಶ್ರೀ ದೇವೀನಮನಂ

ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವರ್ಥಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ ೭ಸ್ತುತೇ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ವಿನಾಶಾನಾಂ ಸಕ್ತಿಭೂತೇ ಶನಾತನಿ ಗುಣಾಶ್ರಯೇ ಗುಣಮಯೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ ಶರಣಾಗತ ದೀನಾರ್ತಪರಿತ್ರಾಣಪರಾಯಣೇ ಸರ್ವಸ್ಯಾರ್ತಿಹರೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸುತೇ ಜಯ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ ಜಯ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ ಜಯ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ ಜಯ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ

Continue reading

श्रीदेविस्तुतिः

या देवी सर्व भूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्तै नमस्तस्तै नस्तस्तै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्दिरूपेण संस्थिता नमस्तस्तै नमस्तस्तै नमो नमः या देवी सर्व भूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्तै नमस्तस्तै नमो नमः या देवी सर्वणूतेषुशांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्तै नमस्तस्तै नस्तस्तै नमो नमः या देवी सर्वभूतेष्टु श्रद्थारूपेण संस्थिता या देवी सर्व भूतेषु कांतिरूपेण संस्थिता …

Continue reading

ಶ್ರೀದೇವಿಸ್ತುತಿಃ

ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವ ಭೂತೇಷು ವಿಷ್ಣುಮಾಯೇತಿ ಶಬ್ದಿತಾ ನಮಸ್ತಸ್ತೈ ನಮಸ್ತಸ್ತೈ ನಸ್ತಸ್ತೈ ನಮೋ ನಮಃ ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಬುದ್ದಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ನಮಸ್ತಸ್ತೈ ನಮಸ್ತಸ್ತೈ ನಮೋ ನಮಃ ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವ ಭೂತೇಷು ಶಕ್ತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ನಮಸ್ತಸ್ತೈ ನಮಸ್ತಸ್ತೈ ನಮೋ ನಮಃ ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಣೂತೇಷುಶಾಂತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ನಮಸ್ತಸ್ತೈ ನಮಸ್ತಸ್ತೈ ನಸ್ತಸ್ತೈ ನಮೋ ನಮಃ ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಥಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವ ಭೂತೇಷು ಕಾಂತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ …

Continue reading

श्रीलक्ष्मी स्तोत्रं

क्षमस्व भगवत्यंब क्षमाशीले परात्परे शुद्धसत्त्व स्वरूपे च कोपादिपरिवर्जिते उपमे सर्वसाध्वीनां देवीनां देवपूजिते त्वया विना जगत्सर्वं मृततुल्यं निष्फलं सर्वसंपत्स्व रूपा त्वं सर्वेषां सर्वरूपिणी रासेश्वर्यधिदेवी त्वं त्वत्कलाः सर्वयोषितः कैलासे पार्वति त्वं च क्षीरोदे सिंधुकन्यका स्वर्गे च स्वर्गलक्ष्मिस्त्वं मर्त्यलक्ष्मीश्च भूतले वैकुंठे च महालक्ष्मीर्देवदेवी सरस्वती गंगा च तुलसीच त्वं साववित्री ब्रह्मलोकतः कृष्णाप्राणाधिदेवी त्वं गोलोके …

Continue reading

ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಕ್ಷಮಸ್ವ ಭಗವತ್ಯಂಬ ಕ್ಷಮಾಶೀಲೇ ಪರಾತ್ಪರೇ ಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವ ಸ್ವರೂಪೇ ಚ ಕೋಪಾದಿಪರಿವರ್ಜಿತೇ ಉಪಮೇ ಸರ್ವಸಾಧ್ವೀನಾಂ ದೇವೀನಾಂ ದೇವಪೂಜಿತೇ ತ್ವಯಾ ವಿನಾ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ಮೃತತುಲ್ಯಂ ನಿಷ್ಫಲಂ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಸ್ವ ರೂಪಾ ತ್ವಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸರ್ವರೂಪಿಣೀ ರಾಸೇಶ್ವರ್ಯಧಿದೇವೀ ತ್ವಂ ತ್ವತ್ಕಲಾಃ ಸರ್ವಯೋಷಿತಃ ಕೈಲಾಸೇ ಪಾರ್ವತಿ ತ್ವಂ ಚ ಕ್ಷೀರೋದೇ ಸಿಂಧುಕನ್ಯಕಾ ಸ್ವರ್ಗೇ ಚ ಸ್ವರ್ಗಲಕ್ಷ್ಮಿಸ್ತ್ವಂ ಮರ್ತ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಭೂತಲೇ ವೈಕುಂಠೇ ಚ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ದೇವದೇವೀ ಸರಸ್ವತೀ ಗಂಗಾ ಚ ತುಲಸೀಚ ತ್ವಂ ಸಾವವಿತ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕತಃ ಕೃಷ್ಣಾಪ್ರಾಣಾಧಿದೇವೀ ತ್ವಂ ಗೋಲೋಕೇ …

Continue reading