ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಯಿ ಗಿರಿನಂದಿನಿ ನಂದತಮೇದಿನಿ ವಿಶ್ವವಿನೋದಿನಿ ನಂದನುತೇ ಗಿರವರ ವಿಂಧ್ಯ ಶಿರೋಧಿನಿವಾಸಿನಿ ವಿಷ್ಣುವಿಲಾಸಿನಿ ಜಿಷ್ಣುನುತೇ ಭಗವತಿ ಹೇ ಶಿತಿಕಂಠಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿಕೃತೇ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ಆಯಿ ಜಗದಂಬ ಮದಂಬ ಕದಂಬ ವನಪ್ರಿಯವಾಸಿನಿ ಹಾಸರತೇ ಶಿಖರಿ ಶಿರೋಮಣಿ ತುಂಗಹಿಮಾಲಯ ಶೃಂಗ ನಿಜಾಲಯ ಮಧ್ಯಗತೇ ಮಧುಮಧುರೇ ಮಧುಕೈಟಭಭಂಜಿನಿ ಕೈಟಭಭಂಜಿನಿ ರಾಸರತೇ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ಅಯಿ ರವಣದುರ್ಮದ ಶತ್ರುವಧೋದಿತ ದುರ್ಧರ ನಿರ್ಜರ …

Continue reading

ಭಾನುಸೋತ್ರಂ

ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ಖಲು ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಂ ರೂಪಂ ಹಿ ಮಂಡಲಮೃಚೋ-ಥ ತನೂರ್ಯಜೂಂಷಿ ಸಾಮಾನಿ ಯಸ್ಯ ಕಿರಣಾಃ ಪ್ರಭವಾದಿಹೇತುಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಹರಾತ್ಮ ಕಮಲಕ್ಷ್ಯಮಚಿಂತ್ಯ ರೂಪಂ ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ತರಣಿಂ ತನುವಾಜ್ಮ ನೋಭಿ- ರ್ಬ್ರಹ್ಮೇಂದು ಪೂರ್ವಕಸುರೈರ್ನತಮರ್ಚಿತಂಚ ವೃಷ್ಟಿಪ್ರಮೋಚನ ನಿಗ್ರಹಹೇತು ಭೂತಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪಾಲನಪರಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮ ಕಂ ಚ. ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮಿ ಸವತಾರಮನಂತಶಕ್ತಿಂ ಪಾಪೌಘಶತ್ರು ಭವರೋಗಹರಂ ಪರಂ ಚ ತಂ ಸರ್ವಲೋಕಕಲನಾತ್ಮ ಕಕಾಲಮೂರ್ತಿಂ ಗೋಕಂಠಬಂಧನವಿಮೋಚನಮಾದಿದೇವಂ ಶ್ಲೋಕತ್ರೇಯಮಿದಂ ಭಾನೋಃ ಪ್ರಾತಃ ಪ್ರಾತಃ ಪಠೇತ್ತು ಯಃ ಸ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಪರಂ ಸುಖಮವಾಪ್ನು ಯಾತ್

Continue reading

ಶ್ರೀ ದೇವೀನಮನಂ

ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವರ್ಥಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ ೭ಸ್ತುತೇ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ವಿನಾಶಾನಾಂ ಸಕ್ತಿಭೂತೇ ಶನಾತನಿ ಗುಣಾಶ್ರಯೇ ಗುಣಮಯೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ ಶರಣಾಗತ ದೀನಾರ್ತಪರಿತ್ರಾಣಪರಾಯಣೇ ಸರ್ವಸ್ಯಾರ್ತಿಹರೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸುತೇ ಜಯ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ ಜಯ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ ಜಯ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ ಜಯ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ

Continue reading

ಶ್ರೀದೇವಿಸ್ತುತಿಃ

ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವ ಭೂತೇಷು ವಿಷ್ಣುಮಾಯೇತಿ ಶಬ್ದಿತಾ ನಮಸ್ತಸ್ತೈ ನಮಸ್ತಸ್ತೈ ನಸ್ತಸ್ತೈ ನಮೋ ನಮಃ ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಬುದ್ದಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ನಮಸ್ತಸ್ತೈ ನಮಸ್ತಸ್ತೈ ನಮೋ ನಮಃ ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವ ಭೂತೇಷು ಶಕ್ತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ನಮಸ್ತಸ್ತೈ ನಮಸ್ತಸ್ತೈ ನಮೋ ನಮಃ ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಣೂತೇಷುಶಾಂತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ನಮಸ್ತಸ್ತೈ ನಮಸ್ತಸ್ತೈ ನಸ್ತಸ್ತೈ ನಮೋ ನಮಃ ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಥಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವ ಭೂತೇಷು ಕಾಂತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ …

Continue reading

ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀದೇವಿ ಸರ್ವಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಜಗನ್ಮಾ ತೃಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಾಯೈ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ನಮೋ ನಮಃ ಅಪರ್ಣೇ ಅಂಬಿಕಾದೇವಿ ಅಜರುದ್ರಾಚ್ಯುತಸ್ತುತೇ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮೇ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ನಮೋ ನಮಃ ಶರ್ವಾಣೀ ಸದ್ಗುಣಾಪೋರ್ಣೇ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತೇ ನಿರಂಜನೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ದೇವಿಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ನಮೋ ನಮಃ ಮಧುವೈರೀ ಮಹಾಕಾಳೀ ಮಹಾಮಾರೀ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಕೈಟಭಾಸುರಸಂಹಾರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ನಮೋ ನಮಃ ಮೃತ್ಯುಂಜಯೇ ಮಹಾಮಾಯೇ ಮೂಲಬ್ರಹ್ಮಸ್ವಪಿಣೇ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯೇ ವಿಶ್ವವಂಧ್ಯೇ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ನಮೋ ನಮಃ ಶಶಿಕೋಟಿಪ್ರಭಾಮೌಳೀ ರಸಿಲೋಮಾಸುರಾಹತೇ ರುದಾಗ್ರದೈತ್ಯ ಸಂಹಾರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ನಮೋ ನಮಃ‘ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಧರ್ಮರೂಪೇ …

Continue reading

ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ಶರದಿಂದುಕರೋಜ್ವಲಾಭಾಂ ಸದ್ರತ್ನವತ್ಸಕಲಕುಂಡಲಹಾರಶೋಭಾಂ ದಿವ್ಯಾಯುಧೋರ್ಜಿತಸುನೀಲ ಸಸ್ರಹಸ್ತಾಂ ರಕ್ತೋತ್ವಲಾಭಚರಣಾಂ ಭವತೀಂ ಪರೇಶಾಂ ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ಮಹಿಷಾಸುರ ಚಂಡಮುಂಡ ಶುಂಭಾಸುರಪ್ರಮುಖದೈತ್ಯ ವಿನಾಶದಕ್ಷಾಂ ಬ್ರಹ್ಮೆಈಂದ್ರರುದ್ರಮುನಿಮೋಹನಶೀಲಲೀಲಾಂ ಚಂಡೀಂ ಸಮಸ್ತಸುರಮೂರ್ತಿ ಮನೇಕರೂಪಾಂ ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮಿ ಭಜತಾಮಖಿಲಾರ್ಥದಾತ್ರೀಂ ಧಾತ್ರೀಂ ಸಮಸ್ತಗತಾಂ ದುರಿತಾಪಹಂತ್ರೀಂ ಸಂಸಾರಬಂಧನವಿಮೋಚನಹೇತು ಭೂತಾಂ ಮಾಯಾಂ ಪರಾಂ ಸಮಧಿಗಮ್ಯ ಪರಸ್ಯ ವಿಷ್ಟೋಃ ಶ್ಲೋಕತ್ರಯಮಿದಂ ದೇವ್ಯಾಶ್ಚಂಡಿಕಾಯಾಃ ಪಠೇನ್ನರಃ ಸರ್ವಾನ್ಯಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ವಿಷ್ಣುಲೋಕೇ ಮಹೀಯತೇ

Continue reading