ಗಾಯತ್ರೀಸ್ತೋತ್ರಂ

ಭಕ್ತಾನುಕಂಪಿನ್ ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೃದಯಂ ಪಾಪನಾಶನಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾ ಕಥಿತಂ ತಸ್ಮಾದ್ಗಾಯತ್ರ್ಯಾಃ ಸ್ತೋತ್ರಮೀರಯ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಉವಚ ಆದಿಶಕ್ತೇ ಜಗನ್ಮಾತರ್ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣಿ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪಿಕೇ೭ನಂತೇ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯೇ ತೇ ನಮೋ ೭ಸ್ತುತೇ ತ್ವಮೇದ ಸಂಧ್ಯಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಸಾವಿತ್ರಿ ಚ ಸರಸ್ವತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಚ ವೈಷ್ಣವೀ ರೌದ್ರೀ ರಕ್ತಾ ಶ್ವೇತಾ ಸಿತೇತಾರಾ ಪ್ರಾತರ್ಬಾಲಾ ಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಯೌವನಸ್ಥಾಭವೇತ್ಪುನುಃ ವೃದ್ಧಾಸಾಯಂ ಭಗವತೀ ಚಿಂತ್ಯತೇ ಮುನಿಭಿಃ ಸದಾ ಹಂಸಸ್ಥಾಗರುಢಾರೂಢಾ ತಥಾ ವೃಷಭವಾಹಿನಿ ಋಗ್ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀ ಭೂಮೌ ದೃಶ್ಯತೇ ಯಾ ತಪಸ್ವಿಭಿಃ ಯಜುರ್ವೇದಂ …

Continue reading

ಭಾನುಸೋತ್ರಂ

ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ಖಲು ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಂ ರೂಪಂ ಹಿ ಮಂಡಲಮೃಚೋ-ಥ ತನೂರ್ಯಜೂಂಷಿ ಸಾಮಾನಿ ಯಸ್ಯ ಕಿರಣಾಃ ಪ್ರಭವಾದಿಹೇತುಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಹರಾತ್ಮ ಕಮಲಕ್ಷ್ಯಮಚಿಂತ್ಯ ರೂಪಂ ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ತರಣಿಂ ತನುವಾಜ್ಮ ನೋಭಿ- ರ್ಬ್ರಹ್ಮೇಂದು ಪೂರ್ವಕಸುರೈರ್ನತಮರ್ಚಿತಂಚ ವೃಷ್ಟಿಪ್ರಮೋಚನ ನಿಗ್ರಹಹೇತು ಭೂತಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪಾಲನಪರಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮ ಕಂ ಚ. ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮಿ ಸವತಾರಮನಂತಶಕ್ತಿಂ ಪಾಪೌಘಶತ್ರು ಭವರೋಗಹರಂ ಪರಂ ಚ ತಂ ಸರ್ವಲೋಕಕಲನಾತ್ಮ ಕಕಾಲಮೂರ್ತಿಂ ಗೋಕಂಠಬಂಧನವಿಮೋಚನಮಾದಿದೇವಂ ಶ್ಲೋಕತ್ರೇಯಮಿದಂ ಭಾನೋಃ ಪ್ರಾತಃ ಪ್ರಾತಃ ಪಠೇತ್ತು ಯಃ ಸ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಪರಂ ಸುಖಮವಾಪ್ನು ಯಾತ್

Continue reading

SAradAstutiH

namastE SAradadEvi kASmIrapuravAsini pAhi mAM kRupayA nityaM vidyAdAnaM ca dEhi mE yA kuMdEMdutuShArahAradhavalA yA SuBravastrAvRutA yA vINAvaradaMDamaMDitakarA yA SvEtapadmAsanA yA brahmA cyutaSaMkarapraBRutiBirdEvaiHsadA pUjitA sA mAM pAtu sarasvatI BagavatI niSyEShajADyA pahA

Continue reading

शारदास्तुतिः

नमस्ते शारददेवि काश्मीरपुरवासिनि पाहि मां कृपया नित्यं विद्यादानं च देहि मे या कुंदेंदुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदंडमंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा च्युतशंकरप्रभृतिभिर्देवैःसदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निश्येषजाड्या पहा

Continue reading

ಶಾರದಾಸ್ತುತಿಃ

ನಮಸ್ತೇ ಶಾರದದೇವಿ ಕಾಶ್ಮೀರಪುರವಾಸಿನಿ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಕೃಪಯಾ ನಿತ್ಯಂ ವಿದ್ಯಾದಾನಂ ಚ ದೇಹಿ ಮೇ ಯಾ ಕುಂದೇಂದುತುಷಾರಹಾರಧವಲಾ ಯಾ ಶುಭ್ರವಸ್ತ್ರಾವೃತಾ ಯಾ ವೀಣಾವರದಂಡಮಂಡಿತಕರಾ ಯಾ ಶ್ವೇತಪದ್ಮಾಸನಾ ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಚ್ಯುತಶಂಕರಪ್ರಭೃತಿಭಿರ್ದೇವೈಃಸದಾ ಪೂಜಿತಾ ಸಾ ಮಾಂ ಪಾತು ಸರಸ್ವತೀ ಭಗವತೀ ನಿಶ್ಯೇಷಜಾಡ್ಯಾ ಪಹಾ

Continue reading

SrI sarasvatI stotraM

sarasvati namasyAmi cEtanAM hRudi saMsthitAM kaMThasthAM padmayeyiM tvAM hrIMkArAM supriyAMsadA matidAM varadAM caiva sarvakAmaPalapradAM kESavasya priyAM dEvIM vINAhastAM varapradAM maMtrapriyAM sadA hRudyAMkumatidhvaMsakAriNIM svaprakASAM nirAlaMbAmaj~jAnitimirApahAM mOkShapriyAM SuBAM nityAM suBagAM SOBanapriyAM padmOpaviShTAM kuMDalinIM SuklavastrAM manOhArAM AdityamaMDalE lInAM praNamAmi janapriyAM j~jAnakarIM jagaddIpAM BaktaviGnavinASinIM iti satyaM stutA dEvI vAgISEna mahAtmanA AtmAnaM darSayAmAsa SaradIdusamapraBA SrI …

Continue reading

श्री सरस्वती स्तोत्रं

सरस्वति नमस्यामि चेतनां हृदि संस्थितां कंठस्थां पद्मयॆयिं त्वां ह्रींकारां सुप्रियांसदा मतिदां वरदां चैव सर्वकामफलप्रदां केशवस्य प्रियां देवीं वीणाहस्तां वरप्रदां मंत्रप्रियां सदा हृद्यांकुमतिध्वंसकारिणीं स्वप्रकाशां निरालंबामज्ञानितिमिरापहां मोक्षप्रियां शुभां नित्यां सुभगां शोभनप्रियां पद्मोपविष्टां कुंडलिनीं शुक्लवस्त्रां मनोहारां आदित्यमंडले लीनां प्रणमामि जनप्रियां ज्ञानकरीं जगद्दीपां भक्तविघ्नविनाशिनीं इति सत्यं स्तुता देवी वागीशेन महात्मना आत्मानं दर्शयामास शरदीदुसमप्रभा श्री …

Continue reading

ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಸರಸ್ವತಿ ನಮಸ್ಯಾಮಿ ಚೇತನಾಂ ಹೃದಿ ಸಂಸ್ಥಿತಾಂ ಕಂಠಸ್ಥಾಂ ಪದ್ಮಯೆಯಿಂ ತ್ವಾಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಾಂ ಸುಪ್ರಿಯಾಂಸದಾ ಮತಿದಾಂ ವರದಾಂ ಚೈವ ಸರ್ವಕಾಮಫಲಪ್ರದಾಂ ಕೇಶವಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಾಂ ದೇವೀಂ ವೀಣಾಹಸ್ತಾಂ ವರಪ್ರದಾಂ ಮಂತ್ರಪ್ರಿಯಾಂ ಸದಾ ಹೃದ್ಯಾಂಕುಮತಿಧ್ವಂಸಕಾರಿಣೀಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾಂ ನಿರಾಲಂಬಾಮಜ್ಞಾನಿತಿಮಿರಾಪಹಾಂ ಮೋಕ್ಷಪ್ರಿಯಾಂ ಶುಭಾಂ ನಿತ್ಯಾಂ ಸುಭಗಾಂ ಶೋಭನಪ್ರಿಯಾಂ ಪದ್ಮೋಪವಿಷ್ಟಾಂ ಕುಂಡಲಿನೀಂ ಶುಕ್ಲವಸ್ತ್ರಾಂ ಮನೋಹಾರಾಂ ಆದಿತ್ಯಮಂಡಲೇ ಲೀನಾಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಜನಪ್ರಿಯಾಂ ಜ್ಞಾನಕರೀಂ ಜಗದ್ದೀಪಾಂ ಭಕ್ತವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೀಂ ಇತಿ ಸತ್ಯಂ ಸ್ತುತಾ ದೇವೀ ವಾಗೀಶೇನ ಮಹಾತ್ಮನಾ ಆತ್ಮಾನಂ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ಶರದೀದುಸಮಪ್ರಭಾ ಶ್ರೀ …

Continue reading

ಶ್ರೀ ರಾಮರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ ಬುಧಕೌಶಿಕಋಷಿಃ! ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮಚಂದ್ರೋ ದೇವತಾ! ಅನುಷ್ಟಪ್ ಛಂದಃ ! ಸೀತಾ ಶಕ್ತಿಃ\\ ಶ್ರೀಮದ್ಧನುಮಾನ್ ಕೀಲಕಂ!! ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಿತ್ಯರ್ಥೇ ರಾಮ ರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗ!! !!ಧಾನ್ಯ!! ಧ್ಯಾಯೇದಾಜಾನುಬಾಹುಂ ಧೃತಶರಧನುಷಂ ಬದ್ಧ ಪದ್ಮಾ ಸನಸ್ಥಂ ಪೀತಂ ವಾಸೋ ವಸನಂ ನವಮಕಮಲದಲಸ್ಪರ್ಧಿನೇತ್ರಂ ಪ್ರಸನ್ನಂ!! ವಾಮಾಂಕಾರೂಢಸೀತಾಮುಕಕಮಲಮಿಲಲ್ಲೋಚನಂ ನೀರದಾಭಂ! ನಾ ನಾ ಲಂಕಾರದೀಪ್ತಂದ ಧತಮುರುಜಟಾಮಂಡಲಂ ರಾಮಚಂದ್ರಮ್!! ಚರಿತಂ ರಘುನಾಥಸ್ಯ ಶತಕೋಟಿಪ್ರವಿಸ್ತರಂ! ಏಕೈಕಮಕ್ಷರಂ ಪುಂಸಾಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ನಿಲೋತ್ಪಲಶ್ಯಾಮಂ ರಾಮಂ ರಾಜೀವಲೋಚನಂ! ಜಾನಕೀಲಕ್ಷ್ಮಣೋಪೇತಂ ಜಟಾಮುಕುಟಮಂಡಿತಂ ಸಾಸಿತೂಣಧನುರ್ಬಾಣಪಾಣಿಂ …

Continue reading

ಸಂಕಷ್ಟನಾಶನಂ ಗಣೇಶಸ್ತೋತ್ರಂ

ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಗೌರೀಪುತ್ರಂ ವಿನಾಯಕಂ ಭಕ್ತಾವಾಸಂ ಸ್ಮರೇನಿತ್ಯ ಮಾಯುಃ ಕಾಮಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ಪ್ರಥಮಂ ವಕ್ರತುಂಡಂ ಚ ಏಕದಂತಂ ದ್ವಿತೀಯಕಂ ತೃತೀಯಂ ಕೃಷ್ಣಪಿಂಗಾಕ್ಷಂ ಗಜವಕ್ತ್ರಂ ಚತುರ್ಥಕಂ ಲಂಬೋದರಂ ಪಂಚಮಂ ಚ ಷಷ್ಠಂ ವಿಕಟಮೇವ ಚ ಸಪ್ತಮಂ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಚ ಧೂಮ್ರವರ್ಣಂ ತಥಾಷ್ಟಮಂ ನವಮಂ ಫಾಲಚಂದ್ರ ಚ ದಶಮಂ ತು ವಿನಾಯಕಂ ಏಕಾದಶಂ ಗಣಪತಿಂ ದ್ವಾದಶಂ ತು ಗಜಾನನಂ ದ್ವಾದಶೈತಾಮೊ ನಾಮಾನಿ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ ನ ಚ ವಿಘ್ನಭಯಂ ತಸ್ಯ ಸರ್ವಸಿದ್ದಿಕರಂ …

Continue reading

ಶ್ರೀಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಧಾಮ ಪರೇಶಂ ಪರಮೀಶ್ವರಂ ವಿಘ್ನನಿಘ್ನಕರಂ ಶಾಂತಂ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮಿ ಗಜಾನನಂ ಸುರಾಸುರೇಂದ್ರೈ ಃ ಸಿದ್ಧೇಂದ್ರೈಸ್ತುತಂ ಸ್ತೌಮಿ ಪರಾತ್ವರಂ ಸುರಪದ್ಮ ದಿನೇಶಂ ತು ಗಣೇಶಂ ಮಂಗಲಾಲಯಂ ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಹಾಪುಣ್ಯಂ ವಿಘ್ನಶೋಕಹರಂ ಪರಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಸರ್ವವಿಘ್ನಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ

Continue reading

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಸ್ತವಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಜಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ನಿರಾಕಾರಮೇಕಂ ನಿರಾನಂದಮಾನಂದಮದ್ವೈತಪೂರ್ಣಂ ಪರಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ನಿರ್ವಿಶೇಷಂ ನಿರೀಹಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಗಣೇಶ ಭಜೇಂ ಗುಣಾತೀತಮಾನಂ ಚಿದಾನಂದರೂಪಂ ಚಿದಾಭಾಸಕಂ ಸರ್ವಗಂ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಂ ಮುನಿಧ್ಯೇಯಮಾಕಾಶರೂಪಂ ಪರೇಶಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಗಣೇಶ ಭಜೇಮ ಜಗತ್ಕಾರಣಂ ಕಾರಣಜ್ಞನರೂಪಂ ಸುರಾದಿಂ ಸುಖಾದಿಂ ಗುಣೇಶಂ ಗಣೇಶಂ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿನಂ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಂ ಸುರೇಶಂ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿನಂ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಂ ಸುರೇಶಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ಭಜೇಮ

Continue reading