ನಾರಾಯಣೀಸ್ತುತಿಃ

ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಕೆ ಶರಣ್ಯೇತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ವಿನಾಶಾನಾಂ ಶಕ್ತಿಭೂತೇ ಸನಾತನಿ ಗುಣಾಶ್ರಯೇ ಗುಣಮಯೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ ಶರಣಾಗತದೀನಾರ್ತಪುರಿತ್ರಾಣಪರಾಯಣೀ ಸರ್ವಸ್ಯಾರ್ತಿಹರೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ ಗೃಹೀತೋಗ್ರಹಮಹಾಚಕ್ರೇ ದಂಷ್ಟ್ರೋದ್ಧೃತವಸುಂದರೇ ವರಾಹರೂಪಿಣಿ ಶಿವೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ ಶಿವದೂತೀಸ್ವರೂಪೇಣ ಹತದೈತ್ಯಮಹಾಬಲೇ ಘೋರರೂಪೇಮಹಾರಾವೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲವದನೇ ಶಿರೋಮಾಲಾವಿಭೂಷಣೆ ಚಾಮುಂಡೇ ಮುಂಡಮಥನೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಲಜ್ಜೇ ಮಹಾವಿತ್ಯೇ ಶ್ರದ್ಧೇಪುಷ್ಟಿಸ್ವಧೇ ಧ್ರುವೇ ಮಹಾರಾತ್ರಿ ಮಹಾವಿದ್ಯೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ ಮೇಧೇ ಸರಸ್ವತಿ ವರೇ ಭೂತಿ …

Continue reading

ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಕ್ಷಮಸ್ವ ಭಗವತ್ಯಂಬ ಕ್ಷಮಾಶೀಲೇ ಪರಾತ್ಪರೇ ಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವ ಸ್ವರೂಪೇ ಚ ಕೋಪಾದಿಪರಿವರ್ಜಿತೇ ಉಪಮೇ ಸರ್ವಸಾಧ್ವೀನಾಂ ದೇವೀನಾಂ ದೇವಪೂಜಿತೇ ತ್ವಯಾ ವಿನಾ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ಮೃತತುಲ್ಯಂ ನಿಷ್ಫಲಂ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಸ್ವ ರೂಪಾ ತ್ವಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸರ್ವರೂಪಿಣೀ ರಾಸೇಶ್ವರ್ಯಧಿದೇವೀ ತ್ವಂ ತ್ವತ್ಕಲಾಃ ಸರ್ವಯೋಷಿತಃ ಕೈಲಾಸೇ ಪಾರ್ವತಿ ತ್ವಂ ಚ ಕ್ಷೀರೋದೇ ಸಿಂಧುಕನ್ಯಕಾ ಸ್ವರ್ಗೇ ಚ ಸ್ವರ್ಗಲಕ್ಷ್ಮಿಸ್ತ್ವಂ ಮರ್ತ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಭೂತಲೇ ವೈಕುಂಠೇ ಚ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ದೇವದೇವೀ ಸರಸ್ವತೀ ಗಂಗಾ ಚ ತುಲಸೀಚ ತ್ವಂ ಸಾವವಿತ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕತಃ ಕೃಷ್ಣಾಪ್ರಾಣಾಧಿದೇವೀ ತ್ವಂ ಗೋಲೋಕೇ …

Continue reading

Sri Ashtalakshmi Stotram Lyrics in Kannada

ಶ್ರೀ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ರ‍ೋತ್ರಮ್ ಶ್ರೀ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸುಮನಸವಂದಿತ ಸುಂದರಿ ಮಾಧವಿ ಚಂದ್ರ ಸಹೋದರಿ ಹೇಮಮಯೇ ಮುನಿಗಣವಂದಿತ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರದಾಯಿನಿ ಮಂಜುಳಭಾಷಿಣಿ ವೇದನುತೇ ಪಂಕಜ ವಾಸಿನಿ ದೇವಸುಪೂಜಿತ ಸದ್ಗುಣವರ‍್ಷಿಣಿ ಶಾಂತಿಯುತೇ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ! ಮಧುಸೂದನಕಾಮಿನಿ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸದಾ ಪಾಲಯಮಾಂ ಶ್ರೀ ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಯಿಕಲಿ ಕಲ್ಮಷನಾಶಿನಿ ಕಾಮಿನಿ ವೈದಿಕ ರೊಪಿಣಿ ವೇದಮಯೇ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ಬವ ಮಂಗಳ ರೊಪಿಣಿ ಮಂತ್ರ ನಿವಾಸಿನಿ ಮಂತ್ರನುತೇ ಮಂಗಳದಾಯಿನಿ ಅಂಬುಜವಾಸಿನಿ ದೇವಗಣಾಶ್ರಿತ ಪಾದಯುತೇ ಜಯ ಜಯ …

Continue reading