ಶಿವಷಡಕ್ಷರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಓಂಕಾರಂ ಬಿಂದುಸಂಯುಕ್ತಂ ನಿತ್ಯಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೋಗಿನಃ ಕಾಮದಂ ಮೋಕ್ಷದಂ ಚೈವ ಓಂ ಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ನಮಂತಿ ಋಷಯೋ ದೇವಾ ನಮಂತ್ಯಪ್ಸರಸಾಂ ಗಣಾಃ ನರಾ ನಮಂತಿ ದೇವೇಶಂ ನ ಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಮಹಾದೇವಂ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ ಮಹಾಧ್ಯನಂ ಪರಾಯಣಮ್ ಮಹಾಪಾಪಹರಂ ದೇವಂ ಮ ಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಶಿವಂ ಶಾಂತಂ ಜಗನ್ನಾಥಂ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಕಾರಕಮ್ ಶಿವಮೇಕಪದಂ ನಿತ್ಯಂ ಶಿ ಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ವಾಹನಂ ವೃಷಭೋ ಯಸ್ಯ ವಾಸುಕಿಃ ಕಂಠಭೂಷಣಮ್ ವಾಮೇ …

Continue reading

ಶಿವಪರಾಧಕ್ಷಮಾಪಣಸ್ತೋತ್ರಂ

ಆದೌ ಕರ್ಮಪ್ರಸಂಗಾತ್ ಕಲಯತಿ ಕಲುಷಂ ಮಾತೃಕುಕೌಸ್ಪ್ಥಿತಂ ಮಾಂ ವಿಣ್ಮೂತ್ರಾಮೇದ್ಯಮಧ್ಯೇ ಕ್ವಥಯತಿ ನಿತರಾಂ ಜಾಠರೋ ಜಾತವೇದಾಃ ಯದ್ಯದ್ವೈ ತತ್ರ ದುಃಖಂ ವ್ಯಥಯತಿ ನಿತರಾಂ ಶಕ್ಯತೇ ಕೇನ ಮಕ್ತುಂ ಕ್ಷಂತವ್ಯೋ ಮೇ ಪರಾಧಃ ಶಿವ ಶಿವ ಭೋಃ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಬಾಲ್ಯೇ ದುಃಖಾತಿರೇಕಾನ್ಮ ಲಲುಲಿತಪಪುಃ ಸ್ತನ್ಯಪಾನೇ ಪಿಪಾಸಃ ನೋ ಶಕ್ತಶ್ಚೇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯೋ ಭವಗುಣಜನಿತಾ ಜಂತವೋ ಮಾಂ ತುದತಿ ನಾನಾ ರೋಗಾತಿದುಃಖಾದ್ರು ದನಪರವಶಃ ಶಂಕರಂ ನ ಸ್ಮರಾಮಿ ಕ್ಷಂತವ್ಯೋ ಮೇ ಪರಾಧಃ ಶಿವ ಶಿವ …

Continue reading

ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ನಾಗೇಂದ್ರಹಾರಾಯ ತ್ರಿ ಲೋಚನಾಯ ಭಸ್ಮಾಂಗರಾಗಾಯ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಿತ್ಯಾಯ ಶುದ್ಧಾಯ ದಿಗಂಬರಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಕಾರಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ ಮಂದಾಕೀನೀಸಲಿಲಚಂದನಚರ್ಚಿತಾಯ ನಂದೀಶ್ವರ ಪ್ರಮಥನಾಥ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ಮಂದಾರಪುಷ್ಟೇಣ ಸುಪೂಜಿತಾಯ ತಸ್ಮೈಮಕಾರಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ ಶಿವಾಯ ಗೌರೀವದನಾಬ್ಜವೃಂದ ಸೂರ್ಯಾಯ ದಕ್ಷಾಧ್ವರನಾಶಕಾಯ ಶ್ರೀನೀಲಕಂಠಾಯ ವೃಷಧ್ವಜಾಯ ತಸ್ಮೈಶಿಕಾರಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ ವಸಿಷ್ಠಕುಂಭೋದ್ಭವಗೌತಮಾರ್ಯ ಮುನಿಂದ್ರ ದೇವಾರ್ಚಿತಶೇಖರಾಯ ಚಂದ್ರಾರ್ಕವೈಶ್ವಾನರಲೋಚನಾಯ ತಸ್ಮೈವಕಾರಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ ಯಕ್ಷಸ್ವರೂಪಾಯ ಜಟಧರಾಯ ಪಿನಾಕಹಸ್ತಾಯ ಸನಾತನಾಯ ದಿವ್ಯಾ ದೇವಾಯ ದಿಗಂಬರಾಯ ತಸ್ಮೈಯಕಾರಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ ಪಂಚಾಕ್ಷರಮಿದಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಶವಸನ್ನಿಧೌ ಶಿವಲೋಕಮವಾಪ್ನೋತಿ ಶಿವೇನ ಸಹ ಮೋದತೇ

Continue reading

ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಂ

ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ಭವಭೀತಿಹರಂ ಸುರೇಶಂ ಗಂಗಾಧರಂ ವೃಷಭವಾಹನಮಂಬಿಕೇಶಂ ಖಟ್ವಾಂಗಶೂಲವರದಾಭಯಹಸ್ತಮಿಶಂ ಸಂಸಾರರೋಗಹರಮೌಷಧಮದ್ವಿತೀಯಂ ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ಗಿರಿಶಂ ಗಿರಿಜಾರ್ಧದೇಹಂ ಸರ್ಗ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಲಯಕಾರಣಮಾದಿದೇವಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಂ ವಿಜಿತವಿಶ್ವಮನೋಭಿರಾಮಂ ಸಂಸಾರರೋಗಹರಮೌಷಧಮದ್ವಿತೀಯಂ ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮಿ ಶಿವಮೇಕಮನಂತಮಾದ್ಯಂ ವೇದಾಂತವೇದ್ಯ ಮನಘಂ ಪುರುಷಂ ಮಹಾಂತಂ ನಾಮಾದಿಭೇಧರಹಿತಂ ಷಡಭಾವಶೂನ್ಯಂ ಸಂಸಾರರೋಗಹರಮೌಷಧಮ ದ್ವಿತೀಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಸಮುತ್ಥಾಯ ಶಿವಂ ವಿಚಿಂತ್ಯ ಶ್ಲೋಕತ್ರಯಂ ಯೇನುದಿನಂ ಪಥನ್ತಿ\ ತೇ ದುಃಖಜಾತಂ ಬಹುಜನ್ಮ ಸಂಚಿತಂ ಹಿತ್ವಾ ಪದಂ ಯಾನ್ತಿ ತದೇವ ಶಂಭೋಃ ಗಂಗಾಧರಮುಮಾಶ್ಲಿಷ್ಟಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಭಾಜನಂ ಚಿಂತೆಯೇತ್ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೌಘಶಾಂತಯೇ

Continue reading

Bilvashtakam Lyrics in Kannada

ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕಂ ತ್ರಿದಳಂ ತ್ರಿಗುಣಾಕಾರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ತ್ರಿಯಾಯುಧಂ ತ್ರಿಜನ್ಮ ಪಾಪಸಂಹಾರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ತ್ರಿಶಾಕೈಃ ಬಿಲ್ವಪತ್ರ್ಯೇಶ್ಚ ಅಚಿದ್ರೈಃ ಕೋಮಲೈಃ ಶುಭೈಃ ತವ ಪೊಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ಕೋಟಿಕನ್ಯಾ ಮಹಾದಾನಂ ತಿಲಪರ್ವತ ಕೋಟಯಃ ಕಾಂಚನಂ ತಿಲದಾನೇನ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ಕಾಶೀಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಮಾಸಂಚ ಕಾಲಭೈರವ ದರ್ಶನಂ ಪ್ರಯಾಗೇ ಮಾಧವಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ಇಂದುವಾರೇ ವ್ರತಂಶ್ಚಿತ್ವ ನಿರಾಹಾರೋ ಮಹೇಶ್ವರಾ ನಕ್ತಂ ಹೋಷ್ಯಾಮಿ ದೇವೇಶ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ರಾಮಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂಚ ವೈವಾಹಿಕ ಕೃತಂ ತದಾ …

Continue reading

Maha Mrityunjaya Mantra Lyrics in Kannada

ಮಹಾ ಮೄತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ರ‍ೋತ್ರಂ   ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ  ಸ್ತೋತ್ರ  ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀ  ಮಾರ್ಕಾಂಡೇಯ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯೋ ದೇವತಾ ಗೌರೀಶಕ್ತಿಃ ಮಮ ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟ ಸಮಸ್ತ ಮೃತ್ತ್ಯುಶಾಂತ್ಯರ್ಥಂ ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್   ಚಂದ್ರರ್ಕಾಗ್ನಿವಿಲೋಚನಂ ಸ್ಮಿತಮುಖಂ ಪದ್ಮದ್ವಯಾಂತಃ ಸ್ಥಿತಮ್’ ಮುದ್ರಾಪಾಶ ಮೃಗಾಕ್ಷ ಸತ್ರವಿಲಸತ್ ಪಾಣಿಂ ಹಿಮಾಂಶುಂ ಪ್ರಭುಮ್   ಕೋಟೀಂದು ಪ್ರಹರತ್ ಸುಧಾಪ್ಲುತ ತನುಂ ಹಾರಾದಿಭೊಷೋಜ್ವಲಂ ಕಾಂತಂ ವಿಶ್ವವಿಮೋಹನಂ ಪಶುಪತಿಂ …

Continue reading