ಶಾರದಾಸ್ತುತಿಃ

ನಮಸ್ತೇ ಶಾರದದೇವಿ ಕಾಶ್ಮೀರಪುರವಾಸಿನಿ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಕೃಪಯಾ ನಿತ್ಯಂ ವಿದ್ಯಾದಾನಂ ಚ ದೇಹಿ ಮೇ ಯಾ ಕುಂದೇಂದುತುಷಾರಹಾರಧವಲಾ ಯಾ ಶುಭ್ರವಸ್ತ್ರಾವೃತಾ ಯಾ ವೀಣಾವರದಂಡಮಂಡಿತಕರಾ ಯಾ ಶ್ವೇತಪದ್ಮಾಸನಾ ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಚ್ಯುತಶಂಕರಪ್ರಭೃತಿಭಿರ್ದೇವೈಃಸದಾ ಪೂಜಿತಾ ಸಾ ಮಾಂ ಪಾತು ಸರಸ್ವತೀ ಭಗವತೀ ನಿಶ್ಯೇಷಜಾಡ್ಯಾ ಪಹಾ

Continue reading

ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಸರಸ್ವತಿ ನಮಸ್ಯಾಮಿ ಚೇತನಾಂ ಹೃದಿ ಸಂಸ್ಥಿತಾಂ ಕಂಠಸ್ಥಾಂ ಪದ್ಮಯೆಯಿಂ ತ್ವಾಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಾಂ ಸುಪ್ರಿಯಾಂಸದಾ ಮತಿದಾಂ ವರದಾಂ ಚೈವ ಸರ್ವಕಾಮಫಲಪ್ರದಾಂ ಕೇಶವಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಾಂ ದೇವೀಂ ವೀಣಾಹಸ್ತಾಂ ವರಪ್ರದಾಂ ಮಂತ್ರಪ್ರಿಯಾಂ ಸದಾ ಹೃದ್ಯಾಂಕುಮತಿಧ್ವಂಸಕಾರಿಣೀಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾಂ ನಿರಾಲಂಬಾಮಜ್ಞಾನಿತಿಮಿರಾಪಹಾಂ ಮೋಕ್ಷಪ್ರಿಯಾಂ ಶುಭಾಂ ನಿತ್ಯಾಂ ಸುಭಗಾಂ ಶೋಭನಪ್ರಿಯಾಂ ಪದ್ಮೋಪವಿಷ್ಟಾಂ ಕುಂಡಲಿನೀಂ ಶುಕ್ಲವಸ್ತ್ರಾಂ ಮನೋಹಾರಾಂ ಆದಿತ್ಯಮಂಡಲೇ ಲೀನಾಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಜನಪ್ರಿಯಾಂ ಜ್ಞಾನಕರೀಂ ಜಗದ್ದೀಪಾಂ ಭಕ್ತವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೀಂ ಇತಿ ಸತ್ಯಂ ಸ್ತುತಾ ದೇವೀ ವಾಗೀಶೇನ ಮಹಾತ್ಮನಾ ಆತ್ಮಾನಂ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ಶರದೀದುಸಮಪ್ರಭಾ ಶ್ರೀ …

Continue reading