Sankashta Nashana Ganesha Stotram in Kannada

ಸಂಕಷ್ಟನಾಶನ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರ ಒಂ ಪ್ರಣಮ್ಯಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಗೌರೀಪುತ್ರಂ ವಿನಾಯಕಮ್ ಭಕ್ತಾವಾಸಂ ಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಮಾಯುಃ ಕಾಮಾರ್ಥದ್ದಯೇ ಪ್ರಥಮಂ ವಕ್ರತುಂಡಂ ಚ ಏಕದಂತಂ ದ್ವಿತೀಯಕಮ್ ತೃತೀಯಂ ಕೃಷ್ಣಪಿಂಗಾಕ್ಷಂ ಗಜವಕ್ತ್ರಂಚತುರ್ಥಕಮ್ ಲಂಬೋದರಂ ಪಂಚಮಂ ಚ ಷಷ್ಠಂ ವಿಕಟಮೀವ ಚ ಸಪ್ತಮಂ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಚ ಧೊಮ್ರುವರ್ಣಂ ತಥಾಽಷ್ಟಮಮ್ ನವಮಂ ಫಾಲಚಂದ್ರಂ ಚ ದಶಮಂ ತು ವಿನಾಯಕಮ್ ಏಕಾದಶಂ ಗಣಪತಿಂ ದ್ವಾದಶಂ ತು ಗಜಾನನಮ್ ದ್ವಾದಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ ನ ಚ ವಿಘ್ನ ಭಯಂ …

Continue reading

ಸಂಕಷ್ಟನಾಶನಂ ಗಣೇಶಸ್ತೋತ್ರಂ

ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಗೌರೀಪುತ್ರಂ ವಿನಾಯಕಂ ಭಕ್ತಾವಾಸಂ ಸ್ಮರೇನಿತ್ಯ ಮಾಯುಃ ಕಾಮಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ಪ್ರಥಮಂ ವಕ್ರತುಂಡಂ ಚ ಏಕದಂತಂ ದ್ವಿತೀಯಕಂ ತೃತೀಯಂ ಕೃಷ್ಣಪಿಂಗಾಕ್ಷಂ ಗಜವಕ್ತ್ರಂ ಚತುರ್ಥಕಂ ಲಂಬೋದರಂ ಪಂಚಮಂ ಚ ಷಷ್ಠಂ ವಿಕಟಮೇವ ಚ ಸಪ್ತಮಂ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಚ ಧೂಮ್ರವರ್ಣಂ ತಥಾಷ್ಟಮಂ ನವಮಂ ಫಾಲಚಂದ್ರ ಚ ದಶಮಂ ತು ವಿನಾಯಕಂ ಏಕಾದಶಂ ಗಣಪತಿಂ ದ್ವಾದಶಂ ತು ಗಜಾನನಂ ದ್ವಾದಶೈತಾಮೊ ನಾಮಾನಿ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ ನ ಚ ವಿಘ್ನಭಯಂ ತಸ್ಯ ಸರ್ವಸಿದ್ದಿಕರಂ …

Continue reading

ಶ್ರೀಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಧಾಮ ಪರೇಶಂ ಪರಮೀಶ್ವರಂ ವಿಘ್ನನಿಘ್ನಕರಂ ಶಾಂತಂ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮಿ ಗಜಾನನಂ ಸುರಾಸುರೇಂದ್ರೈ ಃ ಸಿದ್ಧೇಂದ್ರೈಸ್ತುತಂ ಸ್ತೌಮಿ ಪರಾತ್ವರಂ ಸುರಪದ್ಮ ದಿನೇಶಂ ತು ಗಣೇಶಂ ಮಂಗಲಾಲಯಂ ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಹಾಪುಣ್ಯಂ ವಿಘ್ನಶೋಕಹರಂ ಪರಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಸರ್ವವಿಘ್ನಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ

Continue reading

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಸ್ತವಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಜಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ನಿರಾಕಾರಮೇಕಂ ನಿರಾನಂದಮಾನಂದಮದ್ವೈತಪೂರ್ಣಂ ಪರಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ನಿರ್ವಿಶೇಷಂ ನಿರೀಹಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಗಣೇಶ ಭಜೇಂ ಗುಣಾತೀತಮಾನಂ ಚಿದಾನಂದರೂಪಂ ಚಿದಾಭಾಸಕಂ ಸರ್ವಗಂ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಂ ಮುನಿಧ್ಯೇಯಮಾಕಾಶರೂಪಂ ಪರೇಶಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಗಣೇಶ ಭಜೇಮ ಜಗತ್ಕಾರಣಂ ಕಾರಣಜ್ಞನರೂಪಂ ಸುರಾದಿಂ ಸುಖಾದಿಂ ಗುಣೇಶಂ ಗಣೇಶಂ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿನಂ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಂ ಸುರೇಶಂ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿನಂ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಂ ಸುರೇಶಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ಭಜೇಮ

Continue reading

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಪಂಚರತ್ನಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಮುದಾ ಕರಾತ್ತಮೋದಕಂ ಸದಾ ವಿಮುಕ್ತಿ ಸಾಧಕಂ ಕಲಧರಾವತಂಸಕಂ ವಿಲಾಸಿಲೋಕರಕ್ಷಕಮ್ ಅನಾಯಕೈಕನಾಯಕಂ ವಿನಾಶಿತೇಭದೈತ್ಯ ಕಂ ನತಾಶುಭಾಸುನಾಶಕಂ ನಮಾಮಿ ತಂ ವಿನಾಯಕಮ್ ನತೇತರಾತಿಭೀಕರಂ ನವೋದಿತಾರ್ಕ ಭಾಸ್ವರಂ ನಮತ್ಸುರಾರಿನಿರ್ಜಂ ನತಾಧಿಕಾಪದುದ್ಧರಮ್ ಸುರೇಶ್ವರಂ ನಿಧೀಶ್ವರಂ ಗಜೇಶ್ವರಂ ಗಣೇಶ್ವರಂ ಮಹೇಶ್ವರಂ ತಮಾಶ್ರಯೇ ಪರಾತ್ಪರಂ ನಿರಂತರಮ್ ಸಮಸ್ತಲೋಕಶಂಕರಂ ನಿರಸ್ತದೈತ್ಯಕುಂಜರಂ ದರೇತರೋದರಂ ವರಂ ವರೇ ಭವಕ್ತ್ರಮಕ್ಷರಮ್ ಕೃಪಾಕರಂ ಕ್ಷಮಾಕರಂ ಮುದಾಕರಂ ಯಶಸ್ಕರಂ ಮನಸ್ಕರಂ ನಮಸ್ಕ್ರತಾಂ ನಮಸ್ಕರೋಮಿ ಭಾಸ್ವರಮ್ ಅಕಿಂಚನಾರ್ತಿಮಾರ್ಜನಂ ಚಿರಂತನೋಕ್ತಿಭಾಜನಂ ಪುರಾರಿಪೂರ್ವನಂದನಂ ಸುರಾಗಿಗರ್ವಚರ್ವಣಮ್ ಪ್ರಪಂಚನಾಶಭೀಷಣಂ ಧನಂಜಯಾದಿಭೂಷಣಂ ಕಪೋಲದಾನವಾರಣಂ ಭಜೇ ಪುರಾಣವಾರಣಮ್ …

Continue reading

ವಿಘ್ನೇಶಸ್ತೋತ್ರಂ

ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ಗಣನಾಥಮನಾಥ ಬಂಧುಂ ಸಿಂಧೂರ ಪೂರಪರಿಶೋಭಿತಗಂಡಯಗ್ಮಂ ಉದ್ದಂಡ ವಿಘ್ನಪರಿಖಂಡನ ಚಂದದಂಡ ಮಾಖಂಡಲಾದಿಸುನಾಯಕವೃಂದವಂದ್ಯಮ್ ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ಚತುರಾನನವಂದ್ಯಮಾನ ಮಿಚ್ಛಾನುಕೂಲಮುಖಿಲಂ ಚಢಿವರಂ ದದಾನಂ ತಂ ತುದಿಲಂ ದ್ವಿರಸನಪ್ರಿಯಯಜ್ಞಸೂತ್ರಂ ಪುತ್ರಂ ವಿಲಾಸಚತರಂ ಶಿವಯೋಃ ಶಿವಾಯ ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮ್ಯಭಯದಂ ಖಲು ಭಕ್ತಶೋಕ ದಾವಾನಲಂ ಗಣವಿಭು ವರಕುಂಜರಾಸ್ಯಂ ಅಜ್ಞಾನಕನನವಿನಾಶನಹವ್ಯವಾಹ ಮುತ್ಸಾಹವರ್ಧನಮಹಂ ಸುತಮೀಶ್ವರಸ್ಯ ಶ್ಲೋಕತ್ರಯಮಿದಂ-ಪುಣ್ಯಂ ಸದಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಯಕಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಸತತಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ಪ್ರಯತಃ ಪುಮಾನ್

Continue reading

ಶ್ರೀಗಣೇಶಕವಚಂ

\\ ಗೌರ್ಯುವಾಚ\\ ಏಷೋ/ತಿಚಪಲೋ ದೈತ್ಯಾನ್ ಬಾಲ್ಯೆ ಪಿ ರಾಶಯತ್ಯ ಹೋ ಅಗ್ರೇ ಕಿಂ ಕರ್ಮ ಕರ್ತೇತಿ ನ ಜಾನೇ ಮುನಿಸತ್ತಮ ದೈತ್ಯಾ ನಾನಾವಿಧಾ ದುಷ್ಟಾಃ ಸಾಧುದೇವದ್ರುಹಃ ಖಲಾಃ ಅತೋಸ್ಯ ಕಂಠೇ ಕಿಂಚಿತ್ ತ್ವಂ ರಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಬದ್ದುಮರ್ಹಸಿ \\ಮುನಿರುವಾಚ\\ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸಿಂಹಗತಂ ವಿನಾಯಕಮಮುಂದಿಗ್ಬಾಹುಮಾದ್ಯೇಯುಗೇ ತ್ರೇತಾಯಾಂ ತು ಮಯೂರವಾಹನಮಮುಂ ಷಡ್ ಬಾಹುಕಂ ಸಿದ್ದಿದಂ ದ್ವಾಪಾರೇತು ಗಜಾನನಂ ಯುಗಭುಜಂ ರಕ್ತಾಂಗರಾಗಂವಿಭುಂ ತುರ್ಯೇತು ದ್ವಿಭುಜಂ ಸಿತಾಂಗರುಚಿರಂ ಸರ್ವಾರ್ಥದಂ ಸರ್ವದಾ ವಿನಾಯಕ ಃ ಶಿಖಾಂ ಪಾತು ಪರಮಾತ್ಮಾ …

Continue reading

Ganesh Mantra Lyrics in Kannada

ಗಣಪತಿ ಮಂಗಳ ಸ್ತೋತ್ರ   ಗಜಾನನಾಯ ಗಾಂಗೇಯ ಸಹಜಾಯ ಸದಾತ್ಮನೇ ಗೌರಿಪ್ರಿಯ ತನೂಜಾಯ ಗಣೇಶಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಲಮ್   ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಾಯ ನತವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಿನೇ ನಂದ್ಯಾದಿ ಗಣನಾಥಾಯ ನಾಯಕಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಲಮ್    ಇಭವಕ್ತ್ರಾಯ ಚಂದ್ರಾದಿ ವಂದಿತಾಯ ಚಿದಾತ್ಮನೇ ಈಶಾನ ಪ್ರೇಮಪಾತ್ರಾಯ ಜೈಷ್ಪದಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಲಮ್   ಸುಮುಖಾಯ ಸುಶುಂಡಾಗ್ರೋಕ್ಪಿಪ್ರಾಮೃತ ಘಟಾಯಚ ಸುರವೃಂದ ನಿಷೇವ್ಯಾಯ ಸುಖದಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಲಮ್   ಚತುರ್ಭುಜಾಯ ಚಂದ್ರಾರ್ಧವಿಲಸನ್ ಮಸ್ತಕಾಯ ಚ ಚರಣಾವನತಾನಂತ-ತಾರಣಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಲಮ್   ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ವಟವೇವಂದ್ಯಾಯ ವರದಾಯ ಚ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ …

Continue reading