SAradAstutiH

namastE SAradadEvi kASmIrapuravAsini pAhi mAM kRupayA nityaM vidyAdAnaM ca dEhi mE yA kuMdEMdutuShArahAradhavalA yA SuBravastrAvRutA yA vINAvaradaMDamaMDitakarA yA SvEtapadmAsanA yA brahmA cyutaSaMkarapraBRutiBirdEvaiHsadA pUjitA sA mAM pAtu sarasvatI BagavatI niSyEShajADyA pahA

Continue reading

SrI sarasvatI stotraM

sarasvati namasyAmi cEtanAM hRudi saMsthitAM kaMThasthAM padmayeyiM tvAM hrIMkArAM supriyAMsadA matidAM varadAM caiva sarvakAmaPalapradAM kESavasya priyAM dEvIM vINAhastAM varapradAM maMtrapriyAM sadA hRudyAMkumatidhvaMsakAriNIM svaprakASAM nirAlaMbAmaj~jAnitimirApahAM mOkShapriyAM SuBAM nityAM suBagAM SOBanapriyAM padmOpaviShTAM kuMDalinIM SuklavastrAM manOhArAM AdityamaMDalE lInAM praNamAmi janapriyAM j~jAnakarIM jagaddIpAM BaktaviGnavinASinIM iti satyaM stutA dEvI vAgISEna mahAtmanA AtmAnaM darSayAmAsa SaradIdusamapraBA SrI …

Continue reading