Shree Ram Stuti Devotional Song Lyrics

Shree Ram Stuti

Shreeramchandra kripalu bhaju man haran bhavbhaya darunum |
Navakanja-lochan kanj-mukha kar-kanj, pada kanjarunam || 1

Kandarp aganit amit chhabi, navnil nirad sundarum |
Pat peet manahu tarit ruchi suchi naumi janak sutavaram || 2

Bhaju dinbandhu dinesh danav-daitya-vansh nikandanum |
Raghunand anandkand kaushalchand dasharath-nandnum || 3

Seer mukut kundal tilak charu udaru ang vibhushanum |
Aajanubhuj shar-chaap-dhar, sangram-jit-khardushanum || 4

Iti vadati-tulsidas shankar-shesh-muni-man-ranjanum |
Mam hridaya kanj nivas kuru, kamadi khal-dal-gangjnum || 5

Manu jaahni raacheu milihi so baru sahaj sundar savaro |
Karuna nidhaan sujaan seelu sanehu jaanat raavaro || 6

Yahi bhanti gouri asees suni sia sahit hian harshin ali|
Tulasi bhavanih pooji puni puni mudit man mandir chali|| 7

Shree Ram Stuti Video Song

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *