Dwadasa Jyotirlinga Stotram Devotional Song Lyrics English

Dwadasa Jyotirlinga Stotram Lyics

Sourashtra Dese Visadhethi Ramye, 
Jyothirmayam Chandra Kalavathamsam, 
Bhakthi Pradhanaya Krupavatheernam, 
Tham Soma Nadham Saranam Prapadhye 1 

Sri Shaila Sange Vibhudathi Sange, 
Thulathi Thune Api Mudha Vasantham, 
Thamarjunam Mallika Poorvamekam, 
Namami Samsara Samudhra Sethum 2 

Avanthikayam Vihithavatharam, 
Mukthi Pradhanaya Cha Sajjananam, 
Akalamruthyo Parirakshanatham,
Vande Maha Kala Maha Suresam 3 

Kavaerika Narmadhayo Pavithre, 
Samagame Sajjana Tharanaya, 
Sadaiva Mandha Tripure Vasantham, 
Onkarameesam Shivameka Meede 4 

Poorvothare Prajjwalika Nidhane,
Sada Vasantham Girija Sametham,
Surasuradhitha Pada Padmam,
Sri Vaidyanatham Tham Aham Namami 5 

Yaamye Sadange Nagare Adhi Ramye,
Vibhooshithangam Vividaischa Bhogai,
Sad Bhakthi Mukthi Prada Meesa Mekam,
Sri Naganatham Saranam Prapadhye 6 

Mahadri Parswe Cha Thate Ramantham,
Sampoojyamanam Sathatham Muneendrai,
Surasurair Yaksha Mahoraghadyai,
Kedarameesam Shivameka Meede 7 

Sahyadri Seershe Vimale Vasantham,
Godavari Theera Pavithra Dese,
Yad Darsanal Pathakamasu Nasam,
Prayathi Tham Traimbaka Meesa Meede 8 

Suthamra Varnee Jala Rasi Yoge,
Nibhadhya Sethum Visikhaira Sankyai,
Sri Ramachandrna Samarpitham Tham,
Ramesamakhyam Niyatham Smarami 9  

Yam Dakini Sakinika Samaje,
Nishevyamanam Pisithasanaischa,
Sadaiva Bheemadhi Pada Prasidham,
Tham Shnkaram Bhaktha Hitham Namami 10 

Sayanda Mananda Vane Vasantham,
Mananda Kandam Hatha Papa Vrundam,
Varanasi Nadha Manadha Nadham,
Sri Viswanadham Saranam Prapadhye 11 

Ilapure Ramya Visalake Asmin,
Samullasantham Cha Jagad Varenyam,
Vande Maha Dhara Thara Swabhavam,
Ghusruneswarakhyam Saranam Prapadhye 12 

Jyothir Maya Dwadasa Linga Kanam,
Shivathmanam Prokthamidham Kramena,
Sthothram Padithwa Manujo Athi Bhakthyo,
Phalam Thadalokye Nijam Bhajescha 13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *