Sri Lakshmi Narasimha Swamy Ashtothram

Lakshmi Narasimha Ashtottara Shatanama stotra

Narasimho mahasimho divyasimho mahabala
Ugrasimho mahadevah stambajas cogralocana 1

Raudra sarvadbhutah sriman yoganandas trivikrama
Harih kolahalas chakri vijayo jayavardhana 2

Pancananah parambrahma aghora ghoravikrama
Jvalanmukho jvalamali mahajvalas mahaprabhu 3

Nitilaksah sahasrakso durniriksyah pratapana
Mahadamstra yudhahprajnas candakopi sadasiva 4

Hiranyakasipudhvamsi daityadanavabhanjana
Gunabhadro mahabhadro balabhadrah subhadraka 5

Karalo vikaralascha vikarta sarvakartrka
Sisumaras trilokatma isah sarvesvaro vibhu 6

Bhairavadambaro divyas cacyutah kavi madhava
Adhoksajo’ksarah sarve vanamali varaprada 7

Visvambaro’dbhuto bhavyah srivisnuh purusottama
Anaghastra nakhastracha suryojyotih suresvara 8

Sahasrabahuh sarvajnah sarvasiddhipradayaka
Vajradamstro vajranakho mahanandah paramtapa 9

Sarvamantraikarupascha sarvayantravidarama
Sarvatantratmakavyakta suvyakta bhakta vatsala 10

Vaisakhasuklabhutotthah saranagatavatsala
Udarakirtih punyatma mahatma candravikrama 11

Vedatrayo prapujyascha bhagavan paramesvara
Srivatsamka srinivaso jagadvyapi jaganmaya 12

Jagatpalo jagannatha mahakhago dvirupabhrt
Paramatma paramjyotir nirgunascha nrikesari 13

Paratattvam paramdhama saccidanandavigraha
Laksminrsimha sarvatma dhirah prahladapalaka 14

Idam laksminrsimhasya namastottaramisatam
Trisandhyam yahpathetbhaktya sarvabheestamavapnuyat 15

Lakshmi Narasimha Ashtottara Shatanama Video Song

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *