Shri Maha Ganapathim Bhajeham Lyrics

Shri Maha Ganapathim Bhajeham Lyrics

Pallavi

Shri Mahaganapatim Bhajeham Shivatmajam Sanmukhagrajam

Anu Pallavi

Shrta Ganasevitam Vighna Nashakam Shigra Vara Prasada Dayakam
(Madhyamakalam)
Sadayam Kapila Muni Varadayakam Guru Seva Shaktam Herambam

Charanam 1

Jnana Mudralankrtam Muladhara Nivasinam

Charanam 2

Gajaranya Vasinam Jyotirmayam Upanisad Saram Panca
Bhutatmakam Sindhura Priyam Pancamatanga Mukham

Charanam 3

Kamesha Nayana Hladakam Nagalinga Vara Putram
Shri Vidya Cit-Prabhananda Raja Yogindram Sannutam

Shri Maha Ganapathim Bhajeham Video Song

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *