Shri Mahalakshmi Ashtakam Lyrics

Shri Mahalakshmi Ashtakam Lyrics

Namstestu mahamaye shripithe surapujite
Sankhachakra gada haste mahalakshmi namostu te ..1

Namaste garudarudhe dolasura bhayankari
Sarva papahare devi mahalakshmi namostu te ..2

Sarvajne sarvavarade sarvadushtabhayankari
Sarvadukha hare devi mahalakshmi namostu te ..3

Sidhi budhi prade devi bhukti mukti pradayini
Mantramurte sada devi mahalakshmi namostu te ..4

Adyantarahite devi adishakti maheswari
Yogagye yogasambhute mahalakshmi namostu te ..5

Stula Sukshma maharoudre mahashakti mahodare
Maha papahare devi mahalakshmi namostu te ..6

Padmasana sthite devi parabhrahma swarupini
Paramesi janmata rmahalakshmi namostu te ..7

Swetambara dhare devi nanalamkara bhushite
Janthsthite janmata rmahalakshmi ramostu te ..8

Mahalakshmyashtakam stotram yah pathetbaktimannarah
Sarvasidhi mavapnoti rajyam prapnoti sarvada ..9

Ekakale pathennityam mahapapa vinashanam
Dwikalam yah pathennityam dhanadhanya samanvitah ..10

Trikalam yah pathennityam mahasatru vinashanam
mahalakshmibhavennityam prasanna varada subha ..11

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *