Vishnu Stotram Lyrics in Kannada

ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಂ

ನಮಸ್ತೇ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ನಮಸ್ತೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ
ನಮಸ್ತೇ ಸರ್ವಲೋಕಾತ್ಮನ್ ನಮಸ್ತೇ ತಿಗ್ಮಶತ್ರಿಣೀ

ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವಾಯ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಿತಾಯಚ
ಜಗದ್ದಿತಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋನಮಃ

ಬ್ರಹ್ಮತ್ವೇ ಸೃಜತೇ ವಿಶ್ವಂ ಸ್ಥಿತೌಪಾಲಯತೇ ನಮಃ
ರುದ್ರರೂಪಾಯ ಕಲ್ಪಾಂತೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ತ್ರಿಮೂತ್ರಯೇ

ದೇವಾಯಕ್ಷಾಸುರಾಃ ಸಿಧಾಃ ನಾಗಾಃ ಗಂಧರ್ವಕಿನ್ನರಾಃ
ಪಿಶಾಚಾ ರಾಕ್ಷಸಾಶೈವ ಮನುಷ್ಯಾಃಪಶವಶ್ಚಯೇ

ಪಕ್ಷಿಣಃ ಸ್ಥಾವರಾಶೈವ ಪಿಪೀಲಿಕ ಸರೀಸೃಷಾಃ
ಭೂಮ್ಯಾಪೋಥಗ್ನಿರ್ನಭೋ ವಾಯುಃ ಶಬ್ದಃ ಸ್ಪರ್ಶಸ್ತಥಾರಸಃ

ರೂಪಂ ಗಂಧೋ ಮನೋ ಬುದ್ಡಿರಾತ್ಮ ಕಾಲಸ್ತಥಾ ಗುಣಾಃ
ಏತೇಷಾಂ ಪರಮಾರ್ಥಶ್ಚ ಸರ್ವಮೇತತ್ ತ್ವಮಚ್ಯುತ

ವಿದ್ಯವಿದ್ಯೇಭವಾನ್ ಸತ್ಯಮಸತ್ಯಂ ಚ ವಿಷಾಮೃತೇ
ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ಚ ನಿವೃತ್ತಿಂ ಚ ಕರ್ಮವೇದೋದಿತಂ ಭವಾನ್

ಸಮಸ್ತ ಕರ್ಮ ಭೋಕ್ತಾ ಚ ಕರ್ಮೋಪಕರಣಾನಿ ಚ
ತ್ವಮೇವ ವಿಷ್ಣೋ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಕರ್ಮಫಲಂ ಚ ಯತ್

ಮಯ್ಯನ್ಯತ್ರ ತಥಾಶೇಷ ಭೂತೇಷು ಭುವನೇಷು ಚ
ತವೈವ ವ್ಯಾಪ್ತಿರೈಶ್ಚರ್ಯಗುಣ ಸಂಸೂಚಿಕಾ ಪ್ರಭೋ

ತ್ವಾಂ ಯೋಗಿನಶ್ಚಿಂತಯಂತಿ ತ್ವಾಂ ಯಜಂತೇ ಚ ಯಜ್ವಿನಃ
ಹವ್ಯಕವ್ಯ ಭುಜೇಕಸ್ತ್ವಂ ಪಿತೃದೇವಸ್ವರೊಪಭೃತ್

ರೊಪಂ ಮಹತ್ತೇ ಸ್ಥಿತ ಮತ್ರ ವಿಶ್ವಂ ತತಶ್ಚ ಸೊಕ್ಷ್ಮಂ ಜಗದೇತದೀಶ
ರೊಪಣಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣಿ ಚ ಭೊತಭೇದಾ ಸ್ತೇಷ್ವಾಂತರಾತ್ಮಾಖ್ಯ ಮತೀವಸೊಕ್ಶ್ಮಮ್

ತಸ್ಮಾಚ್ಯ ಸೊಕ್ಷ್ಮಾದಿ ವಿಷೇಷಣಾನಾ ಮಗೋಚರೇಯತ್ಪರಮಾರ್ಥರೊಪಂ
ಕಿಮಪ್ಯಚಿಂತ್ಯಂ ತವ ರೊಪಮಸ್ತಿ ತಸ್ಮೈ ನಮಸ್ತೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ

ಸರ್ವಭೊತೇಷು ಸರ್ವಾತ್ಮನ್ ಯಾ ಶಕ್ತಿರಪರಾ ತವ
ಗುಣಾಶ್ರಯಾ ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಶಾಶ್ವತಾಯೈ ಸುರೇಶ್ವರ

ಯಾತೀತ ಗೋಚರಾ ವಾಚಾಂ ಮನಸಾ ಚಾ ವಿಶೇಷಣಾ
ಜ್ಞಾನಿ ಜ್ಞಾನ ಪರೀಚ್ಛೇದ್ಯಾ ತಾಂ ವಂದೇ ಚೇಶ್ವರೀಪರಾಂ

ಓಂ ನಮೋ ವಾಸುದೇವಾಯ ತಸ್ಮೈ ಭಗವತೇ ಸದಾ
ವ್ಯತಿರಿಕ್ತಂನಯಸ್ಯಾಸ್ತಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತೋಖಿಲಸ್ಯಯಃ

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *