Hanuman Stotra in Kannada

ಶ್ರೀ ಹನುಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಓಂ ನಮೋ  ಭಗವತೇ  ವಿಚಿತ್ರವೀರ  ಹನುಮತೇ  ಪ್ರಲಯಕಾಲಾನಲ

ಪ್ರಭಾಪ್ರಜ್ವಲನಾಯ  ಪ್ರತಾಪ   ವಜ್ರದೇಹಾಯ  ಅಂಜನೀಗ ರ್ಭರ್ಯ್-

ಸಂಭೊತಾಯ  ಪ್ರಕಟ  ವಿಕ್ರಮ  ವೀರ   ದೈತ್ಯದಾನವ  ಯಕ್ಷರಕ್ಷೋಗಣ

ಗೃಹಬಂಧನಾಯ  ಭೂತಗ್ರಹಬಂಧನಾಯ  ಪ್ರೇತಗ್ರಹಬಂಧನಾಯ

ಪಿಶಾಚಗ್ರಹಬಂಧನಾಯ   ಶಾಕಿನೀ  ಡಾಕಿನೀ  ಗ್ರಹಬಂಧನಾಯ

ಚೋರಗ್ರಹಬಂಧನಾಯ  ಕಾಕಿನೀ  ಕಾಮಿನೀ  ಗ್ರಹಬಂಧನಾಯ

ಬ್ರಹ್ಮಗ್ರಹಬಂಧನಾಯ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಂ   ಗ್ರಹಬಂಧನಾಯ

ಚೋರಗ್ರಹಬಂಧನಾಯ  ಮಾರೀಗ್ರಹಬಂಧನಾಯ  ಏಹಿ  ಏಹಿ  ಆಗಚ್ಛ

ಆಗಚ್ಛ  ಆವೇಶಯ   ಆವೇಶಯ  ಮಮಹೃದಯೇ  ಪ್ರವೇಶಯ  ಪ್ರವೇಶಯ

ಸ್ಛುರ  ಸ್ಛುರ  ಪ್ರಸ್ಛುರ  ಸತ್ಯಂ  ಕಥಯ  ವ್ಯಾಘ್ರಮುಖ  ಬಂಧನ

ಸರ್ಪಮುಖ  ಬಂಧನ  ರಾಜಮುಖ  ಬಂಧನ  ನಾರೀಮುಖ   ಬಂಧನ

ಸಭಾಮುಖ   ಬಂಧನ  ಶತ್ರುಮುಖ   ಬಂಧನ  ಸರ್ವಮುಖ  ಬಂಧನ

ಲಂಕಾಪ್ರಸಾದ ಭಂಜನ ಅಮುಕಂ  ಮೇ  ವಶಮಾನಯ  ಕ್ಲೀಂ ಕ್ಲೀಂ  ಕ್ಲೀಂ

ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ  ಶ್ರೀಂ  ರಾಜನಾಂ  ವಶಮಾನಯ  ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ  ಕ್ಲೀಂ ಸ್ವೀಯಂ

ಆಕರ್ಷಯ  ಆಕರ್ಶಾಯ ಶತ್ರೂನ್  ಮರ್ದಯ ಮರ್ದಯ  ಮಾರಯ

ಮಾರಯ  ಚೂರ್ಣಯ  ಚೂರ್ಣಯ  ಖೇಖೇ  ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಾಜ್ಞಯಾ

ಮಮ  ಮಮ  ಕಾರ್ಯಸಿದ್ದಿಂ  ಕುರು  ಕುರು ಓಂ ಹ್ರ‍ಾಂ  ಹ್ರೀಂ  ಹ್ರೂಂ  ಹ್ರೃಂ

ಹ್ರೌಂ ಹ್ರಃ  ಫಟ್  ಸ್ವಾಹಾ  ವಿಚಿತ್ರವೀರ  ಹನುಮಾನ್  ಮಮ  ಸರ್ವ

ಶತ್ರೂನ್  ಭಸ್ಮಂ  ಕುರು ಕುರು  ಹನ ಹನ ಹುಂ  ಫಟ್  ಸ್ವಾಹಾ

ಏಕಾದಶ  ಶತವಾರಂ   ಜಪಿತ್ವಾಸರ್ವಶತ್ರೂನ್

ವಶ   ಮಾನಯತಿ  ನಾನ್ಯಥಾ  ಇತಿ 

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *