Ashta Lakshmi Sthothra with Lyrics in English, Ashta Lakshmi Stotram

Ashta Lakshmi Stotram Lyrics

1) Adi Lakshmi (Mother Lakshmi or Primeval Lakshmi)

Sumanasa vandhitha, madhavi
Chandra sahodhari hemamaye,
Munigana manditha, moksha pradhayini ,
manjula bhashini, veda nuthe,
Pankaja vasini deva supoojitha
sadguna varshani, santhiyuthe,
Jaya jaya hey madhusoodhana kamini
Adhilakshmi sada palaya maam.

2) Dhanya Lakshmi (Lakshmi of Grains)

Ayio kali kalmasha nasini, kamini,
Vaidhika roopini, veda maye,
Ksheera samudhbhava mangala roopini,
Manthra nivasini, manthranuthe,
Mangala dhayini, ambuja vasini,
deva ganarchitha padayuthe,
Jaya jaya he madhusoodhana kamini
Dhanyalakshmi sada palaya maam.

3) Dairya Lakshmi (Lakshmi of Courage)

Jaya vara varnani, vaishnavi,
Bhargavi, manthra swaroopini, manthra maye,
Suragana poojitha seegra phala pradha ,
Jnana vikasini, sasthranuthe,
Bhava bhaya harini, papa vimochini,
Sadu janarchitha pada yuthe,
Jaya jaya he madhusoodhana kamini
Dairyalakshmi sada palaya maam.

4) Gaja Lakshmi (Lakshmi of Elephants)

Jaya jaya durgathi nasini kamini,
Sarva phala pradha sastra maye,
Rathha gaja thuraga padathi samavrutha,
Parijana manditha lokanuthe,
Harihara brahma supoojitha sevitha ,
Thapa nivarini pada yuthe,
Jaya jaya he madhusoodhana kamini
Gajalakshmi sada palaya maam.

5) Santana Lakshmi (Lakshmi of Progeny)

Ayi kagha vahini, mohini, chakrini,
raga vivrdhni, jnanamaye,
Gunagana varidhi, loka hithaishini ,
Swara saptha bhooshitha gana nuthe,
Sakala surasura deva muneeswara ,
Manhava vandhitha padayuthe,
Jaya jaya he madhusoodhana kamini
Santhanaalakshmi sada palaya maam.

6) Vijaya Lakshmi (Lakshmi of Victory)

Jaya kamalasini, sadgathi dayini,
jnana vikasini ganamaye,
Anudina marchitha kumkuma dhoosara
bhooshitha vaasitha vadhyanuthe,
Kanakadhara sthuthi vaibhava
vanditha shankara desika manyapathe,
Jaya jaya he madhusoodhana kamini
Vijayalakshmi sada palaya maam.

7) Vidhya Lakshmi (Lakshmi of Knowledge)

Pranatha sureswari, bharathi, bhargavi
shoka vinasini, rathna maye,
Mani maya bhooshitha karma vibhooshana,
Santhi samavrutha hasyamukhe,
Nava nidhi dhayini kalimala harini,
Kamitha phalapradha hasthayuthe,
Jaya jaya he madhusoodhana kamini
Vidhyalakshmi sada palaya maam.

8) Dhana Lakshmi (Lakshmi of Wealth)

Dhimidhimi dhindhimi dhindhimi dhindhimi,
dundubhi nada supoornamaye,
Ghumaghuma ghumaghuma ghumaghuma,
Sankha ninadha suvadhyanoothe,
Veda puranethihasa supoojitha,
Vaidhika marga pradarsayuthe,
Jaya jaya he madhusoodhana kamini
Danalakshmi sada palaya maam.

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *