Shiva Sahasranama Devotional Song Lyrics in English

Shiva Sahasranamam Lyrics

Sarvaatmaa sarvavikhyaatah sarvah sarvakaro bhavah
Jatii charmii shikhandii cha sarvaangah sarvabhaavanah 2

Harishcha harinaakshashcha sarvabhuutaharah prabhuh
Pravrittishcha nivrittishcha niyatah shaashvato dhruvah 3

Shmashaanachaarii bhagavaanh khacharo gocharoardanah
Abhivaadyo mahaakarmaa tapasvii bhuuta bhaavanah 4

Unmattaveshhaprachchhannah sarvalokaprajaapatih
Mahaaruupo mahaakaayo vrishharuupo mahaayashaah 5

Mahaaaatmaa sarvabhuutashcha viruupo vaamano manuh
Lokapaaloantarhitaatmaa prasaado hayagardabhih 6

Pavitrashcha mahaanshchaiva niyamo niyamaashrayah
Sarvakarmaa svayambhuushchaadiraadikaro nidhih 7

Sahasraaksho viruupaakshah somo nakshatrasaadhakah
Chandrah suuryah gatih keturgraho grahapatirvarah 8

Adriradryaalayah kartaa mrigabaanaarpanoanaghah
Mahaatapaa ghora tapaaadiino diinasaadhakah 9

Samvatsarakaro mantrah pramaanam paramam tapah
Yogii yojyo mahaabiijo mahaaretaa mahaatapaah 10

Suvarnaretaah sarvagyah subiijo vrishhavaahanah
Dashabaahustvanimishho niilakantha umaapatih 11

Vishvaruupah svayam shreshhtho balaviiroabaloganah
Ganakartaa ganapatirdigvaasaah kaama eva cha 12

Pavitram paramam mantrah sarvabhaava karo harah
Kamandaludharo dhanvii baanahastah kapaalavaanh 13

Ashanii shataghnii khadgii pattishii chaayudhii mahaanh
Sruvahastah suruupashcha tejastejaskaro nidhih 14

Ushhnishhii cha suvaktrashchodagro vinatastathaa
Diirghashcha harikeshashcha sutiirthah krishhna eva cha 15

Srigaala ruupah sarvaartho mundah kundii kamandaluh
Ajashcha mrigaruupashcha gandhadhaarii kapardyapi 16

Urdhvaretordhvalinga urdhvashaayii nabhastalah
Trijataishchiiravaasaashcha rudrah senaapatirvibhuh 17

Ahashcharoatha naktam cha tigmamanyuh suvarchasah
Gajahaa daityahaa loko lokadhaataa gunaakarah 18

Sinhashaarduularuupashcha aardracharmaambaraavritah
Kaalayogii mahaanaadah sarvavaasashchatushhpathah 19

Nishaacharah pretachaarii bhuutachaarii maheshvarah
Bahubhuuto bahudhanah sarvaadhaaroamito gatih 20

Nrityapriyo nityanarto nartakah sarvalaasakah
Ghoro mahaatapaah paasho nityo giri charo nabhah 21

Sahasrahasto vijayo vyavasaayo hyaninditah
Amarshhano marshhanaatmaa yagyahaa kaamanaashanah 22

Dakshayagyaapahaarii cha susaho madhyamastathaa
Tejoapahaarii balahaa muditoarthoajito varah 23

Gambhiiraghoshho gambhiiro gambhiira balavaahanah
Nyagrodharuupo nyagrodho vrikshakarnasthitirvibhuh 24

Sudiikshnadashanashchaiva mahaakaayo mahaananah
Vishhvakseno hariryagyah sanyugaapiidavaahanah 25

Tiikshna taapashcha haryashvah sahaayah karmakaalavith
Vishhnuprasaadito yagyah samudro vadavaamukhah 26

Hutaashanasahaayashcha prashaantaatmaa hutaashanah
Ugratejaa mahaatejaa jayo vijayakaalavith 27

Jyotishhaamayanam siddhih sandhirvigraha eva cha
Shikhii dandii jatii jvaalii muurtijo muurdhago balii 28

Vainavii panavii taalii kaalah kaalakatankatah
Nakshatravigraha vidhirgunavriddhirlayoagamah 29

Prajaapatirdishaa baahurvibhaagah sarvatomukhah
Vimochanah suragano hiranyakavachodbhavah 30

Medhrajo balachaarii cha mahaachaarii stutastathaa
Sarvatuurya ninaadii cha sarvavaadyaparigrahah 31

Vyaalaruupo bilaavaasii hemamaalii tarangavith
Tridashastrikaaladhrikh karma sarvabandhavimochanah 32

Bandhanastvaasurendraanaam yudhi shatruvinaashanah
Saankhyaprasaado survaasaah sarvasaadhunishhevitah 33

Praskandano vibhaagashchaatulyo yagyabhaagavith
Sarvaavaasah sarvachaarii durvaasaa vaasavoamarah 34

Hemo hemakaro yagyah sarvadhaarii dharottamah
Lohitaaksho mahaaakshashcha vijayaaksho vishaaradah 35

Sangraho nigrahah kartaa sarpachiiranivaasanah
Mukhyoamukhyashcha dehashcha deha riddhih sarvakaamadah 36

Sarvakaamaprasaadashcha subalo balaruupadhrikh
Sarvakaamavarashchaiva sarvadah sarvatomukhah 37

Aakaashanidhiruupashcha nipaatii uragah khagah
Raudraruupomashuraadityo vasurashmih suvarchasii 38

Vasuvego mahaavego manovego nishaacharah
Sarvaavaasii shriyaavaasii upadeshakaro harah 39

Muniraatma patirloke sambhojyashcha sahasradah
Pakshii cha pakshiruupii chaatidiipto vishaampatih 40

Unmaado madanaakaaro arthaarthakara romashah
Vaamadevashcha vaamashcha praagdakshinashcha vaamanah 41

Siddhayogaapahaarii cha siddhah sarvaarthasaadhakah
Bhikshushcha bhikshuruupashcha vishhaanii mriduravyayah 42

Mahaaseno vishaakhashcha shhashhtibhaago gavaampatih
Vajrahastashcha vishhkambhii chamuustambhanaiva cha 43

Riturritu karah kaalo madhurmadhukaroachalah
Vaanaspatyo vaajaseno nityamaashramapuujitah 44

Brahmachaarii lokachaarii sarvachaarii suchaaravith
Iishaana iishvarah kaalo nishaachaarii pinaakadhrikh 45

Nimittastho nimittam cha nandirnandikaro harih
Nandiishvarashcha nandii cha nandano nandivardhanah 46

Bhagasyaakshi nihantaa cha kaalo brahmavidaamvarah
Chaturmukho mahaalingashchaarulingastathaiva cha 47

Lingaadhyakshah suraadhyaksho lokaadhyaksho yugaavahah
Biijaadhyaksho biijakartaaadhyaatmaanugato balah 48

Itihaasa karah kalpo gautamoatha jaleshvarah
Dambho hyadambho vaidambho vaishyo vashyakarah kavih 49

Loka kartaa pashu patirmahaakartaa mahaushhadhih
Aksharam paramam brahma balavaanh shakra eva cha 50

Niitirhyaniitih shuddhaatmaa shuddho maanyo manogatih
Bahuprasaadah svapano darpanoatha tvamitrajith 51

Vedakaarah suutrakaaro vidvaanh samaramardanah
Mahaameghanivaasii cha mahaaghoro vashiikarah 52

Agnijvaalo mahaajvaalo atidhuumro huto havih
Vrishhanah shankaro nityo varchasvii dhuumaketanah 53

Niilastathaaangalubdhashcha shobhano niravagrahah
Svastidah svastibhaavashcha bhaagii bhaagakaro laghuh 54

Utsangashcha mahaangashcha mahaagarbhah paro yuvaa
Krishhnavarnah suvarnashchendriyah sarvadehinaamh 55

Mahaapaado mahaahasto mahaakaayo mahaayashaah
Mahaamuurdhaa mahaamaatro mahaanetro digaalayah 56

Mahaadanto mahaakarno mahaamedhro mahaahanuh
Mahaanaaso mahaakamburmahaagriivah shmashaanadhrikh 57

Mahaavakshaa mahorasko antaraatmaa mrigaalayah
Lambano lambitoshhthashcha mahaamaayah payonidhih 58

Mahaadanto mahaadanshhtro mahaajihvo mahaamukhah
Mahaanakho mahaaromaa mahaakesho mahaajatah 59

Prasannascha prasaadashcha pratyayo giri saadhanah
Snehanoasnehanashchaiva ajitashcha mahaamunih 60

Vrikshaakaaro vriksha keturanalo vaayuvaahanah
Mandalii merudhaamaa cha devadaanavadarpahaa 61

Atharvashiirshhah saamaasya rikhsahasraamitekshanah
Yajuh paada bhujo guhyah prakaasho jangamastathaa 62

Amoghaarthah prasaadashchaabhigamyah sudarshanah
Upahaarapriyah sharvah kanakah kaajnchanah sthirah 63

Naabhirnandikaro bhaavyah pushhkarasthapatih sthirah
Dvaadashastraasanashchaadyo yagyo yagyasamaahitah 64

Naktam kalishcha kaalashcha makarah kaalapuujitah
Sagano gana kaarashcha bhuuta bhaavana saarathih 65

Bhasmashaayii bhasmagoptaa bhasmabhuutastarurganah
Aganashchaiva lopashcha mahaaaatmaa sarvapuujitah 66

Shankustrishankuh sampannah shuchirbhuutanishhevitah
Aashramasthah kapotastho vishvakarmaapatirvarah 67

Shaakho vishaakhastaamroshhtho hyamujaalah sunishchayah
Kapiloakapilah shuuraayushchaiva paroaparah 68

Gandharvo hyaditistaarkshyah suvigyeyah susaarathih
Parashvadhaayudho devaartha kaarii subaandhavah 69

Tumbaviinii mahaakopordhvaretaa jaleshayah
Ugro vanshakaro vansho vanshanaado hyaninditah 70

Sarvaangaruupo maayaavii suhrido hyaniloanalah
Bandhano bandhakartaa cha subandhanavimochanah 71

Sayagyaarih sakaamaarih mahaadanshhtro mahaaaayudhah
Baahustvaninditah sharvah shankarah shankaroadhanah 72

Amaresho mahaadevo vishvadevah suraarihaa
Ahirbudhno nirritishcha chekitaano haristathaa 73

Ajaikapaachcha kaapaalii trishankurajitah shivah
Dhanvantarirdhuumaketuh skando vaishravanastathaa 74

Dhaataa shakrashcha vishhnushcha mitrastvashhtaa dhruvo dharah
Prabhaavah sarvago vaayuraryamaa savitaa ravih 75

Udagrashcha vidhaataa cha maandhaataa bhuuta bhaavanah
Ratitiirthashcha vaagmii cha sarvakaamagunaavahah 76

Padmagarbho mahaagarbhashchandravaktromanoramah
Balavaanshchopashaantashcha puraanah punyachajnchurii 77

Kurukartaa kaalaruupii kurubhuuto maheshvarah
Sarvaashayo darbhashaayii sarveshhaam praaninaampatih 78

Devadevah mukhoasaktah sadasath sarvaratnavith
Kailaasa shikharaavaasii himavadh girisanshrayah 79

Kuulahaarii kuulakartaa bahuvidyo bahupradah
Vanijo vardhano vriksho nakulashchandanashchhadah 80

Saaragriivo mahaajatru ralolashcha mahaushhadhah
Siddhaarthakaarii siddhaarthashchando vyaakaranottarah 81

Sinhanaadah sinhadanshhtrah sinhagah sinhavaahanah
Prabhaavaatmaa jagatkaalasthaalo lokahitastaruh 82

Saarango navachakraangah ketumaalii sabhaavanah
Bhuutaalayo bhuutapatirahoraatramaninditah 83

Vaahitaa sarvabhuutaanaam nilayashcha vibhurbhavah
Amoghah sanyato hyashvo bhojanah praanadhaaranah 84

Dhritimaanh matimaanh dakshah satkritashcha yugaadhipah
Gopaalirgopatirgraamo gocharmavasano harah 85

Hiranyabaahushcha tathaa guhaapaalah praveshinaamh
Pratishhthaayii mahaaharshho jitakaamo jitendriyah 86

Gaandhaarashcha suraalashcha tapah karma ratirdhanuh
Mahaagiito mahaanrittohyapsaroganasevitah 87

Mahaaketurdhanurdhaaturnaika saanucharashchalah
Aavedaniiya aaveshah sarvagandhasukhaavahah 88

Toranastaarano vaayuh paridhaavati chaikatah
Sanyogo vardhano vriddho mahaavriddho ganaadhipah 89

Nityaatmasahaayashcha devaasurapatih patih
Yuktashcha yuktabaahushcha dvividhashcha suparvanah 90

Aashhaadhashcha sushhaadashcha dhruvo hari hano harah
Vapuraavartamaanebhyo vasushreshhtho mahaapathah 91

Shirohaarii vimarshashcha sarvalakshana bhuushhitah
Akshashcha ratha yogii cha sarvayogii mahaabalah 92

Samaamnaayoasamaamnaayastiirthadevo mahaarathah
Nirjiivo jiivano mantrah shubhaaksho bahukarkashah 93

Ratna prabhuuto raktaango mahaaarnavanipaanavith
Muulo vishaalo hyamrito vyaktaavyaktastapo nidhih 94

Aarohano nirohashcha shalahaarii mahaatapaah
Senaakalpo mahaakalpo yugaayuga karo harih 95

Yugaruupo mahaaruupo pavano gahano nagah
Nyaaya nirvaapanah paadah pandito hyachalopamah 96

Bahumaalo mahaamaalah sumaalo bahulochanah
Vistaaro lavanah kuupah kusumah saphalodayah 97

Vrishhabho vrishhabhaankaango mani bilvo jataadharah
Bindurvisarvah sumukhah surah sarvaayudhah sahah 98

Nivedanah sudhaajaatah sugandhaaro mahaadhanuh
Gandhamaalii cha bhagavaanh utthaanah sarvakarmanaamh 99

Manthaano bahulo baahuh sakalah sarvalochanah
Tarastaalii karastaalii uurdhva sanhanano vahah 100

Chhatram suchchhatro vikhyaatah sarvalokaashrayo mahaanh
Mundo viruupo vikrito dandi mundo vikurvanah 101

Haryakshah kakubho vajrii diiptajihvah sahasrapaath
Sahasramuurdhaa devendrah sarvadevamayo guruh 102

Sahasrabaahuh sarvaangah sharanyah sarvalokakrith
Pavitram trimadhurmantrah kanishhthah krishhnapingalah 103

Brahmadandavinirmaataa shataghnii shatapaashadhrikh
Padmagarbho mahaagarbho brahmagarbho jalodbhavah 104

Gabhastirbrahmakridh brahmaa brahmavidh braahmano gatih
Anantaruupo naikaatmaa tigmatejaah svayambhuvah 105

Uurdhvagaatmaa pashupatirvaataranhaa manojavah
Chandanii padmamaalaaagryah surabhyuttarano narah 106

Karnikaara mahaasragvii niilamaulih pinaakadhrikh
Umaapatirumaakaanto jaahnavii dhrigumaadhavah 107

Varo varaaho varado vareshah sumahaasvanah
Mahaaprasaado damanah shatruhaa shvetapingalah 108

Priitaatmaa prayataatmaa cha sanyataatmaa pradhaanadhrikh
Sarvapaarshva sutastaarkshyo dharmasaadhaarano varah 109

Charaacharaatmaa suukshmaatmaa suvrishho go vrishheshvarah
Saadhyarshhirvasuraadityo vivasvaanh savitaaamritah 110

Vyaasah sarvasya sankshepo vistarah paryayo nayah
Rituh samvatsaro maasah pakshah sankhyaa samaapanah 111

Kalaakaashhthaa lavomaatraa muhuurtoahah kshapaah kshanaah
Vishvakshetram prajaabiijam lingamaadyastvaninditah 112

Sadasadh vyaktamavyaktam pitaa maataa pitaamahah
Svargadvaaram prajaadvaaram mokshadvaaram trivishhtapamh 113

Nirvaanam hlaadanam chaiva brahmalokah paraagatih
Devaasuravinirmaataa devaasuraparaayanah 114

Devaasuragururdevo devaasuranamaskritah
Devaasuramahaamaatro devaasuraganaashrayah 115

Devaasuraganaadhyaksho devaasuraganaagraniih
Devaatidevo devarshhirdevaasuravarapradah 116

Devaasureshvarodevo devaasuramaheshvarah
Sarvadevamayoachintyo devataaaatmaaaatmasambhavah 117

Udbhidastrikramo vaidyo virajo virajoambarah
Iidyo hastii suravyaaghro devasinho nararshhabhah 118

Vibudhaagravarah shreshhthah sarvadevottamottamah
Prayuktah shobhano varjaishaanah prabhuravyayah 119

Guruh kaanto nijah sargah pavitrah sarvavaahanah
Shringii shringapriyo babhruu raajaraajo niraamayah

Abhiraamah suragano viraamah sarvasaadhanah
Lalaataaksho vishvadeho harino brahmavarchasah 120

Sthaavaraanaampatishchaiva niyamendriyavardhanah
Siddhaarthah sarvabhuutaarthoachintyah satyavratah shuchih 121

Vrataadhipah param brahma muktaanaam paramaagatih
Vimukto muktatejaashcha shriimaanh shriivardhano jagath 122

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *