Maha Mrityunjaya Mantra Devotional Song Lyrics in English

Maha Mrutyunjaya Stotram

Atha nyasam

Om Sri Ganesaya Nama. Om asya Sri Maha mrutyunjaya stotra mantrasya , Sri

Markandeya rishi, Anushtup chanda, Sri Mrutyunjayo devatha, Gowri shakthi, , samastha

mrutyu santhyartham , sakala aiswarya prapthyartham , jape viniyoga

Atha dhyanam

Chandrarkagni vilochanam, smitha mukam,

Padmadwayantha sthitham,

Mudra pasa mrugakshasuthra vilasath paanim

Himaam suprabham,

Kotindu prakalathsudhaplutha thanum haaraathi,

Bhooshojwalam,

Kantham viswa vimohanam, pasupathim,

Mruthyunjayam bhavayeth.

Jape Viniyoga

Rudram , pasupathim, sthanum, neelakandam, umapathim,

Namami sirasa devam , kim no mrutyu karishyathi. 1

Neelakandam, kalamoorthim kalagnamr kalanasanam,

Namami sirasa devam , kim no mrutyu karishyathi. 2

Neelakandam, viroopaksham nirmalam vimalapradham,

Namami sirasa devam , kim no mrutyu karishyathi. 3

Vamadevam mahadevam lokanadham jagatgurum,

Namami sirasa devam , kim no mrutyu karishyathi. 4

Devadevam jagannatham devesam vrushabhadwajam,

Namami sirasa devam , kim no mrutyu karishyathi. 5

Traiksham chathurbhujam santham jata makuta dharanam,

Namami sirasa devam , kim no mrutyu karishyathi. 6

Bhasmoddulitha sarvangam nagabharana bhooshitham,

Namami sirasa devam , kim no mrutyu karishyathi. 7

Anatham avyayam santham akshamala dharam haram,.

Namami sirasa devam , kim no mrutyu karishyathi. 8

Aaandham paramam nithyam kaivalya pada dhayinam,

Namami sirasa devam , kim no mrutyu karishyathi. 9

Ardhanaareeswaram devam parvathy prana nayakam,

Namami sirasa devam , kim no mrutyu karishyathi. 10

Pralaya sthithi karthaaram adhi kartharameeswaram,

Namami sirasa devam , kim no mrutyu karishyathi. 11

Vyomakesam viroopaksham chandrardha krutha shekaram,

Namami sirasa devam , kim no mrutyu karishyathi. 12

Gangadharam sasidharam sankaram shoolapaninam,

Namami sirasa devam , kim no mrutyu karishyathi. 13

Swargapavarga datharam srushti sthithyanthakarinam,

Namami sirasa devam , kim no mrutyu karishyathi. 14

Kalpa ayur dehi mey punyam yavad ayur arogatham,

Namami sirasa devam , kim no mrutyu karishyathi. 15

Shivesanam mahadevam vamadevam sadashivam,

Namami sirasa devam , kim no mrutyu karishyathi. 16

Uthpathi sthithi samhara karthara meeswaram gurum,

Namami sirasa devam , kim no mrutyu karishyathi. 17

Markandeya krutham stotram ya padeth shiva sannidhou,

Thasya mruthyu bhayam nasthi na agni chora bhayaam kwachith. 18

Shathavrutham prakarthavyam sankate kashta nasanam,

Suchir bhoothwa padeth stotram sarva sidhi pradhayakam 19

Mruthyunjaya mahadeva thrahi maam saranagatham,

Janma mrutyu jara rogai , peeditham karma bandhanai. 20

Thaavaka stvad gatha prana thawa chithoham sada mruda,

Ithi vignapya devesam thryambakakhyam japeth,

Nama sivaya Sambaya haraye paramathmane,

Pranatha klesa naasaya yoginaam pathaye nama. 21-22

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *