Sri Suktam Lyrics in Kannada

ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತಮ್

 

ಒಂ ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಂ ಹರಿಣೇಂ ಸುವರ್ಣರಜತಸ್ರಜಾಮ್
ಚಂದ್ರಾಂ ಹಿರಣ್ಮಯೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತವೇದೋ ಮ ಆವಹ

ತಾಂ ಮ ಆವಹ ಜಾತವೇದೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮನಪಗಾಮಿನೀಂ
ಯಸ್ಯಾಂ ಹಿರಣ್ಯಂ ವಿಂದೇಯಂ ಗಾಮಶ್ವಂ ಪುರಾಷಾನಹಮ್

ಅಶ್ವಪೊರ್ವಾಂ ರಥಮಧ್ಯಾಂ ಹಸ್ತಿನಾದ ಪ್ರಭೋಧಿನಿಮ್
ಶ್ರೀಯಂ ದೇವೀಮುಪಹ್ವಯೇ ಶ್ರೀರ್ಮಾದೇವೀ ಜುಷತಾಮ್

ಕಾಂ ಸೋಽಸ್ಮಿತಾಂ ಹಿರಣ್ಯಪ್ರಾಕಾರಾಮಾರ್ದ್ರಂ ಜ್ವಲಂತೀಂ ತೃಪ್ತಾಂ ತರ್ಪಯಂತೀಮ್
ಪದ್ಮೇ ಸ್ಥಿತಾಂ ಪದ್ಮವರ್ಣಾಂ ತ್ವಾಮಿಹೋಪಹ್ವಯೇ ಶ್ರಿಯಮ್

ಚಂದ್ರಾಂ ಪ್ರಭಾಸಾಂ ಯಶಸಾ ಜ್ವಲಂತೀಂ ಶ್ರಿಯಂ ಲೋಕೇ ದೇವಜುಷ್ಟಾ ಮುದಾರಾಮ್
ತಾಂ ಪದ್ಮಿನೀಮೀಂ ಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇಽಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೇನಶ್ಯತಾಂ ತ್ವಾಂ ವೃಣೇ

ಆದಿತ್ಯವರ್ಣೇ ತಪಸೋಽಧಿಜಾತೋ ವನಸ್ಪತಿಸ್ತವ ವೃಕ್ಷೋಽಥ ಬಿಲ್ವಃ
ತಸ್ಯ ಫಲಾನಿ ತಪಸಾ ನುದಂತು ಮಾಯಾಂತರಾಯಾಶ್ಚ ಬಾಹ್ಯಾ ಅಲಕ್ಷ್ಮೀಃ

ಉಪೈತು ಮಾಂ ದೇವಸಖಃ ಕೀರ್ತಿಶ್ಚಮಣಿನಾ ಸಹ
ಪ್ರಾದುರ್ಭೊತೋಽಸ್ಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರೇಸ್ಮಿನ್ ಕೀರ್ತಿಮೃದ್ದಿಂ ದದಾತು ಮೇ

ಕ್ಷುತ್ಪಿಪಾಸಾಮಲಾಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಮಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ನಾಶಯಾಮ್ಯಹಮ್
ಅಭೊತಿಮಸಮೃದ್ದಿಂ ಚ ಸರ್ವಾಂ ನಿರ್ಣುದ ಮೇ ಗೃಹಾತ್

ಈಗಂಧಿದ್ವಾರಾಂ ದುರಾಧರ್ಪಾಂ ನಿತ್ಯಪುಷ್ಪಾಂ ಕರೀಷಿಣೀಂ
ಶ್ವರೀಗ್ಂ ಸರ್ವಭೊತಾನಾಂ ತ್ವಾಮಿಹೋಪಹ್ವಯೇ ಶ್ರಿಯಂ

ಮನಸಃ ಕಾಮಮಾಕೊತಿಂ ವಾಚಸ್ಸತ್ಯಮಶೀಮಹಿ
ಪಶೊನಾಂ ರೊಪಮನ್ನಸ್ಯ ಮಯಿ ಶ್ರೀಃ ಶ್ರಯತಾಂ ಯಶಃ

ಕರ್ದಮೇನ ಪ್ರಜಾಭೊತಾ ಮಯಿ ಸಂಭವ ಕರ್ದಮ
ಶ್ರಿಯಂ ವಾಸಯ ಮೇ ಕುಲೇ ಮಾತರಂ ಪದ್ಮಾಮಾಲಿನೀಮ್

ಅಪಃಸೃಜಂತು ಸ್ನಿಗ್ದಾನಿ ಚಿಕ್ಲೀತ ವಸ ಮೇ ಗೃಹೇ
ನಿ ಚ ದೇವೀಂ ಮಾತರಂ ಶ್ರಿಯಂ ವಾಸಯ ಮೇ ಕುಲೇ

ಆರ್ದ್ರಾಂ ಪಷ್ಯರಿಣೇಂ ಪುಷ್ಟಿಂ ಪಿಂಙ್ಗಲಾಂ ಪದ್ಮಮಾಲಿನೀಮ್
ಚಂದ್ರಾಂ ಹಿರಣ್ಮಯೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತವೇದೋ ಮ ಆವಹ

ಆರ್ದ್ರಾಂ ಯಃ ಕರಿಣೇಂ ಯಷ್ಟಿಂ ಸುವರ್ಣಾಂ ಹೇವಮಾಲಿನೀಮ್
ಸೊರ್ಯಾಂ ಹಿರಣ್ಮಯೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತವೇದೋ ಮ ಆವಹ

ತಾಂ ಮ ಆವಹ ಜಾತವೇದೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮನಪಗಾಮೀನೀಮ್
ಯಸ್ಯಾಂ ಹಿರಣ್ಯಂ ಪ್ರಭೊತಂ ಗಾವೋದಾಸ್ಯೋಽಶ್ವಾನ್ ವಿಂದೇಯಂ ಪುರುಷಾನಹಮ್

ಯಃ ಶುಚಿಃ ಪ್ರಯತೋಭೊತ್ವಾ ಜುಹುಯಾದಾಜ್ಯಮನ್ವಹಮ್
ಶ್ರಿಯಃ ಪಂಚ ದಶರ್ಚಂ ಚ ಶ್ರೀಕಾಮಸ್ಸತತಂ ಜಪೇತ್

ಆನಂದಕರ್ದಮಶ್ಬೈವ ಚಿಕ್ಲೀತ ಇವ ವಿಶ್ರುತಃ
ಖಷಯಶ್ರಿಯ ಪುತ್ರಾ ಶ್ರೀದೇವೀ ದೇವತಾಃ ಶ್ರಿಯಾಃ

ಅಶ್ವದಾಯೀ ಚ ಗೋದಾಯೀ ಧನದಾಯೀ ಮಹಾಧನೇ
ಧನಂ ಮೇ ಜುಷತಾಂ ದೇವಿ ಸರ್ವಕಾಮಾಂಶ್ಚ ದೇಹಿಮೇ
ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರ ಧನಂ ಧಾನ್ಯಂ ಹಸ್ತೈಶ್ವಾದಿಗವೇ ರಥಮ್
ಪ್ರಜಾನಂ ಭವಸೀ ಮಾತಾ ಆಯುಷ್ಮಂತಂ ಕರೋತು ಮಾಮ್

ನ ಕ್ರೋಧೋ ನ ಚ ಮಾತ್ಸರ್ಯಂ ನ ಲೋಭೋನಾಶುಭಾಮತಿಃ
ಭವಂತಿ ಕೃತಪುಣ್ಯಾನಾಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಶ್ರೀಸೊಕ್ತಂ ಜಪೇಸ್ಸದಾ

ಚಂದ್ರಾಭಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮೀಶಾನಾಂ ಸೂರ್ಯಾಭಾಂ ಶ್ರೀಯಮೀಶ್ವರೀಂ
ಚಂದ್ರಸೊರ್ಯಾಗ್ನಿ ವರ್ಣಾಭಾಂ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಮುಪಾಸ್ಮಹೇ

ಧನಮಗ್ನಿರ್ಧನಂ ವಾಯುರ್ಧನಂ ಸೊರ್ಯೋಧನಂ ವಸುಃ
ಧನಮಿಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ವರುಣಂಧನಮಶ್ನುತೇ

ವೈನತೇಯ ಸೋಮಂ ಪಿಬ ಸೋಮಂ ಪಿಬತು ವೃತ್ರಹಾ
ಸೋಮಂ ಧನಸ್ಯ ಸೋಮಿನೋ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತು ಸೋಮಿನೀ

ಪದ್ಮಾನನೇ ಪದ್ಮಊರೊ ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀ ಪದ್ಮಸಂಭವೇ
ತ್ವಂ ಮಾಂ ಭಜಸ್ವ ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀ ಯೇನ ಸೌಖ್ಯಂ ಲಭಾಮ್ಯಹಂ

ವರ್ಷಂತು ತೇ ವಿಭಾವರೀ ದೀವೋ ಅಭ್ರಸ್ಯ ವಿದ್ಯುತಃ
ರೋಹಂತು ಸರ್ವಬೀಜಾನ್ಯವಬ್ರಹ್ಮದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ

ಪದ್ಮಪ್ರಿಯೇಪದ್ಮಿನೀ ಪದ್ಮಹಸ್ತೇ ಪದ್ಮಾಲಯೇ ಪದ್ಮದಳಾಯತಾಕ್ಷೀ
ವಿಸ್ವಪ್ರಿಯೇ ವಿಷ್ಣು ಮನೋನುಕೊಲೇ ತ್ವತ್ಪಾದಪದ್ಮಂಮಯಿ ಸಂನ್ನಿಧತ್ಸ್ವ

ಯಾ ಸಾ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾ ವಿಪುಲಕಟಿತಟೀ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಯತಾಕ್ಷೀ
ಗಂಭೀರಾವರ್ತನಾಭಿಃ ಸ್ತನಭರನಮಿತಾ ಶುಭ್ರ ವತ್ತ್ರೊತ್ತರೀಯಾ
ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ದಿವ್ಯೈರ್ಗಜೇಂದ್ರೈರ್ಮಣಿಗಣಖಚಿತೈಃ ಸ್ನಾಪಿತಾ ಹೇಮಕುಂಭೈಃ
ನಿತ್ಯಂ ಸಾಪದ್ಮಹಸ್ತಾ ಮಮ ವಸತು ಗೃಹೇ ಸರ್ವಮಾಂಗಲ್ಯಯುಕ್ತಾ

ಸರ್ವಮಂಗಳಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೇ
ಶರಣ್ಯೇತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ದೇವೀ ನಾರಾಯಣೀ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ

ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರ
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೈ ಚ ವಿದ್ಮಹೇ ವಿಷ್ಣುಪತ್ನ್ಯೈ ಚ ಧೀಮಹಿ
ತನ್ನೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ಕನ್ನಿಕಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ದೇವಿಂ ನವಯೌವನಾಂಚಿತ ತನುಂ
ಶ್ರೇಯಃ ಪ್ರದಾಂ ಕನ್ಯಕಾಂ

ಸ್ವರ್ಣಾಲಂಕೃತ ಭೊಷಿತಾಂ ಧೃತಶುಕಾಂ
ಸೌಂದರ್ಯ ವಾರಾನ್ನಿಧಿಂ

ಕಾರುಣ್ಯಾಮೃತವರ್ಷಿಣೀಂ
ನವಮಣಿಭ್ರಾಜತ್ಕಿರೀಟೋಜ್ವಾಲಾಂ

ವೈಶ್ಯಖ್ಯಾತ ಕುಲೋದ್ಬವಾಂ ಶೃತಿನುತಾಂ
ವಂದೇ ಸದಾ ವಾಸವೀಂ

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *