Maha Mrityunjaya Mantra Lyrics in Kannada

ಮಹಾ ಮೄತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ರ‍ೋತ್ರಂ

 

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ  ಸ್ತೋತ್ರ  ಮಂತ್ರಸ್ಯ

ಶ್ರೀ  ಮಾರ್ಕಾಂಡೇಯ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ

ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯೋ ದೇವತಾ ಗೌರೀಶಕ್ತಿಃ ಮಮ ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟ

ಸಮಸ್ತ ಮೃತ್ತ್ಯುಶಾಂತ್ಯರ್ಥಂ ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ

ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್

 

ಚಂದ್ರರ್ಕಾಗ್ನಿವಿಲೋಚನಂ ಸ್ಮಿತಮುಖಂ ಪದ್ಮದ್ವಯಾಂತಃ ಸ್ಥಿತಮ್’

ಮುದ್ರಾಪಾಶ ಮೃಗಾಕ್ಷ ಸತ್ರವಿಲಸತ್ ಪಾಣಿಂ ಹಿಮಾಂಶುಂ ಪ್ರಭುಮ್

 

ಕೋಟೀಂದು ಪ್ರಹರತ್ ಸುಧಾಪ್ಲುತ ತನುಂ ಹಾರಾದಿಭೊಷೋಜ್ವಲಂ

ಕಾಂತಂ ವಿಶ್ವವಿಮೋಹನಂ ಪಶುಪತಿಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಂ ಭಾವಯೇತ್

 

ಓಂ ರುದ್ರಂ ಪಶುಪತಿಂ ಸ್ಧಾಣುಂ ನೀಲಕಂಠಂಮುಮಾಪತಿಮ್

ನಮಾಮಿ ಶಿರಸಾದೇವಂ ಕಿಂ ನೋ ಮೃತ್ಯುಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ

 

ನೀಲಕಂಠಂ  ಕಾಲಮೂರ್ತಿಂ ಕಾಲಜ್ಞಂ ಕಾಲನಾಶನಂ

ನಮಾಮಿ  ಶಿರಸಾ  ದೇವಂ

 

ನೀಲಕಂಠಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಂ ನಿರ್ಮಲಂ  ನಿಲಯಪ್ರಭವ್

ನಮಾಮಿ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ

 

ವಾಮದೇವಂ ಮಹಾದೇವಂ ಲೋಕನಾಥಂ ಜಗದ್ಗುರುಂ

ನಮಾಮಿ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ

 

ದೇವದೇವಂ  ಜಗನ್ನಾಥಂ ದೇವೇಶಂ ವೃಷಭಧ್ವಜಮ್

ನಮಾಮಿ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ

 

ಗಂಗಾಧರ‍ಂ ಮಹಾದೇವಂ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಮ್

ನಮಾಮಿ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ

 

ಅನಾಥಂ  ಪರಮಾನಂದಂ  ಕೈವಲ್ಯಪದಗಾಮಿನಂ

ನಮಾಮಿ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಕಿಂ

 

ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದಾತಾರಂ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ವಿನಾಶಕಮ್

ನಮಾಮಿ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಕಿಂ

 

ಉತ್ವತ್ತಿಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರ   ಕರ್ತಾರಮೀಶ್ವರಂ-ಗುರುಮ್

ನಮಾಮಿ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಕಿಂ

ಮರ್ಕಂಡೇಯ ಕೃತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಶಿವಸನ್ನಿಧೌ

ತಸ್ಯ ಮೃತ್ಯುಭಯಂ ನಾಸ್ತಿನಾಗ್ನಿ ಚೋರಭಯಾತ್ ಕ್ವಚಿತ್

 

ಶತಾವರ್ತಂ ಪ್ರಕರ್ತವ್ಯಂ ಸಂಕಟೇ ಕಷ್ಟನಾಶನಮ್

ಶುಚಿರ್ಭೋತ್ವಾ ಪಠೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ  ಸರ್ವಸಿದ್ಡಿ ಪ್ರದಾಯಕಮ್

 

ಮೃತ್ಯುಂಜಯ  ಮಹಾದೇವ  ತ್ರಾಹಿಮಾಂ-ಶರಣಾಗತಮ್

ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾರೋಗೈಃ  ಪೀಡಿತಂ ಕರ್ಮಬಂಧನೈಃ

 

ತಾವಕಸ್ತ್ವದ್ಗತಪ್ರಾಣಸ್ವಚ್ಛಿತ್ತೋಹಂ ಸದಾಮೃಡ

ಇತಿ ವಿಜ್ಜಾಪ್ಯ ದೇವೇಶಂ  ತ್ರ್ಯಂಬಕಾಖ್ಯಂ ಮನುಂ ಜಪೇತ್

 

ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಸಾಂಬಾಯ ಹರಯೇ- ಪರಮಾತ್ಮನೇ-

ಪ್ರಣತಕ್ಲೇಶ ನಾಶಾಯ ಯೋಗಿನಾಂ  ಪತಯೇ  ನಮಃ

 

ಇತಿ  ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ  ಸ್ತೋತ್ರಂ 

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *