ಶ್ರೀ ರಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀರಾಘವಂ ದಶರಥಾತ್ಮ ಜಮಪ್ರಮೇಯಂ
ಸೀತಾಪತಿಂ ರಘುಕುಲಾನ್ವಯರತ್ನದೀಪಂ
ಅಜಾನುಬಾಹುಮರವಿಂದದಳಾಯತಾಕ್ಷಂ
ರಾಮಂ ನಿಶಾಚರವಿನಾಶಕರಂ ನಮಾಮಿ

ವೈದೇಹಿಸಹಿತಂ ಸುರದ್ರು ಮಲತೇ ಹೈಮೇ ಮಹಾಮಂಡಪೇ
ಮಧ್ಯೇ ಪುಷ್ಪಕಮಾಸನೇ ಮಣಿಮಯೇ ವೀರಸನೇ ಸುಸ್ಥಿತಂ

ಅಗ್ರೇ ವಾಚಯತಿ ಪ್ರಭಂಜನಸುತೇ ತತ್ತ್ವಂ ಮುನಿಭ್ಯಃಪರಂ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂತಂ ಭರತಾದಿಭಿಃ ಪರಿವೃತ್ತ್ರಾಮಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಂ

ಶ್ರೀರಾಮೋ ರಮಭದ್ರಶ್ಚರಾಮಚಂದ್ರಶ್ಚಶಾಶ್ವತಃ
ರಾಜೀವಲೋಚನಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಜೇಂದ್ರೋ ರಘುಪುಂಗವಃ

ಜಾನಕೀವಲ್ಲಭೋ ಜೈತ್ತೋ ಜರಾಮಿತ್ರೋ ಜನಾರ್ದನಃ
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪ್ರಿಯೋ ದಾಂತಶ್ಮರಣತ್ರಾಣತತ್ಪರಂ

ವಾಲಿಪ್ರಮಥಕೋ ವಾಗ್ಮೀ ಸತ್ಯವಾಕ್ಸಕ್ಯ ವಿಕ್ರಮಃ
ಸತ್ಯವ್ರತೋ ವ್ರತಧರಃ ಸದಾ ಹನುಮದಾಶ್ರಿತಃ

ಕೌಸಲೇಯಃ ಖರಧ್ವಂಸೀ ವರಾಧವಧಪಂಡಿತಃ
ವಿಭೀಷಣಪರಿತ್ರಾತಾ ಹರಕೋದಂಡಖಂಡನಃ

ಸಪ್ತತಾಲಪ್ರಭೇತ್ತಾಚ ದಶಗ್ರೀವಶಿರೋಹರಃ
ಜಾಮದತಗ್ನ್ಯ ಮಹಾದರ್ಪದಳನಸ್ತಾಟಕಾಂತಕಃ

ವೇದಾಂತಸಾರೋ ವೇದಾತ್ಮಾಭವರೋಗಸ್ಯ ಭೇಷಜಂ
ದೂಷಣತ್ರಿಶರೋ ಹಂತಾ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಸ್ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಃ

ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಸ್ತ್ರಿಲೋಕತ್ಮಾಪುಣ್ಯಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಕೀರ್ತನಃ
ತ್ರಿಲೋಕರಕ್ಷಕೋ ಧನ್ವೀ ದಂಡಕಾರಣ್ಯಕೀರ್ತನಃ

ಅಹಲ್ಯಾ ಶಾಪಶಮನಃ ಪಿತೃಭಕ್ತೋ ವರಪ್ರದಃ
ಜಿತೇಂದ್ರಿಯೋ ಜಿತಕಕ್ರೋಧೋ ಜಿತಾಮಿತ್ರೋ ಜಗದ್ಗುರುಃ

ಋಕ್ಷವಾನರಸಂಪಾತಿಚಿತ್ರ ಕೂಪಸಮಾಶ್ರಯಃ
ಜಯಂತತ್ರಾಣವರದಃ ಸುಮೀತ್ರಾಪುತ್ರಸೇವಿತಃ

ಸರ್ವದೇವಾದಿದೇವಶ್ಚಮೃತವಾನರಜೀವನಃ
ಮಾಯಾಮಾರೀ ಚಹಂತಾ ದಮಹಾದೇವೋ ಮಹಾಭುಜಃ

ಸರ್ವದೇವಸ್ತುತಸ್ಸೌಮ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಮುನಿಸಂಸ್ತುತಃ
ಮಹಾಯೋಗಿ ಮಹೋದಾರಃ ಸುಗ್ರೀವೇಪ್ಸಿತರಾಜ್ಯದಃ

ಸರ್ವಪುಣ್ಯಾಧಿಕಫಲಃ ಸ್ಮತಸರ್ವಾಘನಾಶನಃ
ಆದಿಪುರುಷಃ ಪರಮಪುರಷೋ ಮಹಾಪುರುಷ ಏವ ಚ

ಪೂನ್ಯೋದಯೋ ದಯಾಸಾರಃ ಪುರಾಣಪುರಷೋತ್ತಮಃ
ಸ್ಮಿತವಕ್ತ್ರೋಮಿತಾಭಾಷೀ ಪೂರ್ವಾಭಾಷೀ ಚ ರಾಘವಃ

ಅನಂತಗುಣಗಭೀರೋ ಧೀರೋದಾತ್ತಗುಣೋತ್ತಮಃ
ಮಾಯಾಮಾನುಷಚಾರಿತ್ರೋ ಮಹಾದೇವಾದಿಪೂಜಿತಃ

ಸೇತುಕೃಜ್ಜಿತರಾಶಿಃ ಸರ್ವತೀರ್ಥಮಯೋ ಹರಿಃ
ಶ್ಯಾಮಾಂಗಸ್ಸುಂದರಶ್ವೈವ ಪೀತವಾಸಾ ಧನುರ್ಧರಃ

ಸರ್ವಯಜ್ಞಾಧಿಪೋ ಯಜ್ವಾಜರಾಮರಣವರ್ಜಿತಃ
ಶಿವಲಿಂಗಪ್ರತಿಷ್ಠಾತಾ ಸರ್ವಪಾಪವಿವರ್ಜಿತಃ

ಪರಮಾತ್ಮಾಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಃ
ಪಂರಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಂಧಾಮ ಪರಾಕಾಶಃ ಪರಾತ್ಪರಃ
ಪರೇಶಃ ಪಾರಗಃ ಪಾರಃ ಸರ್ವದೇವಾತ್ಮಕಃ ಪರಃ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *