ಶ್ರೀದೇವಿಸ್ತುತಿಃ

ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವ ಭೂತೇಷು ವಿಷ್ಣುಮಾಯೇತಿ ಶಬ್ದಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ತೈ ನಮಸ್ತಸ್ತೈ ನಸ್ತಸ್ತೈ ನಮೋ ನಮಃ

ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಬುದ್ದಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ತೈ ನಮಸ್ತಸ್ತೈ ನಮೋ ನಮಃ

ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವ ಭೂತೇಷು ಶಕ್ತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ತೈ ನಮಸ್ತಸ್ತೈ ನಮೋ ನಮಃ

ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಣೂತೇಷುಶಾಂತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ತೈ ನಮಸ್ತಸ್ತೈ ನಸ್ತಸ್ತೈ ನಮೋ ನಮಃ

ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಥಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವ ಭೂತೇಷು ಕಾಂತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ತೈ ನಮಸ್ತಸ್ತೈ ನಸ್ತಸ್ತೈ ನಮೋ ನಮಃ

ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಕಾಂತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ತೈ ನಮಸ್ತೈ ನಸ್ತಸ್ತೈ ನಮೋ ನಮಃ

ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ತೈ ನಮಸ್ತೈ ನಸ್ತಸ್ತೈ ನಮೋ ನಮಃ

ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ದಯಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ತೈ ನಮಸ್ತೈ ನಸ್ತಸ್ತೈ ನಮೋ ನಮಃ

ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವ ಭೂತೇಷು ತುಷ್ಟಿ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ತೈ ನಮಸ್ತೈ ನಸ್ತಸ್ತೈ ನಮೋ ನಮಃ

ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ತೈ ನಮಸ್ತೈ ನಸ್ತಸ್ತೈ ನಮೋ ನಮಃ

ಚೇರೋ ರೂಪೇಣ ಯಾ ಕೃತ್ಸ್ನಮೇತದ್ವ್ಯಾಪ್ಯ ಸ್ಥಿತಾ ಜಗತ್
ನಮಸ್ತಸ್ತೈ ನಮಸ್ತೈ ನಸ್ತಸ್ತೈ ನಮೋ ನಮಃ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *