Venkateswara Suprabhatam Devotional Song Lyrics in English

Venkateswra Stotram

Kamalakucha choochuka kunkumatho
Niyatharunithathula neelathano
Kamalayatha lochana lokapathe
Vijayeebhava Venkatasaila pathe
Sachadhurmukha shanmukha panchamukha
Pram ukakhila daivatha mouli mane
Saranagatha vathsala saranidhe
Paripalayamam vrishasailapathe
Athivelathaya thava durvishahai
Ranuvela Kruthairaparada sathai:
Paritham thvaritham vrishasailapathe
Paraya krupaya paripahi Hare
Adhivenkata saila mudaramather
Janathabimathadhika danarathath
Paradevathaya gathithannigamai:
Kamaladayithtanna param kalaye
Kalavenuravavasa gopa vadhu
Sathakoti vrithath smarakoti samath
Prathivalla vikabhimathath sukhadhath
Vasudeva suthanna paramkalaye
Abhirama gunakara dasarathe
Jagadeka danurdhara dheeramathe
Raghunayaka Rama Ramesa vibho
Varadho bhava deva daya jaladhe
Avaneethanaya kamaneeyakaram
Rajaneechara charu mukhamburuham
Rajaneechara raja thamo mihiram
Mahaneeyamaham Raghuramamaye
Sumukham Suhrudam Sulabham sukhadam
Swanujam cha Sukhayamamogha—
Saram Apahaya Raghudwaha manyamaham
Na kathnchana kanchana jathu bhaje
Vinaa Venkatesam nanatho nanatha:
Sadaa Venkatesam smarami smarami
Hare Venkatesa Praseeda Praseeda
Priyam Venkatesa Prayachha Prayachha
Aham doorathasthe padamboja yugma
Pranamechaya gathya sevam karomi
Sakruthsevaya nithyasevapalam thvam
Prayachha prayachha prabho Venkatesa
Agnanina maya doshaanaseshan vihithan Hare
Kshamasvathm kshamasvathvam
Seshasailasikhamane

Venkateswra Stotram Video Song

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *