Shiva Rudrastakam Lyrics in English, Rudrashtakam Shiva Stuti Lyrics

Shiva Rudrashtakam Lyrics

Namam Meesana Nirvana Roopam
Vibhum vyapakam Brahma Veda Swaroopam
Nijam Nirgunam Nirvikalpam Nireeham
Chidakasamaakasa Vasam Bhajeham 1

Niraakara Monkaara Moolam Thureeyam 
Giraa Jnana Gotheethamesam Gireesam
Karalam Maha Kala Kalam Krupalam
Gunaa Gara Samsara Param Nathoham

Thushaaraadhi Sankasa Gowram Gabheeram,
Mano Bhootha Koti Prabha Sree Sareeram,
Sphuran Mouli Kallolini Charu Ganga,
Lasaddala Balendu Kante Bhujanga 3

Chalath Kundalam Bru Sunethram Vishaalam,
Prasannananam Neela Kandam Dhayalam,
Mugadheesa Charmambaeam Munda Malam,
Priyam Shankaram Sarva Nadham Bhajami 4

Prachandam Prakrushtam Prakalbham Paresam,
Akhandam Ajam Bhanu Koti Prakasam,
Thraya Soola Nirmoolanam Soola Panim,
Bhajeham Bhavani Pathim Bhava Gamyam 5

Kalatheetha Kalyani Kalpanthakari,
Sada Sajjananda Datha Purari,
Chidananda Sandoha Mohapahari,
Praseeda Praseeda Prabho Mamamadhari 6

Na Yavad Umanada Padaravindam,
Bhajantheeha Loke Pare Vaa Naraanaam,
Na Thath Sukham Shanthi Santhapa Nasam,
Praseedha Prabho Sarva Bhoothadhivasam 7

Na Janami Yogam, Japam, Naiva Poojaam,
Nathoham Sada Sarvadha Shambhu Thubhyam,
Jara Janma Dukhogha Thathpyamanam,
Prabho Pahi Aapannamameesa Shambho 8

Rudhrashtakam Idham Proktham Viprena Hara Thoshaye,
Ye Padanthi Naraa Bhakthya Thesham Shambhu Praseedathi

Ithi Sri Goswami Thulasi dasa krutham Sri Rudhrashtakam sampoornam.

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *