Kanakadhara Stotram Lyrics

Kanakadhara Stotram Lyrics

1. Vande vandaru mandara mindirananda kandalam |
Amandananda sandoha bandhuram sindhura nanam ||
2. Angam hareh pulaka bhusana masrayanti
Bhrungow ganeva mukula bharanam tamalam
Angikruta khila vibhuti rapangaleela
Mangalyada stu mama mangala devatayah ||
3. Mugha muhurvidadhati vadane murareh |
Prematrapa prani hitani gata gatani ||
Maladrusormadhu Kariva mahotpaleya |
Samesriyam disatusagara sambha vayah ||
4. Visva marendra pada vibhrama dana daksha
Mananda hetu radhikam mura vidviso pi |
Easannisidatu mayi kshana mikshanardha
Mindivarodara sahodara mindirayah ||
5. Amilita ksha madhigamya mudamukunda
Mananda kanda manimesa mananga tantram |
Akekarasthita Kaninika pakshma Netram |
Bhutyai bhavenmama bhujanga sayanganayah ||
6. Kalambuda lilalitorasi kaitabhare
rdharadhare sphurati ya thati daganeva
Matussa masta jagatam mahaniya murti
Rbhadrani me disatu bhargava nandanayah||
7. Bahvantare murajitah srita kowstubeya |
Haravaliva harinilamayi vibhati |
Kamaprada bhagavato pikatakshamala
Kalyana mavahatu mekamala layayah ||
8. Praptam padam prathamatah khalu yat prabhavat |
Mangala bhaji madhu madhini manmadhena |
Mayya patetta diha mandhara mikshanardham
Mandalasam ca makaralaya kanyakayah ||
9. Dadhya ddayanu pavano dravinambudhara
Masminna kincina vihanga sisow visanne |
Duskarma gharma mapaniya ciraya duram |
Narayana pranayini nayan ambu vahah ||
10. Essta visista matayo pinarayaya drag
Drusta sthrivistapa padam sulabham bhajante |
Drustih prahrsta kamalodara diptiristam
Pustim krsista mama puskara vistarayah ||
11. Girdevatiti garuda dhvaja sundariti
Sakambhariti sasisekhara vallabheti
Srusti sthiti pralaya kelisu samsthtaya
Tasyai nama sthribhu vanaika gurostarunyai ||
12. Srutyai Namo stu subhakarma phala prasutyai
Ratyai Namo stu Ramaniya gunardhavayai
Sakyai Namo stu sataparta niketanayai
Pustai Namo stu purusottama vallabhayai ||
13. Namo stu nalika nibhananayai
Namo stu dugdho dadhi janma bhumyai
Namo stu Soma mrta sodarayai
Namo stu Narayana vallabhayai ||
14. Namo stu hemambuja pitthikayai
Namo stu bhumandala nayikayai
Namo stu devadidaya parayai
Namo stu saranga yudha vallabhayai ||
15. Namo stu devyai bhrugunandanayai
Namo stu visnorusasi sthitayai
Namo stu lakshmai kamala layayai
Namo stu damodara vallabhayai ||
16. Namo stu kanyai kamalekshanayai
Namostu bhutyai bhuvana prasutyai
Namo stu devadibhi rarcitayai
Namo stu nandatmajavallabhayai ||
17. Sampatka rani sakalendriya nandanani
Samrajya dana niratani saroruhakshi
Tvadvandanani durita paharonodyatani
Mameva mata ranisam kalayastu manye ||
18. Yatkataksha samupa sana vidhih
Sevakasya sakalardha sampadah
Santanoti vacana gamanasai
Stvam murari hrdaye svar im bhaje ||
19. Sarasijanayane | Saroja haste
Dhavala taram suka gandhamalya sobhe |
Bhagavati | Harivallabhe | Manojne |
Tribhuvana bhutikari | Prasida mahyam ||
20. Dighastibhih kanaka kumbha mukha vasruta
Svarvahini vimala caru jala plutangim
Pratar namami jagatam janani masesa
Lokadhi natha grhini mamrutabdhi putrim ||
21. Kamale! kamalaksha vallabhe | tvam
Karunapura tarangitai rapamgaih
Avalokaya mama kincananam
Prathamam patra makrtrimam dayayah ||
22. Stuvanti ye stutibhi ramubhi ranvaham
Trayi mayim tribhuvana mataram Ramam |
Gunadhika gurutara bhagya bhajino
Bhavanti te bhuvi budha bhavita sayah ||
23. Suvarna dhara stotramya
Chankara carya nirmitam
Trisandhyam yah patthe nnityam
Sakubera samo bhavet ||

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *