ಶ್ರೀ ರಾಮಾಷ್ಟಕಂ

ಭೆಜೇ ವಿಶೇಷಸುಂದರಂ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಖಂಡನಮ್
ಸ್ವಭಕ್ತಚಿತ್ತರಂಜನಂ ಸದೈವ ರಾಮಮದ್ವಯಮ್

ಜಟಾಕಲಾಪಶೋ ಭಿತಂ ಸಮಸ್ತಪಾಪನಾಶಕಮ್
ಸ್ವಣಕ್ತಭೀತಿಬಂಜನಂ ಭಜೇಹ ರಾಮಮದ್ವಯಮ

ನಿಜಸ್ವರೂಪಬೋಧಕಮ್ ಕೃಪಾಕರಂ ಭವಾಪಹಮ್
ಸಮಂ ಶಿವಂ ನಿರಂಜನಂ ಭಜೇಹ ರಾಮಮದ್ವಯಮ್

ಸಪ್ರಪಂಚಕಲ್ಪಿತಂ ಹ್ಯನಾಮ ರೂಪವಾಸ್ತವಮ್
ನಿರಾಕೃತಿಂ ನಿರಾಮಯಂ ಭಜೇಹ ರಾಮಮದ್ವಯಮ್

ನಿಷ್ಟ್ರಪಂಚನಿರ್ವಿಕಲ್ಪನಿರ್ಮಲಂ ನಿರಾಮಯಂ
ಚಿದೇಕರೂಪಸಂತತಂ ಬಜೇಹ ರಾಮಮದ್ವಯಮ್

ಭವಬ್ದಿ ಪ್ತೋರೂಪಕಂ ಹ್ಯ ಶೇಷದೇಹಕಲ್ಪಿತಮ್
ಗುಣಕರಂ ಕೃಪಾಕರಂ ಭಜೇಹರಾಮಮದ್ವಯಮ್

ಮಹಾಸುವಾಕ್ಯ ಬೋಧಕೈರ್ವಿರಾಜಮಾನವಾಕ್ಪದೈಃ
ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವ್ಯಾಪಕಂ ಭಜೇಹ ರಾಮಮದ್ವಯಮ್

ಶಿವಪ್ರದಂ ಸುಖಪ್ರದಂಭವಚ್ಛಿದಂ ಭ್ರಮಾಪಹಮ್
ವಿರಾಜಮಾನದೈಶಿಕಂ ಭಜೇಹ ರಾಮಮದ್ವಯಮ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *