ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಯಿ ಗಿರಿನಂದಿನಿ ನಂದತಮೇದಿನಿ
ವಿಶ್ವವಿನೋದಿನಿ ನಂದನುತೇ
ಗಿರವರ ವಿಂಧ್ಯ ಶಿರೋಧಿನಿವಾಸಿನಿ
ವಿಷ್ಣುವಿಲಾಸಿನಿ ಜಿಷ್ಣುನುತೇ
ಭಗವತಿ ಹೇ ಶಿತಿಕಂಠಕುಟುಂಬಿನಿ
ಭೂರಿಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿಕೃತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ
ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ

ಆಯಿ ಜಗದಂಬ ಮದಂಬ ಕದಂಬ
ವನಪ್ರಿಯವಾಸಿನಿ ಹಾಸರತೇ
ಶಿಖರಿ ಶಿರೋಮಣಿ ತುಂಗಹಿಮಾಲಯ
ಶೃಂಗ ನಿಜಾಲಯ ಮಧ್ಯಗತೇ
ಮಧುಮಧುರೇ ಮಧುಕೈಟಭಭಂಜಿನಿ
ಕೈಟಭಭಂಜಿನಿ ರಾಸರತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ
ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ

ಅಯಿ ರವಣದುರ್ಮದ ಶತ್ರುವಧೋದಿತ
ದುರ್ಧರ ನಿರ್ಜರ ಶಕ್ತಿಭೃತೇ
ಚತುರವಿಚಾರ ಧುರೀಣಮಹಾಶಿವ
ಧೂತಕೃತ ಪ್ರಮಥಾಧಿಪತೇ
ದುರಿತದುರೀಹ ದುರಾಶಯದುರ್ಮದ
ದಾನವದೂ ತಕೃತಾಂತಮತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ
ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ

ಅಯಿ ನಿಜಹುಂಕೃತಿಮಾತ್ರ ನಿರಾಕೃತ
ಧೂಮ್ರವಲೋಚನ ಧೂಮ್ರಶತೇ
ಸಮರವಿಶೋಷಿತ ಶೋಣಿತಬೀಜ
ಸಮುದ್ಭವಶೋಣಿತ ಬೀಜಲತೇ
ಶಿವಶಿವ ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭ ಮಹಾಹಮ
ತರ್ಪಿತ ಭೂತ ಪಿಶಾಚರತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ
ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ

ಜಯ ಜಯ ಜಪ್ಯ ಜಯೇ ಜಯ ಶಬ್ದ
ಪರಸ್ಯುತಿತತ್ಪರವಿಶ್ವನುತೇ
ಝಣ ಝಣ ಝಿಝಿಮಿ ಝಿಂಕೃತನೂಪುರ
ಸಿಂಜಿತಮೋಹಿತ ಭೂತಪತೇ
ನಟಿತನಟಾರ್ಧ ನಟೀನಟನಾಯಕ
ನಾಟಿತನಾಟ್ಯ ಸುಗಾನರತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಗಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ
ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ

ಅಯಿಸುಮನಃ ಸುಮನಃ ಸುಮನಃ
ಸುಮನಃ ಸಮನೋಹರ ಕಾಂತಿಯುತೇ
ಶ್ರಿತ ರಜನೀ ರಜನೀ ರಜನೀ
ರಜನೀರಜನೀಕರ ವಕ್ತ್ರವೃತೇ
ಸುನಯನವಿಭ್ರಮರ ಭ್ರಮರ‍
ಭ್ರಮರ ಭ್ರಮರ ಭ್ರಮರಾಧಿಪತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ
ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ

ಕಮಲದಲಾಮಲ ಕೋಮಲಕಾಂತಿ
ಕಲಾಕಲಿತಾಮಲ ಭಾಲಲತೇ
ಸಕಲವಿಲಾಸ ಕಲಾನಿಲಯಕ್ರಮ
ಕೇಲಿಚಲತ್ಕಲ ಹಂಸುಕುಲೇ
ಅಲಿಕುಲ ಸಂಕುಲ ಕುವಲಯ ಮಂಡಲ
ಮೌಲಿಮಿಲಧ್ಬಕುಲಾಲಿ ಕುಲೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ
ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ

ಕರಮುರಲೀರವ ವೀಜಿತ ಕೂಜಿತ
ಲಜ್ಜಿತ ಕೋಕಿಲ ಮಂಜುಮತೇ
ಮಿಲಿತಪುಲಿಂದ ಮನೋಹರಗುಂಜಿತ
ರಂಜಿತಶೈಲ ನಿಕುಂಜಗತೇ
ನಿಜಗುಣಭೂತ ಮಹಾಶಬರೀಗಣ
ಸದ್ಗುಣಸಂಭೃತ ಕೇಲಿತಲೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ
ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ

ವಿಜಿತ ಸಹಸ್ತ ಕರೈಕ ಸಹಸ್ರ
ಕರೈಕ ಸಹಸ್ರ ಕರೈಕನುತೇ
ಕೃತ ಸುರ ತಾರಕ ಸಂಗರತಾಗಕ
ಸಂಗರತಾಕರ ಸೂನುಸುತೇ
ಸುರಥಮಾಧಿ ಸಮಾನಸಮಾಧಿ
ಸಮಾನಸಮಾಧಿ ಸುಜಾತರತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ
ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿಮಿ ಶೈಲಸುತೇ

ಪದಕಮಲಂ ಕರುಣಾನಿಲಯೇ ವರವಸ್ಯತಿ
ಯೋ೭ನುದಿನಂ ಸಶಿನೇ
ಅಯಿ ಕಮಲೇ ಕಮಲಾನಿಲಯೇ
ಕಮಲಾನಿಲಯಃ ಸ ಕಥಂ ಭವೇತ್
ತವ ಪದಮೇವ ಪರಂಪದಮಿತ್ಯನು
ಶೀಲಯತೋ ಮ ಕಿಂ ನ ಶಿವೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ
ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ

ಅಯಿ ಮಯ ದೀನ ದಯಾಲುತಯಾ
ಕೃಪಯೈವ ತ್ವಯಾ ಭವಿತವ್ಯಮುಮೇ
ಅಯಿ ಜಗತೋ ಜಜನಿ ಕೃಯಾಸಿ
ಯಥಾಸಿ ತಥಾನುಮಿತಾಸಿ ರತೇ
ಯದುಚಿತಮತ್ರ ಭವತ್ಯುರರೀ
ಕುರುತಾ ದುರಿತಾಪಮಪಾಕುರುತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ
ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *