ಶ್ರೀ ದೇವೀನಮನಂ

ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವರ್ಥಸಾಧಿಕೆ
ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ ೭ಸ್ತುತೇ

ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ವಿನಾಶಾನಾಂ ಸಕ್ತಿಭೂತೇ ಶನಾತನಿ
ಗುಣಾಶ್ರಯೇ ಗುಣಮಯೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ

ಶರಣಾಗತ ದೀನಾರ್ತಪರಿತ್ರಾಣಪರಾಯಣೇ
ಸರ್ವಸ್ಯಾರ್ತಿಹರೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸುತೇ

ಜಯ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ
ಜಯ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ
ಜಯ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ
ಜಯ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *