ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀದೇವಿ ಸರ್ವಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಜಗನ್ಮಾ ತೃಸ್ವರೂಪಿಣಿ
ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಾಯೈ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ನಮೋ ನಮಃ

ಅಪರ್ಣೇ ಅಂಬಿಕಾದೇವಿ ಅಜರುದ್ರಾಚ್ಯುತಸ್ತುತೇ
ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮೇ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ನಮೋ ನಮಃ
ಶರ್ವಾಣೀ ಸದ್ಗುಣಾಪೋರ್ಣೇ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತೇ ನಿರಂಜನೀ
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ದೇವಿಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ನಮೋ ನಮಃ
ಮಧುವೈರೀ ಮಹಾಕಾಳೀ ಮಹಾಮಾರೀ ಮಹೇಶ್ವರಿ
ಕೈಟಭಾಸುರಸಂಹಾರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ನಮೋ ನಮಃ
ಮೃತ್ಯುಂಜಯೇ ಮಹಾಮಾಯೇ ಮೂಲಬ್ರಹ್ಮಸ್ವಪಿಣೇ
ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯೇ ವಿಶ್ವವಂಧ್ಯೇ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ನಮೋ ನಮಃ
ಶಶಿಕೋಟಿಪ್ರಭಾಮೌಳೀ ರಸಿಲೋಮಾಸುರಾಹತೇ
ರುದಾಗ್ರದೈತ್ಯ ಸಂಹಾರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ನಮೋ ನಮಃ‘
ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಧರ್ಮರೂಪೇ ಚಿಕ್ಷುರಾಂತಕಕಾರಿಣೀ
ಮೋಕ್ಷಪ್ರದೇ ಮಹಾದೇವೀ ಕಾಳೀಕಾಂಬಾ ನಮೋ ನಮಃ
ಮೃಡರೂಪೇ ಮಹಾರೌದ್ರೇ ಖಡ್ಗಹಸ್ತಕಪಾಲಿನೀ
ಬಿಡಾಲದೈತ್ಯಸಂಹಾರೀ ಕಾಳೀಕಾಂಬಾ ನಮೋ ನಮಃ
ಮಂತ್ರಮಾತೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನೀ
ಕಾಮಕೋಟಿಮಹಾರೂಪೇ ಕಾಳೀಕಾಂಬಾ ನಮೋ ನಮಃ
ದೇವೇಂದ್ರ ಪ್ರಮುಖಾರಾಧ್ಯೇ ಪಾವನಾಂಗಿ ಪರಾತ್ವರೇ
ಭಾವಜಾರಿಮಹಾಪ್ರೀತೇ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ನಮೋ ನಮಃ
ನಾರಾಯಣಪ್ರಿಯತಮೇ ನಾಗೇಂದ್ರಕರಕಂಕಣೇ
ನಾರಾದಾದಿಸುಸಂಸೇವ್ಯೇ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ನಮೋ ನಮಃ
ಭುಜಂಗಕೃಷ್ಣಧಮ್ಮಿಲ್ಲೇ ಕಾಮಾರ್ಥಫಲಸಿದ್ಧಿದೇ
ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷದೈತ್ಯ ಸಂಹಾರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ನಮೋ ನಮಃ
ಚಂಡಾಂತಕೀ ಕಾಮರೂಪೇ ಮುಂಡಮಾಲಿ ಮಹೋದರೀ
ಚಾಮುಂಡೇ ಚಣಕಾಭೀಷ್ಟೇ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ನಮೋ ನಮಃ
ರಕ್ತದಂತೇ ರಮಾಸೇವ್ಯೇ ರಕ್ತಬೀಜಾಸುರಾಹತೇ
ರೌದ್ರ ರೂಪಿಣಿ ರಕ್ತಾಕ್ಷೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ನಮೋ ನಮಃ
ನಿಶುಂಭಾರಿ ನಿರಾಕರೀ ಈಶ್ವರೀ ವಿಶ್ವನಾಟಕೀ
ಶಾಶ್ವತೇ ಶರಣಪ್ರೀತೇ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ನಮೋ ನಮಃ
ಅಂಬಿಕೆ ಅಚ್ಯುತೇ ದೇವೀ ಶುಂಭರಾಕ್ಷಸಮರ್ದಿನೀ
ಗಂಭೀರೇ ಗುಣಸೌಂದರ್ಯೇ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ನಮೋ ನಮಃ
ಕಾತ್ಯಾಯಿನೀ ಕಲಾತೀತೇ ಗೋತ್ರಜಾತೇ ಮಹಾಬಲೇ
ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿದೇ ದೇವೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ನಮೋ ನಮಃ
ಮಾಯಾತೀತೇ ಮಹಾಶಕ್ತೇ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಮಹಾಬ್ರಭೇ
ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಸೌಂದರ್ಯೇ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ನಮೋ ನಮಃ
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೇ ಸಚ್ಚರಿತ್ರೇ ಸದಾಶೀವೇ
ವಿದ್ಯಾರೂಪೇ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ನಮೋ ನಮಃ
ಗಾಯತ್ರೀ ಗಾನಸುಲಭೇ ಯ್ಷಗಂಧರ್ವಸೇವಿತೇ
ಗಜಾನನಮಹಾಮಾತೇ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ನಮೋ ನಮಃ
ದಾಕ್ಷಾಯಿಣೀ ಧರ್ಮರೂಪೇ ಚಿಕ್ಷುರಾಗರ್ವಭಂಜಿನಿ
ಮೋಕ್ಷದಾತೇ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ನಮೋ ನಮಃ
ಶೂಲ ಚಕ್ರಗದಾಖಡ್ಗ ಕುಂತಶಾರ್ಜ್ಗಧನುರ್ಭೃತೇ
ತೋಮರಾಸ್ತ್ರಧರೇ ದೇವೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ನಮೋ ನಮಃ
ಪಂಕಕಾಕ್ಷೀ ಫಾಲನೇತ್ರೇ ಶಂಕರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರೀ
ಓಂಕಾರರೂಪಿಣೀ ದೇವೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ನಮೋ ನಮಃ
ಏಕಹ್ನಿಕಂ ತಾರಕಂ ಚ ಚತುರ್ಥೀಕಂ ಜ್ವರಂ ಹರೇತ್
ಲೋಕವಶ್ಯಕರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ನಮೋ ನಮಃ
ಏಕಾಹ್ನಿಕಂ ತಾರಕಂ ಚ ಚತುರ್ಥೀಕಂ ಜ್ವರಂ ಹರೇತ್
ಲೋಕವಶ್ಯುಕರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ನಮೋ ನಮಃ
ಭೂದಾನಂ ಸ್ವರ್ಣದಾನಂ ಚ ಕನ್ಯಾದಾನಫಲಂ ಲಭೇತ್
ಗೋದಾನಫಲಸಂಯಕ್ತಂ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ನಮೋ ನಮಃ
ಯಜ್ಞಕೋಟಿಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸುಜ್ಞಾನಂ ಸುವ್ಯತಾಪರಂ
ಸರ್ವವಿಘ್ನನಾಶಂ ಚ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ನಮೋ ನಮಃ
ಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ಷೋಭಯಂ ನಸ್ತಿ ಪಿಶಾಚಗಣವಾರಣಂ
ಅಪಮೃತ್ಯುಭಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ನಮೋ ನಮಃ
ಅಪುತ್ರೋ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಂ ಕನ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇಂಗನಾಂ
ಐಶ್ಚರ್ಯಸಿದ್ಧಿದಂ ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಂ
ಸಾಯುಜ್ಯಮೋಕ್ಷ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ನಮೋ ನಮಃ
ಭಾನುಕೋಟಿ ಮಹಾರೂಪೇ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ಕೃಪಾರ್ಣವೇ
ನಾನಾವ್ಯಾಧಿಹರೇ ದೇವೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ನಮೋ ನಮಃ
ಪಂಚಾನನೇ ಮಹಾದೇವೀ ಪಂಚಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ
ಸಹಸ್ರ ಮುಖಭಸ್ಮಾಂಗಿ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ನಮೋ ನಮಃ
ಪರಾತ್ವರೇ ಪರಂಜ್ಯೋತೀ ವಾರಾಹೀ ಪರಮೇಶ್ವರೀ
ಪಾರ್ವಾತಿ ಶ್ರೀವಿಶ್ವಬ್ರಹ್ಮೇ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ನಮೋ ನಮಃ
ಮಂಗಲಂ ತೇ ಸ್ವಯಂ ಪೂರ್ಣೇ ಮಂಗಲಂ ತೇ ಸದಾಶಿವೇ
ಮಂಗಲಂ ತೇ ಲೋಕಮಾತಃ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ನಮೋ ನಮಃ
ಇತೀ ಶ್ರ‍ೀ ಲಿಂಗಾಚಾರ್ಯಕೃತಂ
ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *