ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಕ್ಷಮಸ್ವ ಭಗವತ್ಯಂಬ ಕ್ಷಮಾಶೀಲೇ ಪರಾತ್ಪರೇ
ಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವ ಸ್ವರೂಪೇ ಚ ಕೋಪಾದಿಪರಿವರ್ಜಿತೇ

ಉಪಮೇ ಸರ್ವಸಾಧ್ವೀನಾಂ ದೇವೀನಾಂ ದೇವಪೂಜಿತೇ
ತ್ವಯಾ ವಿನಾ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ಮೃತತುಲ್ಯಂ ನಿಷ್ಫಲಂ

ಸರ್ವಸಂಪತ್ಸ್ವ ರೂಪಾ ತ್ವಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸರ್ವರೂಪಿಣೀ
ರಾಸೇಶ್ವರ್ಯಧಿದೇವೀ ತ್ವಂ ತ್ವತ್ಕಲಾಃ ಸರ್ವಯೋಷಿತಃ

ಕೈಲಾಸೇ ಪಾರ್ವತಿ ತ್ವಂ ಚ ಕ್ಷೀರೋದೇ ಸಿಂಧುಕನ್ಯಕಾ
ಸ್ವರ್ಗೇ ಚ ಸ್ವರ್ಗಲಕ್ಷ್ಮಿಸ್ತ್ವಂ ಮರ್ತ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಭೂತಲೇ

ವೈಕುಂಠೇ ಚ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ದೇವದೇವೀ ಸರಸ್ವತೀ
ಗಂಗಾ ಚ ತುಲಸೀಚ ತ್ವಂ ಸಾವವಿತ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕತಃ

ಕೃಷ್ಣಾಪ್ರಾಣಾಧಿದೇವೀ ತ್ವಂ ಗೋಲೋಕೇ ರಾಧಿಕಾ ಸ್ವಯಂ
ರಾಸೇ ರಾಸೇಶ್ವರೀ ತ್ವಂ ಚ ವೃಂದಾವನವನೇ ವನೇ

ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯಾ ತ್ವಂ ಭಾಂಡೀರೇ ಚಂದ್ರಾ ಚ ದಂದನಕಾನನೇ
ವಿರಜಾ ಚಂಪಕವನೇ ಶತಶೃಂಗೇ ಚ ಸುಂದರೀ

ಪದ್ಮಾವತೀ ಪದ್ಮವನೇ ಮಾಲತೀ ಮಾಲತೀವನೇ
ಕುಂದದಂತೀ ಕುಂದವನೇ ಸುಶೀಲಾ ಕೇತಕೀವನೇ

ಕದಂಬಮಾಲಾ ತ್ವಂ ದೇವೀ ಕದಂಬೇಕಾನನೇ೭ಪಿ ಚ
ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಜಗೇಹೇ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿರ್ಗೃಹೇ ಗೃಹೇ

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ದೇವತಾಃ ಸರ್ವೇ ಮುನಯೋ ಮನವಸ್ತಥಾ
ರುರುದುರ್ನಮ್ರವದನಾಃ ಶುಷ್ಕಕಂಠೋಷ್ಮ ತಾಲುಕಾಃ

ಇತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತವಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವದೇವೈಃ ಕೃತಂ ಶುಭಂ
ಯಃ ಪಠೇತ್ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಸ ವೈ ಸರ್ವಂ ಲಭೇದ್ಧ್ರುವಂ

ಅಭಾರ್ಯೋ ಲಭತೇ ಭಾರ್ಯಾಂ ವಿನೀತಾಂ ಚ ಸುತಾಂ ಸತೀಂ
ಸುಶೀಲಾಂ ಸುಂದರೀಂ ರಮ್ಯಾಮತಿಸುಪ್ರಿಯಾವಾದಿನೀಂ

ಪುತ್ರಪೌತ್ರವತೀಂ ಶುದ್ಧಾಂ ಕುಲಜಾಂ ಕೋಮಲಾಂ ವರಾಂ
ಅಪುತ್ರೋಲಭತೇ ಪುತ್ರಂ ವೈಷ್ಣವಂ ಚಿರಜೀವಿನಂ

ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯಯುಕ್ತಂ ಚ ವಿದ್ಯಾವಂತಂ ಯಶಸ್ವಿನಂ
ಭ್ರಷ್ಟರಾಜ್ಯೋ ಲಭೇದ್ರಾಜ್ಯಂ ಭ್ರಷ್ಟಶ್ರಿರ್ಲಭತೇ ಶ್ರಿಯಂ

ಹತಬಂಧುರ್ಲಭೇದ್ಭಂಧುಂಧನಭ್ರಷ್ಟೋ ಧನಂ ಲಭೇತ್
ಕೀರ್ತಿಹೀನೋ ಲಭೇತ್ಕೀರ್ತಿಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂಚ ಲಭೇದ್ಧ್ರುವಂ

ಸರ್ವಮಂಗಲದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಶೋಕಸಂತಾಪನಾಶನಂ
ಹರ್ಷಾನಂದಕರಂ ಶಶ್ವದ್ಧರ್ಮಮೋಕ್ಷಸುಹೃತ್ಪ್ರದಂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *