ಶಿವಷಡಕ್ಷರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಓಂಕಾರಂ ಬಿಂದುಸಂಯುಕ್ತಂ ನಿತ್ಯಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೋಗಿನಃ
ಕಾಮದಂ ಮೋಕ್ಷದಂ ಚೈವ ಓಂ ಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ

ನಮಂತಿ ಋಷಯೋ ದೇವಾ ನಮಂತ್ಯಪ್ಸರಸಾಂ ಗಣಾಃ
ನರಾ ನಮಂತಿ ದೇವೇಶಂ ನ ಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ

ಮಹಾದೇವಂ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ ಮಹಾಧ್ಯನಂ ಪರಾಯಣಮ್
ಮಹಾಪಾಪಹರಂ ದೇವಂ ಮ ಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ

ಶಿವಂ ಶಾಂತಂ ಜಗನ್ನಾಥಂ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಕಾರಕಮ್
ಶಿವಮೇಕಪದಂ ನಿತ್ಯಂ ಶಿ ಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ

ವಾಹನಂ ವೃಷಭೋ ಯಸ್ಯ ವಾಸುಕಿಃ ಕಂಠಭೂಷಣಮ್
ವಾಮೇ ಶಕ್ತಿಧರಂ ದೇವಂ ವ ಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ

ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಸ್ಥಿತೋ ದೇವಃ ಸರ್ವವ್ಯಾಪೀ ಮಹೇಶ್ವರಃ
ಯೋ ಗುರುಃ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಯಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *