SrIkRuShNa stOtraM

kRuShNatvadIyapadapaMkajarAMtE
adyaiva mE viSatu mAnasarAjahaMsaH\
prANaprayANasamayE kaPavAtapittaiH
kaMThAvarOdhanavidhau smaraNaM kutasE

gOviMda gOviMda harE murArE
gOviMda gOviMda mukuMda kRuShNa
gOviMda gOviMda rathAMgapANE
gOviMda gOviMda namAmi nityam

gOviMdadEti sadA snAnaM gOviMdEti sadA japaM
gOviMdEti sadA dhyAnaM sadA gOviMdakIrtanam

kRuShNAya vAsudEvAya dEvakInaMdanAya ca
naMdagOpakumAra gOviMdAya namO namaH

kRuShNaya vAsudEvAya harayE paramAtmanE
praNataklESanASAya gOviMdAya namO namaH

namaH paMkajanABAya namaH paMkajamAlinE
namaH paMkajanEtrAya namastE paMkajAMGrayE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *