ಶಾರದಾಸ್ತುತಿಃ

ನಮಸ್ತೇ ಶಾರದದೇವಿ ಕಾಶ್ಮೀರಪುರವಾಸಿನಿ
ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಕೃಪಯಾ ನಿತ್ಯಂ ವಿದ್ಯಾದಾನಂ ಚ ದೇಹಿ ಮೇ

ಯಾ ಕುಂದೇಂದುತುಷಾರಹಾರಧವಲಾ ಯಾ ಶುಭ್ರವಸ್ತ್ರಾವೃತಾ
ಯಾ ವೀಣಾವರದಂಡಮಂಡಿತಕರಾ ಯಾ ಶ್ವೇತಪದ್ಮಾಸನಾ
ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಚ್ಯುತಶಂಕರಪ್ರಭೃತಿಭಿರ್ದೇವೈಃಸದಾ ಪೂಜಿತಾ
ಸಾ ಮಾಂ ಪಾತು ಸರಸ್ವತೀ ಭಗವತೀ ನಿಶ್ಯೇಷಜಾಡ್ಯಾ ಪಹಾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *