ಪಾಂಡರಂಗಾಷ್ಟಕಂ

ಮಹಾಯೋಗಪೀಠೇ ತಟೇ ಭೀಮರಥ್ಯಾ
ವರಂ ಪುಂಡರೀಕಾಯದತುಂ ಮುನೀಂದ್ರೈಃ
ಸಮಾಗತ್ಯ ತಿಷ್ಠಂತಮಾನಂದ ಕಂದಂ
ಪರಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗಂ ಭಜೇ ಪಾಂಡುರಂಗಂ

ತಡಿದ್ತ್ವಾಸಸಂ ನೀಲಮೇಘಾವಭಾಸಂ
ರಮಾಮಂದಿರಂ ಸುಂದರಂ ಚಿತ್ಪ್ರಕಾಶಂ
ವರಂ ತ್ವಿಷ್ಟಿಕಾಯಾಂ ಸಮನ್ಯಸ್ತಪಾದಂ
ಪರಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗಂ ಭಜೇ ಪಾಂಡುರಂಗಂ

ಪ್ರಮಾಣಂ ಭವಾಬ್ಧೇರಿದಂ ಮಾಮಕಾನಾಂ
ನಿತಂಭಃ ಕರಾಭ್ಯಾಂ ದೃತೋ ಯೇ ನತಸ್ಮಾತ್
ವಿಧಾತುರ್ವಸತ್ಯೈ ದೃತೋ ನಾಭಿಕೋಶ್ಃ
ಪರಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗಂ ಭಜೇ ಪಾಂಡುರಂಗಂ

ಸ್ಫುರತ್ಕೌಸ್ತುಭಾಲಂಕೃತಂ ಕಂಠದೇಶೇ
ಶ್ರೀ ಯಾಜುಷ್ಟಕೇಯೂರಕಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ
ಶಿವ ಶಾಂತಮೀಡ್ಯಂ ವರಂ ಲೋಕಪಾಲಂ
ಪರಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗಂ ಭಜೇ ಪಾಂಡುರಂಗಂ

ಶರಚ್ಚಂದ್ರಬಿಂಬಾನನಂ ಚಾರುಹಾಸಂ
ಲಸತ್ಕುಂಡಲಾಕ್ರಾಂತಗಂಡಸ್ಥಲಾಂಗಂ
ಜಪಾರಾಗಬಿಂಬಾಧರಂ ಕಂಜನೇತ್ರಂ
ಪರಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗಂ ಭಜೇ ಪಾಂಡುರಂಗ

ಕಿರೀಟೋಜ್ಜ್ವ ಲತ್ಸರ್ವದಿಕ್ಪ್ರಾಂತಭಾಗಂ
ಸುರೈರರ್ಚಿತಂ ದಿವ್ಯರತ್ನೈ ರನರ್ಘ್ಯಃ
ತ್ರಿಭಂಗಾಕೃತಿಂ ಬರ್ಗಮಾಲ್ಯಾವತಂಸಂ
ಪರಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗಂ ಭಜೇ ಪಾಂಡುರಂಗಂ

ವಿಭುಂ ವೇಣುನಾದಂ ಚರಂತಂ ದುರಂತಂ
ಸ್ವಯಂ ಲೀಲಯಾ ಗೋಪವೇಷಂ ದಧಾನಂ
ಗವಾಂ ವೃಂದಕಾನಂದನಂ ಚಾರುಹಾಸಂ
ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಲಿಂಗಂ ಭಜೇ ಪಾಂಡುರಂಗಂ

ಅಜಂ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಪ್ರಾಣಸಂಜೀವನಂ ತಂ
ಪರಂಧಾಮ ಕೈವಲ್ಯಮೇಕಂ ತುರೀಯಂ
ಪ್ರಸನ್ನಂ ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿಹಂ ದೇವದೇವಂ
ಪರಬ್ರಹಂ ಲಿಂಗಂ ಭಜೇ ಪಾಂಡುರಂಗಂ

ಸ್ತವಂ ಪಾಂದುರಂಗಸ್ಯ ವೈಪೂಣ್ಯದಂ ಯೇ
ಪಠಂತ್ಯೇಕ ಚಿತ್ತೇನ ಭಕ್ಯಾ ಯ್ಯಚ ನಿತ್ಯಂ
ಭವಾಂಭೋನಿಧಿಂ ತೇ ಪಿ ತೀರ್ತ್ವಾಂತಕಾಲೇ
ಹರೇರಾಲಯಂ ಶಾಶ್ವತಂ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *