ನಾರಾಯಣೀಸ್ತುತಿಃ

ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಕೆ
ಶರಣ್ಯೇತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ

ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ವಿನಾಶಾನಾಂ ಶಕ್ತಿಭೂತೇ ಸನಾತನಿ
ಗುಣಾಶ್ರಯೇ ಗುಣಮಯೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ

ಶರಣಾಗತದೀನಾರ್ತಪುರಿತ್ರಾಣಪರಾಯಣೀ
ಸರ್ವಸ್ಯಾರ್ತಿಹರೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ

ಗೃಹೀತೋಗ್ರಹಮಹಾಚಕ್ರೇ ದಂಷ್ಟ್ರೋದ್ಧೃತವಸುಂದರೇ
ವರಾಹರೂಪಿಣಿ ಶಿವೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ

ಶಿವದೂತೀಸ್ವರೂಪೇಣ ಹತದೈತ್ಯಮಹಾಬಲೇ
ಘೋರರೂಪೇಮಹಾರಾವೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ

ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲವದನೇ ಶಿರೋಮಾಲಾವಿಭೂಷಣೆ
ಚಾಮುಂಡೇ ಮುಂಡಮಥನೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ

ಲಕ್ಷ್ಮೀಲಜ್ಜೇ ಮಹಾವಿತ್ಯೇ ಶ್ರದ್ಧೇಪುಷ್ಟಿಸ್ವಧೇ ಧ್ರುವೇ
ಮಹಾರಾತ್ರಿ ಮಹಾವಿದ್ಯೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ

ಮೇಧೇ ಸರಸ್ವತಿ ವರೇ ಭೂತಿ ಬಾಭ್ರವಿ ತಾಮಸಿ
ನಿಯತೇ ತಂ ಪ್ರಸೀದೇಶೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ

ಸರ್ವಸ್ವರೂಪೇ ಸರ್ವೇಶೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತೇ
ಭಯೇಭ್ಯಸ್ತ್ರಾಹಿ ನೋ ದೇವಿದುರ್ಗೇ ದೇವಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ

ಏತತೇ ವದಂನ ಸೌಮ್ಯಂ ಲೋಚನತ್ರಯಭೂಷಿತಂ
ಪಾತು ನಃ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯಃ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ

ಪ್ರಣತಾನಾಂ ಪ್ರಸೀದ ತ್ವಂ ದೇವಿ ವಿಶ್ವಾರ್ತಿಹಾರಿಣಿ
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಾಸಿನಾಮಿಡ್ಯೇ ಲೋಕಾನಾಂ ವರದಾ ಭವ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *