ದಶಾವತಾರಸ್ತೋತ್ರಂ

ಪ್ರಲಯಪಯೋಧಿಜಲೇ ಧೃತವಾನಸಿ ವೇದಂ
ವಿಹಿತವಹಿತ್ರ ಚರಿತ್ರಮಖೇದಮ್
ಕೇಶವ ಧೃತಮೀನಶರೀರ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ

ಕ್ಷಿತಿರವಿಪುಲತರೇ ತವ ತಿಷ್ಠತಿ ಪೃಷ್ಠೇ
ಧರಣಿಧರಣಿಕಿಂಣ ಚಕ್ರಗರಿಷ್ಠೇ
ಕೇಶವ ಧೃತಕಚ್ಫಪರೂಪ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ

ವಸತಿ ದಶನಶಿಖರೇ ಧರಣೀ ತವ ಲಗ್ನಾ
ಶಶಿನಿ ಕಲಂಕಕಲೇವ ನಿಮಗ್ನಾ
ಕೇಶವ ಧೃತಸೂಕರರೂಪ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ

ತವ ಕರಕಮಲವರೇನಖಮದ್ಭುತಶೃಂಗಂ
ದಲಿತಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುತನುಭೃಂಗಮ್
ಕೇಶವ ಧೃತನರಹರಿರೂಪ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ

ಛಲಯಸಿ ವಿಕ್ರಮಣೇ ಬಲಮದ್ಭುತ ವಾಮನ
ಪದನಖನೀರಜನೀತ ಜನ ಪಾವನ
ಕೇಶವ ಧೃತವಾಮನರೂಪ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ

ಕ್ಷತ್ರಿಯರುಧಿರಮಯೇ ಜಗದಪಗತಪಾಪಂ
ಸ್ನಪಯಸಿ ಪಯಸಿ ಶಮಿತಭವತಾಪಮ್
ಕೇಶವ ಧೃತಭೃಗುಪತಿರೂಪ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ

ವಿತರಿಸಿ ದಿಕ್ಷುರಣೇ ದಿಕ್ಷತಿ ಕಮನೀಯಂ
ದಶಮುಖಮಖಿಲಬಲಂ ರಮಣೀಯಮ್
ಕೇಶವ ಧೃತರಘುಪತಿರೂಪ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ

ವಹಸಿ ವಪುಷಿ ವಿಶದೇ ವಸನಂ ಜಲದಾಭಂ
ಹಲಹತಿಭೀತಿಮಿಲತಯಮನಾಭಮ್
ಕೇಶವ ಧೃತಹಲಧರರೂಪ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ

ನಿಂದಸಿ ಯಜ್ಞವಿದೇರಹಹ ಶ್ರುತಿಜಾತಂ
ಸದಯಹೃದಯ ದರ್ಶಿತಪಶುಘಾತಮ್
ಕೇಶವ ದೃತಬುದ್ದಶರೀರ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ

ಮ್ಲೇಚ್ಛನಿವಹನಿಧನೇ ಕಲಯಸಿ ಕರವಾಲಂ
ಧೂಮಕೇತುಮಿವ ಕಿಮಪಿ ಕರಾಲಮ್
ಕೇಶವ ಧೃತಕಲ್ಕಿಶರೀರ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ

ಶ್ರೀ ಜಯದೇವಕವೇರಿದಮುದಿತಮುದಾರಂ
ಶೃಣು ಶುಭದಂ ಸುಖದಂ ಭವಸಾರಮ್
ಕೇಶವ ದೃತದಶವಿಧರೂಪ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *