Ganesh Mantra Lyrics in Kannada

ಗಣಪತಿ ಮಂಗಳ ಸ್ತೋತ್ರ

 

ಗಜಾನನಾಯ ಗಾಂಗೇಯ ಸಹಜಾಯ ಸದಾತ್ಮನೇ

ಗೌರಿಪ್ರಿಯ ತನೂಜಾಯ ಗಣೇಶಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಲಮ್

 

ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಾಯ ನತವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಿನೇ

ನಂದ್ಯಾದಿ ಗಣನಾಥಾಯ ನಾಯಕಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಲಮ್

 

 ಇಭವಕ್ತ್ರಾಯ ಚಂದ್ರಾದಿ ವಂದಿತಾಯ ಚಿದಾತ್ಮನೇ

ಈಶಾನ ಪ್ರೇಮಪಾತ್ರಾಯ ಜೈಷ್ಪದಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಲಮ್

 

ಸುಮುಖಾಯ ಸುಶುಂಡಾಗ್ರೋಕ್ಪಿಪ್ರಾಮೃತ ಘಟಾಯಚ

ಸುರವೃಂದ ನಿಷೇವ್ಯಾಯ ಸುಖದಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಲಮ್

 

ಚತುರ್ಭುಜಾಯ ಚಂದ್ರಾರ್ಧವಿಲಸನ್ ಮಸ್ತಕಾಯ ಚ

ಚರಣಾವನತಾನಂತ-ತಾರಣಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಲಮ್

 

ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ವಟವೇವಂದ್ಯಾಯ ವರದಾಯ ಚ

ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸುತಾಯಾಸ್ತು ವಿಘ್ನನಾಶಾಯ ಮಂಗಲಮ್

 

ಪ್ರಮೋದಾ ಮೋದರೂಪಾಯ ಸಿದ್ದಿ ವಿಜ್ಞಾನ ರೂಪಿಣೀ

ಪ್ರಹೃಷ್ಟ ಪಾಪನಾಶಾಯ ಫಲದಾಯಾಸ್ರು ಮಂಗಲಮ್

 

ಮಂಗಲಂ ಗಣನಾಥಾಯ, ಮಂಗಲಂ ಹರಸೂನವೇ

ಮಂಗಲಂ ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ವಿಘ್ನಹರ್ತ್ರಸ್ತು ಮಂಗಲಮ್

 

ಶ್ಲೋಕಾಷ್ಟಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಮಂಗಲಪ್ರದ ಮಾದರಾತ್

ಪಠಿತವ್ಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಸರ್ವವಿಘ್ನ ನಿವೃತ್ತಯೇ

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *