Shiv Raksha Stotra Devotional Song Lyrics

Shiva Raksha Stotram Lyrics

Asya sri shiva raksha stotra mantrasya yagna valkya rishihi
shri sadashivo devatha anushtup chandaha
shree sada shiva preethyartham shiva raksha stotra jape viniyogaha

Charitham deva devasya, maha devasya paavanam,
aparam paramodhaaram, chathur vargasya saadhanam  !!Om raksha raksha sada shiva!!

Gowri vinayakopetham, pancha vakthram trinethrakam,
shivam dyathwa dasha bhujam shiva rakshaam paten naraha  !! Om raksha raksha sada shiva!!

Gangadhara shirah pathu, phaalam ardendu shekharhaa,
nayane madana dwamsi, karnow sarpa vibhooshanaha !! Om raksha raksha sada shiva!!

Granam pathu purar aathhii, mukham pathu jagath pathihi,
jihwam vaggeswara pathu, kandharam shithi kandharaha !! Om raksha raksha sada shiva!!

Sri kanda pathu may kandam, skandhow vishwa durandhara,
bhujav bhoo bhara samhartha, karow pathu pinaka dhruth !! Om raksha raksha sada shiva!!

Hridayam shankara pathu, jataram girija pathhi,
naabhim mruthyunjaya pathu, katim vyagra jinambaraha !! Om raksha raksha sada shiva!!

Shakthinee pathu deenartha, saranagatha vathsala,
ooru maheshwara pathu, janunee jagadeeshwaraha !! Om raksha raksha sada shiva!!

Jange pathu jagath kartha, gulphow pathu ganathipa,
charanow karunya sindho, sarvangaani sada shivaha!! Om raksha raksha sada shiva!!

Yetham shiva balo petham, raksham ya sukruthee pateth,
sa bhukthwa sakalaan kaamaan, shiva sayujyamapnuyath,
graha bhootha pishachadhyahatrilokyepi vicharanthi ye,
dhoorad aasu palayanthe shiva namabhi rakshanath  !!Om raksha raksha sada shiva!!

Abhayam kara namedham kavacham parvathi pathehe,
bhakthya bibarthee ya kande, thasya vasyam jagat thrayam,
imam narayana swapne shiva raksham yadha dishath,
prathar uthaya yogeendro, yagna valkya sthadha likath 

!!Om raksha raksha sada shiva!!

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *