ಚರ್ಪಟಕ ಪಂಜರಿಕಾಸ್ತೋತ್ರಮ್

[ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ] ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಮೂಢಮತೇ ಸಂಪ್ರಾಪ್ರೇ ಸನ್ನಿಹಿತೇ ಮರನೇ ನಹಿ ನಹಿ ರಕ್ಷತಿ ಡುಕೃ- ಕರಣೇ ನದಿನಮಪಿ ರಜನೀ ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಶಿಶಿರವಸಂತೌ ಪುನರಾಯಾತಃ ಕಾಲಃ ಕ್ರೀಡತಿ ಗಚ್ಛತ್ಯಾಯುಃ ತದಪಿನ ಮುಂಚತ್ಯಾಶಾವಾಯುಃ ಅಗ್ರೇವಹ್ನಿಃಪೃಷ್ಠೇ ಭಾನೂ ರಾತ್ರೌ ಚಿಬುಕಸಮರ್ಪಿತಜಾನುಃ ಕರತಲಭಿಕ್ಷಾ ತರುತಲಾವಾಸಃ ತದಪಿನ ಮುಂಚತ್ಯಾಶಾಪಾಶಃ ಯಾವದ್ವಿತ್ತೋಪಾರ್ಜಶಕ್ತಃ ತಾವನ್ನಿ ಜಪರಿವಾರೋ ರಕ್ತಃ ಪಶ್ಚಾದ್ಧಾವತಿ ಜರ್ಜರದೇಹೇ ವಾರ್ತಾಂ ಪೃಚ್ಛತಿ ಕೋಪಿ ನ ಗೇಹೇ ಜಟಿಲೋ ಮುಂಡೀ ಲಂಚಿತಕೇಶಃ ಕಾಷಾಯಾಂಬರ …

Continue reading