ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಃ ಕಮಲಾನಾಥೋ ವಾಸುದೇವಃ ಸನಾತನಃ ವಸುದೇವಾತ್ಮಜಃ ಪುಣ್ಯೋ ಲೀಲಾಮಾನುಷವಿಗ್ರಹ ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕಿನಂದನಾಯ ಚ ನಂದಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋನಮಃ ವನಮಾಲೀ ಪೀತವಾಸಾಃ ಪಾರಿಜಾತಾಪಹಾರಕಃ ಗೋವರ್ಧನಾಚಲೋದ್ದರ್ತಾ ಗೋಪಾಲಃ ಸರ್ವಪಾಲಕಃ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಯಾದವೇಂದ್ರಾಯ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಯ ಯೋಗಿನೇ ನಾಥಾಯ ರುಕ್ಷಿಣೀಶಾಯ ನಮೋ ವೇದಾಂತವೇದಿನೇ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವಾಯ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣಹಿತಾಯ ಚ ಜಗದ್ಧಿತಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಆಕಾಶಾತ್ಪತಿತಂ ತೋಯಂ ಯಥಾ ಗಚ್ಛತಿ ಸಾಗರಂ ಸರ್ವದೇವನಮಸ್ಕಾರಃ ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿ ಗಚ್ಛತಿ

Continue reading

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕ

ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸೀಪುಷ್ಟಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೂಪುರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಕಂಕಣಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭಜಂ ಬರ್ಹಿಪಿಂಛಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಉತ್ಫುಲ್ಲಪದ್ಮ ಪತ್ತಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮೂತಸನ್ನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶರೋರತ್ನಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು ರುಕ್ಷಿಣೀಕೇಲಿಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತತುಲಸಿಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಚದ್ವಂದ್ವ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಷ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ …

Continue reading

ಮುಕುಂದಮಾಲಾ

ವಂದೇ ಮುಕುಂದಮರವಿಂದದಲಾಯತಾಕ್ಷಂ ಕುಂದೇಂದುಶಖದಶನಂ ಶಿಶುಗೋಪವೇಷಂ ಇಂದ್ರಾದಿದೇವಗಣವಂದಿತಪಾದ ಪೀಠಂ ವೃಂದಾವನಾಲಯಮಹಂ ವಸುದೇವಸೂನಂ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇತಿ ವರದೇತಿ ದಯಾಪರೇತಿ ಭಕ್ತಪ್ರಿಯೇತಿ ಭವಲುಂಠನಕೋವಿದೇತಿ ನಾಥೇತಿ ನಾಗಶಯನೇತಿ ಜಗನ್ನಿವಾಸೇ ತ್ಯಾಲಾಪಿನಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಕುರು ಮಾಂ ಮುಕುಂದ ಜಯತು ಜಯತು ದೇವೋ ದೇವಕೀನಂದನೋ ಯಂ ಜಯತು ಜಯತು ಕೃಷ್ಣೋ ವೃಷ್ಣಿವಂಶಪ್ರದೀಪಃ ಜಯತು ಜಯತು ಮೇಘಶ್ಯಾಮಲಃ ಕೋಮಲಾಂಗೋ ಜಯತು ಜಯತು ಪೃಥ್ವೀಭಾರನಾಶೋ ಮುಕುಂದಃ ಮುಕುಂದ ಮೂರ್ಧ್ನಾ ಪ್ರಣಿಪತ್ಯ ಯಾಚೇ ಭವಂತಮೇಕಾಂತಮಿಯಂತಮರ್ಥಂ ಅವಿಸ್ಮೃತಿಸ್ತ್ವಚ್ಛರಣಾರವಿಂದೇ ಭವೇ ಭವೇ ಮೇಸ್ತುತವ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಶ್ರೀಗೋವಿಂದಪದಾಂಭೋಜಮಧುನೋ ಮಹದದ್ಬುತಂ …

Continue reading

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಕೃಷ್ಣತ್ವದೀಯಪದಪಂಕಜರಾಂತೇ ಅದ್ಯೈವ ಮೇ ವಿಶತು ಮಾನಸರಾಜಹಂಸಃ\ ಪ್ರಾಣಪ್ರಯಾಣಸಮಯೇ ಕಫವಾತಪಿತ್ತೈಃ ಕಂಠಾವರೋಧನವಿಧೌ ಸ್ಮರಣಂ ಕುತಸೇ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ಮುರಾರೇ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ರಥಾಂಗಪಾಣೇ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ನಮಾಮಿ ನಿತ್ಯಮ್ ಗೋವಿಂದದೇತಿ ಸದಾ ಸ್ನಾನಂ ಗೋವಿಂದೇತಿ ಸದಾ ಜಪಂ ಗೋವಿಂದೇತಿ ಸದಾ ಧ್ಯಾನಂ ಸದಾ ಗೋವಿಂದಕೀರ್ತನಮ್ ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀನಂದನಾಯ ಚ ನಂದಗೋಪಕುಮಾರ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಕೃಷ್ಣಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಣತಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ …

Continue reading