श्री हनुम स्तोत्रं

ओं नमो भगवते विचित्रवीर हनुमते प्रलयकालानल प्रभाप्रज्वलनाय प्रताप वज्रदेहाय अंजनीग र्भर्य्- संभॊताय प्रकट विक्रम वीर दैत्यदानव यक्षरक्षोगण गृहबंधनाय भूतग्रहबंधनाय प्रेतग्रहबंधनाय पिशाचग्रहबंधनाय शाकिनी डाकिनी ग्रहबंधनाय चोरग्रहबंधनाय काकिनी कामिनी ग्रहबंधनाय ब्रह्मग्रहबंधनाय ब्रह्मराक्षसं ग्रहबंधनाय चोरग्रहबंधनाय मारीग्रहबंधनाय एहि एहि आगच्छ आगच्छ आवेशय आवेशय ममहृदये प्रवेशय प्रवेशय स्छुर स्छुर प्रस्छुर सत्यं कथय व्याघ्रमुख बंधन सर्पमुख …

Continue reading